Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Systém správy a riadenia

Schéma správy a riadenia

CDCP má v súlade s článkom 48 Delegovaného Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/392, ktorým  sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o požiadavkách na povoľovanie centrálnych depozitárov cenných papierov, dohľad nad nimi a prevádzkové požiadavky pre ne, zriadené nasledovné výbory:

  • Výbor pre riziká je poradným orgánom predstavenstva, ktorý mu poskytuje odporúčania a stanoviská vo všetkých otázkach týkajúcich sa riadenia rizík, najmä v otázkach postoja CDCP voči súčasným a budúcim rizikám, ktorým je, prípadne môže byť vystavený, alebo ktorým CDCP vystavuje účastníkov, emitentov a ďalšie subjekty ktorým poskytuje služby alebo s ktorými je prepojený.
  • Výbor pre audit je nezávislým expertným poradným orgánom Dozornej rady spoločnosti, ktorého účelom je pomáhať  Dozornej rade vykonávať jej kontrolné povinnosti najmä nad procesom finančného výkazníctva, auditným procesom (interný a externý audit) a nad vnútorným kontrolným systémom.
  • Výbor pre odmeňovanie je nezávislým expertným poradným orgánom dozornej rady a predstavenstva, ktorého účelom je navrhovať, kontrolovať a vyhodnocovať odmeňovanie zamestnancov CDCP a členov jeho orgánov. Jeho úlohou je prijímať odporúčania alebo stanoviská.

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?