Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Valné zhromaždenia (pre emitentov)

Emitent so sídlom v členskom štáte EÚ, ktorého zaknihované akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu nachádzajúcom sa alebo pôsobiacom v rámci členského štátu EÚ je povinný oznámiť CDCP informáciu o zvolaní valného zhromaždenia. Emitent oznamuje CDCP zvolanie valného zhromaždenia prostredníctvom riadne vyplneného formulára E18Naskenovaný vyplnený a podpísaný formulár zasiela emitent e-mailom na elektronickú adresu: registracia@cdcp.sk.

V súlade s minimálnymi bezpečnostnými požiadavkami na prenos informácií medzi emitentom a sprostredkovateľmi:

  • je potrené, aby bol formulár zaslaný na vyššie uvedenú adresu CDCP z elektronickej adresy v doméne emitenta,
  • CDCP pri prijatí formuláru od emitenta telefonicky overí správnosť a úplnosť informácie u kontaktnej osoby uvedenej vo formulári.

CDCP po overení informácií u emitenta prenesie oznámenie o zvolaní valného zhromaždenia účastníkom CDCP (sprostredkovateľom), ktorí zabezpečia prenos svojim klientom, resp. ďalším sprostredkovateľom, ktorým vedú účty. Majiteľom akcií, ktorí sú evidovaní v evidencii CDCP prenesie CDCP oznámenie o zvolaní valného zhromaždenia prostredníctvom svojej webovej stránky.

Prenos oznámenia o valnom zhromaždení CDCP emitentovi nespoplatňuje.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?