Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Portál CDCP

Portál je informačný systém CDCP, ktorý slúži ako prostriedok komunikácie na diaľku medzi klientom a CDCP za účelom poskytovania vybraných služieb. Portál je dostupný tu: https://portal.cdcp.sk.

Podmienky používania a využívania Portálu upravuje časť VII. Prevádzkového poriadku CDCPobchodné podmienky Portálu CDCP.

Prístup do Portálu CDCP je zriaďovaný určeným zástupcom klienta v určenej roli:

Administrátor:  Spravuje prístupy iných používateľov/administrátorov klienta, vidí požiadavky ostatných zástupcov klienta a má rovnaké práva ako iný používateľ. 

Používateľ: Môže podávať požiadavky na služby CDCP.

Predpokladom využívania služieb prostredníctvom Portálu CDCP je podpisovanie elektronických dokumentov prostredníctvom kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného  občianskym preukazom s čipom (eID) alebo prostredníctvom slovenského dokladu o povolení na pobyt cudzinca. Rola Administrátora alebo Používateľa však neoprávňuje túto osobu na právne úkony v mene klienta bez príslušného splnomocnenia alebo iného oprávnenia na konanie.

Technické informácie a systémové požiadavky pre používanie Portálu CDCP sú dostupné v používateľskej príručke, ktorá je dostupná priamo v Portáli CDCP cez tlačidlo „?“).

Prístup do Portálu CDCP

Elektronicky: Formulár žiadosti spolu s postupom jej elektronického podania je dostupný priamo vo verejnej časti Portálu CDCP cez voľbu „Žiadosť o prístup“. Žiadosť musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom občianskeho preukazu v súlade s konaním podľa Obchodného registra, resp. v zmysle (priloženého) splnomocnenia. Žiadosť zašlite do CDCP cez voľbu „Odoslanie žiadosti o prístup“ vo verejnej časti Portálu CDCP.

Poštou: Vytlačenú žiadosť podpísanú v súlade s konaním podľa Obchodného registra, resp. v zmysle splnomocnenia je potrebné zaslať na adresu: Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., Ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava. Podpisy na žiadosti musia byť úradne overené.

Osobne: Vyplnenie a overenie klienta prebehne na prevádzkovom pracovisku CDCP.

Upozornenie:

  1. V prípade, že žiadosť o prístup do Portálu CDCP a/alebo splnomocnenie pre administrátora podpíše za klienta splnomocnená osoba, je potrebné priložiť plnomocenstvo, ktorého vzor nájdete tu (ak je splnomocnencom fyzická osoba) alebo tu (ak je splnomocnencom právnická osoba).
  2. V prípade administrátora, ktorého prístup sa nevytvára prostredníctvom Žiadosti o prístup do Portálu CDCP, je v rámci zriaďovania jeho prístupu potrebné priložiť plnomocenstvo, ktorého vzor nájdete tu.

Uzatváranie zmluvného vzťahu medzi CDCP a klientov prostredníctvom Portálu CDCP

CDCP je oprávnený požadovať predloženie skenu občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti na overenie identifikácie zástupcu klienta pri:

  • uzatváraní zmluvného vzťahu (zmluvy o registrácii emisie / vedení zoznamu akcionárov),
  • zmene v registrácii emisie ZCP – zvýšenie objemu/počtu kusov CP,
  • vydaní CP (vykonanie prvotného zápisu údajov o CP v prospech účtu),
  • zápise zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov listinných akcií na meno.

Sken občianskeho preukazu, alebo iného dokladu totožnosti priložte v časti žiadosti „Prílohy – Iné doklady“ ako prílohu požiadavky na uzatvorenie zmluvy/vykonanie služby.

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?