Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie k nezaradeným účtom majiteľa

V zmysle  § 173v ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sa za nezaradený účet s účinnosťou od 01.10.2015 považuje každý účet majiteľa zriadený u centrálneho depozitára do 30.09.2015 (vrátane 30.09.2015) pre fyzickú alebo právnickú osobu, okrem účtov majiteľa zriadených pre centrálny depozitár, člena CDCP, štátny orgán konajúci v mene SR a právnickú osobu podľa osobitného predpisu. V zmysle § 173v ods. 2 zákona môže majiteľ nezaradeného účtu od 06.02.2017 podať

  • príkaz na registráciu prevodu/prechodu/presunu zaknihovaných cenných papierov v prospech alebo na ťarchu nezaradeného účtu alebo
  • príkaz na registráciu vzniku/zmeny/zániku pozastavenia práva nakladať na základe príkazu majiteľa účtu podľa § 28 ods. 3 písm. a) zákona

len prostredníctvom člena CDCP. Majiteľ nezaradeného účtu môže na podávanie týchto príkazov určiť len jedného člena (tzv. poverený člen).

Majiteľ nezaradeného účtu môže v súvislosti s týmto účtom alebo cennými papiermi, ktoré sú na ňom evidované, podávať poverenému členovi aj:

  • príkaz na registráciu vzniku/zmeny/zániku pozastavenia práva nakladať na základe príkazu obchodníka s cennými papiermi podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona
  • žiadosť o vyhotovenie stavového výpisu z nezaradeného účtu.

Žiadosti/príkazy na tieto služby môže majiteľ nezaradeného účtu aj naďalej podávať priamo centrálnemu depozitáru.

Podrobnejšie informácie ohľadom nezaradených účtov nájdete v nasledujúcej správe k nezaradeným účtom majiteľov:

Správa k nezaradeným účtom majiteľa

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?