Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Prechod CP

Prechodom CP sa rozumie zmena majiteľa CP uskutočnená na základe inej právnej skutočnosti než je zmluva (napríklad na základe právoplatného rozhodnutia štátneho orgánu alebo iných právnych skutočností ustanovených zákonom)

Právny nástupca majiteľa CP, môže CDCP požiadať o registráciu prechodu CP na ťarchu účtu pôvodného majiteľa CP, resp. v prospech svojho účtu vedeného v CDCP, prostredníctvom riadne vyplneného formulára F7 v súlade s vysvetlivkami obsiahnutými v tomto formulári.

Služba sa poskytuje poštou alebo osobne na Prevádzkovom pracovisku v sídle CDCP.

Registráciu prechodu spoplatňuje CDCP podľa Cenníka CDCP.

Upozorňujeme, že od 01.02.2022 dochádza k zmene v poskytovaní služieb CDCP, ktoré sa vzťahujú k účtom majiteľov vedených v CDCP pre
   a) fyzické osoby
   b) štátne orgány konajúce v mene SR
   c) právnické osoby iné než je centrálny depozitár, člen alebo účastník CDCP.

Od 01.02.2022 títo klienti podávajú vo vzťahu k svojmu účtu majiteľa vedeného v CDCP
   a) príkaz na registráciu prevodu zaknihovaného CP v prospech alebo na ťarchu účtu,
   b) príkaz na registráciu/zrušenie registrácie PPN majiteľa,
   c) príkaz na registráciu presunu CP,
   d) príkaz na registráciu prechodu CP,
výlučne prostredníctvom povereného účastníka alebo člena v zmysle Prevádzkového poriadku CDCP, t. j. klienti tieto príkazy už nebudú podávať v CDCP.

V prípade majiteľa účtu – štátny orgán konajúci v mene SR platí výnimka, že majiteľ účtu je oprávnený podať vyššie uvedené príkazy aj priamo CDCP za predpokladu, že príkaz sa netýka zaknihovaného cenného papiera, ktorý je prijatý na obchodovanie alebo je obchodovaný na obchodnom mieste.

Zoznam aktuálnych formulárov a dokumentov

 

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?