Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Dokumenty pre zaknihované CP

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky k Zmluve o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov a k Zmluve  o poskytovaní služieb pri zmene podoby listinného cenného papiera na zaknihovaný cenný papier

účinné od 1.7.2019

Obchodné podmienky sa uplatňujú v prípade emisií registrovaných od 1.4.2017 a v prípade emisií registrovaných pred uvedeným dátumom, ak sa tak emitent s Centrálnym depozitárom dohodol (bližšie informácie v časti „Zaknihované cenné papiere“).

Archív obchodných podmienok k zaknihovaným cenným papierom

Inštruktážne video  – Registrácia dlhopisov

Zmluvy a príkazy (formuláre)
Požiadavka na službu
Doklady
Úhrada preddavku
Spôsob predloženia požiadavky*

Pridelenie, zmena náležitostí a zrušenie  ISIN

FORMULÁR E0-E (majetkové CP)
FORMULÁR E0-D (dlhopisy)
FORMULÁR E0-DY (Nástroje peňažného trhu)
FORMULÁR E0-CI (podielové listy/akcie investičného fondu s premenlivým ZI)
FORMULÁR E0-DE (štruktúrované produkty bez kapitálovej ochrany)
FORMULÁR E0-DS (štruktúrované produkty s kapitálovou ochranou)

alebo
– prostredníctvom príslušnej požiadavky na zmenu v registri emitenta (emisie vydané v CDCP)

Nie

poštou alebo osobne v sídle CDCP

Registrácia emisie – majetkové CP

Zmluva o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov,
Príloha č. 1 k zmluve (v závislosti od druhu CP – Akcie, dočasné listy, iné CPPodielové listy),
Príkaz na zápis údajov o CP na účet v zmysle zmluvy (minimálne o jednom CP) podaný prostredníctvom: Formuláru E-ZCP 5 alebo TNU (osobitný režim v prípade prístupu k Emitentským službám)

Áno

osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku

Registrácia emisie – dlhové CP

Zmluva o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov,
Príloha č. 1 k zmluve (v závislosti od druhu CP – Dlhopisy/Pokladničné poukážkyInvestičné certifikáty),
Príkaz na zápis údajov o CP na účet v zmysle zmluvy podaný prostredníctvom: Formuláru E-ZCP 5 alebo Formulár E-ZCP 6 pri dlhopisoch na meno/TNU (osobitný režim v prípade prístupu k Emitentským službám)

Nie

osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku

Príkaz na zápis údajov o CP na účet (okrem opravy v evidencii)

Formulár E-ZCP 5 alebo Formulár E-ZCP 6 pri dlhopisoch na meno alebo
príkaz podaný prostredníctvom TNU alebo príkaz podaný na základe udeleného prístupu k Emitentským službám v prípade emitenta – účastníka

Nie

poštou s úradne overenými podpismi alebo osobne v sídle CDCP

Zmena údajov o emitentovi

Nie

poštou s úradne overenými podpismi alebo osobne v sídle CDCP

Zápis zmeny údajov o emisii (okrem zvýšenia počtu kusov)
– akcie, dočasné listy, iné druhy CP

Nie

poštou s úradne overenými podpismi alebo osobne v sídle CDCP

Zápis zmeny údajov o emisii (okrem zvýšenia počtu kusov)
– podielové listy

Nie

poštou s úradne overenými podpismi alebo osobne v sídle CDCP

Zápis zmeny údajov o emisii (okrem zvýšenia počtu kusov)
– dlhopisy, investičné certifikáty

Nie

poštou s úradne overenými podpismi alebo osobne v sídle CDCP

Zápis zmeny údajov o emisii – zvýšenie počtu kusov – majetkové CP

Formulár E-ZCP 2 (pre akcie, dočasné listy, iné druhy CP) alebo Formulár E-ZCP 4 (pre podielové listy),
Príkaz na zápis údajov o CP na účet v zmysle tejto tabuľky

Áno

poštou s úradne overenými podpismi alebo osobne v sídle CDCP

Zápis zmeny údajov o emisii – zvýšenie objemu CP – dlhové CP

Formulár E-ZCP 3,
Príkaz na zápis údajov o CP na účet v zmysle tejto tabuľky

Nie

Poštou s úradne overenými podpismi alebo osobne v sídle CDCP

Oprava v evidencii

 Dodatok k zmluve (o registrácii),
Príkaz v závislosti od druhu vykonávanej opravy, Formulár E-ZCP 7

Nie

osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku

Zrušenie registrácie emisie 

Áno, pre majetkové CP

Osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku alebo poštou s úradne overenými podpismi

Zrušenie registrácie emisie – zmeny podoby zaknihovaného CP na listinný CP

Nie

osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku alebo poštou doručené podpísané znenie návrhu zmluvy s úradne overenými podpismi

Žiadosť o výpis z registra emitenta

Nie

Osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Obchodných služieb) alebo poštou na adresu sídla CDCP

Žiadosť o výpis údajov o emisii

Nie

Osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Obchodných služieb) alebo poštou na adresu sídla CDCP

Žiadosť o zoznam majiteľov

Nie

Osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Obchodných služieb) alebo poštou na adresu sídla CDCP

Žiadosť o identifikáciu akcionárov

Nie

Osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Obchodných služieb) alebo poštou na adresu sídla CDCP

Oznámenie o zvolaní valného zhromaždenia

Nie

e-mailom

Žiadosť o výpis zo zoznamu akcionárov J.S.A.

Nie

Osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Obchodných služieb) alebo poštou na adresu sídla CDCP

Zmluva o poskytnutí služby registrácie prechodu na účely výkonu práva výkupu

Áno

Osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku

* V prípade požiadavky na službu, doručovanej poštou, Centrálny depozitár vyžaduje úradné overenie podpisov, ak nie je stanovené v Prevádzkovom poriadku inak (výnimka napr. pridelenie ISIN). V prípade požiadavky na službu, predkladanej a súčasne podpisovanej na prevádzkovom pracovisku Centrálneho depozitára, totožnosť oprávnenej osoby overí zamestnanec Centrálneho depozitára (nevyžaduje sa teda nevyhnutne úradné overenie podpisu).

Plnomocenstvo (PO splnomocňuje FO)

Žiadosť o ZIČ / NIČ

Zoznam ovládajúcich osôb

Zoznam ovládajúcich osôb (rozšírený počet osôb)​

Declaration of Statutory Representatives and Controlling Persons (Beneficial Owners)

Vyhlásenie – politicky exponovaná osoba

Declaration – Politically Exposed Person

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?