Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Dokumenty pre zaknihované CP

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky k Zmluve o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov a k Zmluve  o poskytovaní služieb pri zmene podoby listinného cenného papiera na zaknihovaný cenný papier

účinné od 1.6.2023

Obchodné podmienky sa uplatňujú v prípade emisií registrovaných od 1.4.2017 a v prípade emisií registrovaných pred uvedeným dátumom, ak sa tak emitent s Centrálnym depozitárom dohodol (bližšie informácie v časti „Zaknihované cenné papiere“).

Archív obchodných podmienok k zaknihovaným cenným papierom

Inštruktážne video  – Registrácia dlhopisov

Zmluvy a príkazy (formuláre)
Požiadavka na službu
Doklady
Úhrada preddavku
Spôsob predloženia požiadavky*

Pridelenie, zmena náležitostí a zrušenie  ISIN

FORMULÁR E0-E (majetkové CP)
FORMULÁR E0-D (dlhopisy)
FORMULÁR E0-DY (Nástroje peňažného trhu)
FORMULÁR E0-CI (podielové listy/akcie investičného fondu s premenlivým ZI)
FORMULÁR E0-DE (štruktúrované produkty bez kapitálovej ochrany)
FORMULÁR E0-DS (štruktúrované produkty s kapitálovou ochranou)

alebo
– prostredníctvom príslušnej požiadavky na zmenu v registri emitenta (emisie vydané v CDCP)

Nie

Registrácia emisie – majetkové CP

Zmluva o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov,
Príloha č. 1 k zmluve (v závislosti od druhu CP – Akcie, dočasné listy, iné CPPodielové listy),
Príkaz na zápis údajov o CP na účet v zmysle zmluvy (minimálne o jednom CP) podaný prostredníctvom: Formuláru E-ZCP 5 alebo TNU (osobitný režim v prípade prístupu k Emitentským službám)

Áno

Registrácia emisie – dlhové CP

Zmluva o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov,
Príloha č. 1 k zmluve (v závislosti od druhu CP – Dlhopisy/Pokladničné poukážkyInvestičné certifikáty),
Príkaz na zápis údajov o CP na účet v zmysle zmluvy podaný prostredníctvom: Formuláru E-ZCP 5 alebo Formulár E-ZCP 6 pri dlhopisoch na meno/TNU (osobitný režim v prípade prístupu k Emitentským službám)

Nie

Príkaz na zápis údajov o CP na účet (okrem opravy v evidencii)

Formulár E-ZCP 5 alebo Formulár E-ZCP 6 pri dlhopisoch na meno alebo
príkaz podaný prostredníctvom TNU alebo príkaz podaný na základe udeleného prístupu k Emitentským službám v prípade emitenta – účastníka

Nie

Zmena údajov o emitentovi

Nie

Zápis zmeny údajov o emisii (okrem zvýšenia počtu kusov)
– akcie, dočasné listy, iné druhy CP

Nie

Zápis zmeny údajov o emisii (okrem zvýšenia počtu kusov)
– podielové listy

Nie

Zápis zmeny údajov o emisii (okrem zvýšenia počtu kusov)
– dlhopisy, investičné certifikáty

Nie

Zápis zmeny údajov o emisii – zvýšenie počtu kusov – majetkové CP

Formulár E-ZCP 2 (pre akcie, dočasné listy, iné druhy CP) alebo Formulár E-ZCP 4 (pre podielové listy),
Príkaz na zápis údajov o CP na účet v zmysle tejto tabuľky

Áno

Zápis zmeny údajov o emisii – zvýšenie objemu CP – dlhové CP

Formulár EZCP 3,
Príkaz na zápis údajov o CP na účet v zmysle tejto tabuľky

Nie

Oprava v evidencii

 Dodatok k zmluve (o registrácii),
Príkaz v závislosti od druhu vykonávanej opravy, Formulár E-ZCP 7

Nie

  • Osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku.

Zrušenie registrácie emisie 

Áno, pre majetkové CP

Zrušenie registrácie emisie – zmeny podoby zaknihovaného CP na listinný CP

Nie

  • Prostredníctvom Portálu CDCP,
  • osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku,
  • poštou doručené podpísané znenie návrhu zmluvy s úradne overenými podpismi.

Žiadosť o výpis z registra emitenta

Nie

Žiadosť o výpis údajov o emisii

Nie

Žiadosť o zoznam majiteľov

Nie

Žiadosť o identifikáciu akcionárov

Nie

Oznámenie o zvolaní valného zhromaždenia

Nie

Žiadosť o výpis z registra akcionárov J.S.A.

Nie

Zmluva o poskytnutí služby registrácie prechodu na účely výkonu práva výkupu

Áno

  • Osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku.

* V prípade požiadavky na službu, doručovanej poštou, Centrálny depozitár vyžaduje úradné overenie podpisov, ak nie je stanovené v Prevádzkovom poriadku inak (výnimka napr. pridelenie ISIN). V prípade požiadavky na službu, predkladanej a súčasne podpisovanej na prevádzkovom pracovisku Centrálneho depozitára vo vopred dohodnutom termíne, totožnosť oprávnenej osoby overí zamestnanec Centrálneho depozitára (nevyžaduje sa teda nevyhnutne úradné overenie podpisu). Požiadavky na služby predkladané klientom, resp. jeho zástupcom prostredníctvom Portálu CDCP musia byť autorizované elektronickým podpisom osoby oprávnenej konať v mene klienta a  elektronickou časovou pečiatkou, ktorá určuje dátum a čas, kedy nastala autorizácia. Prílohou požiadavky musí byť scan dokladu totožnosti osoby podávajúcej požiadavku na službu. Požiadavky na elektronický podpis a elektronickú časovú pečiatku upravujú príslušné obchodné podmienky Portálu CDCP.

Plnomocenstvo (PO splnomocňuje FO)

Žiadosť o ZIČ / NIČ

Zoznam ovládajúcich osôb

Zoznam ovládajúcich osôb (rozšírený počet osôb)​

Declaration of Statutory Representatives and Controlling Persons (Beneficial Owners)

Vyhlásenie – politicky exponovaná osoba

Declaration – Politically Exposed Person

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?