Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Dokumenty pre listinné CP

Obchodné podmienky
Zmluvy a príkazy (formuláre)
Požiadavka na službu
Doklady
Úhrada preddavku
Spôsob predloženia požiadavky*

Žiadosť o pridelenie čísla emisie

Nie

Registrácia zoznamu akcionárov

Zmluva s emitentom listinných akcií o vedení zoznamu akcionárovFormulár E-LCP 1,
Formulár E-LCP 1-BSM (pri akcionároch – bezpodielových spoluvlastníkoch),
Formulár E-LCP 1-PS (pri akcionároch – podielových spoluvlastníkoch)

Áno

Zmena identifikačných údajov o akcionárovi

Nie

 • Prostredníctvom Portálu CDCP,
 • osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Obchodných služieb) v listinnej forme,
 • osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Emisií) – TNU,
 • poštou s úradne osvedčenými podpismi za emitenta na adresu sídla CDCP,

Zmena akcionára v zozname akcionárov

áno v prípade, ak bude príkaz zaslaný poštou

 • Prostredníctvom Portálu CDCP,
 • osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Obchodných služieb) – v listinnej forme,
 • poštou s úradne osvedčenými podpismi za emitenta na adresu sídla CDCP,
 • osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Emisií) – TNU.

Zmena údajov o emitentovi

Nie

Zmena druhu akcií, menovitej hodnoty akcií z SKK na EURO alebo odčíslovanie akcií v zozname akcionárov

Nie

Zmena menovitej hodnoty

Nie

 • Prostredníctvom Portálu CDCP,
 • osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Emisií),
 • poštou s úradne osvedčenými podpismi za emitentami.

Zmena základného imania – zvýšenie (zmena počtu kusov akcií)

Áno

 • Prostredníctvom Portálu CDCP,
 • osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Emisií),
 • poštou s úradne osvedčenými podpismi za emitentami.

Zmena základného imania – zníženie (zmena počtu kusov akcií), postup podľa § 17 ods. 7 ZOCP, vyhlásenie akcií za neplatné

Nie

Zmena základného imania (zmena počtu kusov akcií a menovitej hodnoty)

Formulár E-LCP 5Formulár E-LCP 1Formulár E-LCP 1-BSM (pri akcionároch – bezpodielových spoluvlastníkoch), Formulár E-LCP 1-PS (pri akcionároch – podielových spoluvlastníkoch)

Áno

Zmena počtu kusov akcií a menovitej hodnoty (zachovaná výška základného imania)

Formulár E-LCP 5Formulár E-LCP 1,
– Formulár E-LCP 1-BSM (pri akcionároch – bezpodielových spoluvlastníkoch),
– Formulár E-LCP 1-PS (pri akcionároch – podielových spoluvlastníkoch)

Áno

Zrušenie zoznamu akcionárov

Áno

Žiadosť o výpis informácií o registrovaných emisiách LCP

Nie

Žiadosť o zoznam akcionárov

Nie

Žiadosť o výpis z histórie akcionára LCP

Nie

* V prípade požiadavky na službu, doručovanej poštou, Centrálny depozitár vyžaduje úradné overenie podpisov, ak nie je stanovené v Prevádzkovom poriadku inak (výnimka napr. pridelenie ISIN). V prípade požiadavky na službu, predkladanej a súčasne podpisovanej na prevádzkovom pracovisku Centrálneho depozitára vo vopred dohodnutom termíne, totožnosť oprávnenej osoby overí zamestnanec Centrálneho depozitára (nevyžaduje sa teda nevyhnutne úradne overenie podpisu). Požiadavky na služby predkladané klientom, resp. jeho zástupcom prostredníctvom Portálu CDCP musia byť autorizované elektronickým podpisom osoby oprávnenej konať v mene klienta a  elektronickou časovou pečiatkou, ktorá určuje dátum a čas, kedy nastala autorizácia. Prílohou požiadavky musí byť scan dokladu totožnosti osoby podávajúcej požiadavku na službu. Požiadavky na elektronický podpis a elektronickú časovú pečiatku upravujú príslušné obchodné podmienky Portálu CDCP.

Plnomocenstvo (PO splnomocňuje FO)

Zoznam ovládajúcich osôb

Zoznam ovládajúcich osôb (rozšírený počet osôb)

Declaration of Statutory Representatives and Controlling Persons (Beneficial Owners)

Vyhlásenie – politicky exponovaná osoba

Declaration – Politically Exposed Person

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?