Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Dokumenty pre listinné CP

Obchodné podmienky
Zmluvy a príkazy (formuláre)
Požiadavka na službu
Doklady
Úhrada preddavku
Spôsob predloženia požiadavky*

Žiadosť o pridelenie čísla emisie

Nie

Poštou alebo osobne v sídle CDCP

Registrácia zoznamu akcionárov

Zmluva s emitentom listinných akcií o vedení zoznamu akcionárovFormulár E-LCP 1,
Formulár E-LCP 1-BSM (pri akcionároch – bezpodielových spoluvlastníkoch),
Formulár E-LCP 1-PV (pri akcionároch – podielových spoluvlastníkoch)

Áno, ak emitent v danom roku nemá vedený zoznam akcionárov

Osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Emisií)

Zmena akcionára v zozname akcionárov

áno v prípade, ak bude príkaz zaslaný poštou

Osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Obchodných služieb) – v listinnej forme, poštou s úradne osvedčenými podpismi za emitenta na adresu sídla CDCP alebo osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Emisií) – TNU

Zmena identifikačných údajov o akcionárovi

Nie

Osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Obchodných služieb) v listinnej forme alebo osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Emisií) – TNU alebo poštou s úradne osvedčenými podpismi za emitenta na adresu sídla CDCP

Zmena údajov o emitentovi

Nie

Osobne v sídle CDCP alebo poštou na adresu sídla CDCP

Zmena druhu akcií, menovitej hodnoty akcií z SKK na EURO alebo odčíslovanie akcií v zozname akcionárov

Nie

Osobne v sídle CDCP alebo poštou na adresu sídla CDCP s úradne osvedčenými podpismi za emitenta

Zmena menovitej hodnoty

Nie

Osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Emisií) alebo poštou s úradne osvedčenými podpismi za emitenta

Zmena základného imania – zvýšenie (zmena počtu kusov akcií)

Áno

Osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Emisií) alebo poštou s úradne osvedčenými podpismi za emitentami

Zmena základného imania – zníženie (zmena počtu kusov akcií), postup podľa § 17 ods. 7 ZOCP, vyhlásenie akcií za neplatné

Nie

Osobne v sídle CDCP alebo poštou s úradne osvedčenými podpismi za emitenta

Zmena základného imania (zmena počtu kusov akcií a menovitej hodnoty)

Formulár E-LCP 5Formulár E-LCP 1Formulár E-LCP 1-BSM (pri akcionároch – bezpodielových spoluvlastníkoch), Formulár E-LCP 1-PV (pri akcionároch – podielových spoluvlastníkoch)

Áno

Osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Emisií) alebo poštou s úradne osvedčenými podpismi za emitenta

Zmena počtu kusov akcií a menovitej hodnoty (zachovaná výška základného imania)

Formulár E-LCP 5Formulár E-LCP 1,
– Formulár E-LCP 1-BSM (pri akcionároch – bezpodielových spoluvlastníkoch),
– Formulár E-LCP 1-PV (pri akcionároch – podielových spoluvlastníkoch)

Áno

Osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Emisií) alebo poštou s úradne osvedčenými podpismi za emitenta

Zrušenie zoznamu akcionárov

Áno

Osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Emisií) alebo poštou s úradne osvedčenými podpismi za emitenta

Žiadosť o výpis informácií o registrovaných emisiách LCP

Nie

Osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Obchodných služieb) alebo poštou na adresu sídla CDCP

Žiadosť o zoznam akcionárov

Nie

Osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Obchodných služieb) alebo poštou na adresu sídla CDCP

Žiadosť o výpis z histórie akcionára LCP

Nie

Osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Obchodných služieb) alebo poštou na adresu sídla CDCP

* V prípade požiadavky na službu, doručovanej poštou, Centrálny depozitár vyžaduje úradné overenie podpisov, ak nie je stanovené v Prevádzkovom poriadku inak (výnimka napr. pridelenie ISIN). V prípade požiadavky na službu, predkladanej a súčasne podpisovanej na prevádzkovom pracovisku Centrálneho depozitára, totožnosť oprávnenej osoby overí zamestnanec Centrálneho depozitára (nevyžaduje sa teda nevyhnutne úradne overenie podpisu).

Plnomocenstvo (PO splnomocňuje FO)

Zoznam ovládajúcich osôb

Zoznam ovládajúcich osôb (rozšírený počet osôb)

Declaration of Statutory Representatives and Controlling Persons (Beneficial Owners)

Vyhlásenie – politicky exponovaná osoba

Declaration – Politically Exposed Person

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?