Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Zoznamy a identifikovanie akcionárov

Žiadosť o zoznam majiteľov (§ 107 ods. 10 ZOCP)

Emitent zaknihovaných cenných papierov, ktoré CDCP vedie v registri emitenta, môže požiadať CDCP o vyhotovenie zoznamu majiteľov prostredníctvom riadne vyplneného formulára E12  v súlade s vysvetlivkami obsiahnutými v tomto formulári.

Centrálny depozitár môže vyhotoviť zoznam majiteľov k aktuálnemu dňu alebo k spätnému dátumu.

CDCP štandardne poskytuje zoznam majiteľov v elektronickej podobe na technickom nosiči údajov (USB), prípadne za príplatok aj v listinnej podobe.

Služba sa poskytuje poštou alebo osobne na prevádzkovom pracovisku v sídle CDCP. V prípade požiadavky na doručenie výstupu služby poštou, doručí CDCP požadovaný zoznam majiteľov na adresu sídla emitenta evidovanú v registri emitenta.

Vyhotovenie zoznamu majiteľov spoplatňuje CDCP podľa Cenníka CDCP.

Žiadosť o výpis z registra akcionárov J.S.A. (§ 107d ods. 5 a 6 ZOCP)

J.S.A ako emitent akcií, ktoré CDCP vedie v registri emitenta, môže požiadať CDCP o vyhotovenie výpisu z registra akcionárov J.S.A. prostredníctvom riadne vyplneného formulára E19  v súlade s vysvetlivkami obsiahnutými v tomto formulári.

Výpis z registra akcionárov vystavený pre emitenta obsahuje údaje o všetkých akcionároch J.S.A. .

Emitent môže požadovať o vyhotovenie výpisu zo zoznamu akcionárov J.S.A. k aktuálnemu alebo spätnému dátumu alebo o vyhotovenie úplného výpisu, ktorý pozostáva z aktuálneho výpisu a informácií o všetkých účtovných zápisoch, predmetom ktorých boli akcie danej J.S.A. .

CDCP štandardne poskytuje výpis z registra akcionárov pre emitenta v elektronickej podobe na technickom nosiči údajov (USB), prípadne za príplatok aj v listinnej podobe.

Služba sa poskytuje poštou alebo osobne na prevádzkovom pracovisku v sídle CDCP. V prípade požiadavky na doručenie výstupu služby poštou, doručí CDCP požadovaný výpis z registra akcionárov na adresu sídla emitenta evidovanú v registri emitenta.

Vyhotovenie výpisu z registra akcionárov spoplatňuje CDCP podľa Cenníka CDCP.

Údaje z registra akcionárov J.S.A. zverejnené na webovej stránke CDCP. 

Žiadosť o identifikáciu akcionárov (§ 107o ods. 1 ZOCP / SRD II)

Emitent so sídlom v členskom štáte EÚ, ktorého zaknihované akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu nachádzajúcom sa alebo pôsobiacom v rámci členského štátu EÚ, môže CDCP požiadať prostredníctvom riadne vyplneného formulára E17 v súlade s vysvetlivkami obsiahnutými v tomto formulári o poskytnutie informácií o totožnosti svojich akcionárov s podielom na základnom imaní alebo hlasovacích právach emitenta vyšším ako 0,5 %.

Poskytnutím informácií o totožnosti akcionárov sa rozumie poskytnutie identifikačných  údajov o akcionároch zo zoznamu majiteľov k požadovanému dátumu záznamu.

Požadovaný dátum záznamu môže emitent stanoviť maximálne 12 mesiacov do minulosti, alebo maximálne 30 kalendárnych dní do budúcnosti.

Na rozdiel od bežného zoznamu majiteľov, emitent môže požiadať CDCP, aby žiadosť o identifikáciu akcionárov bola postúpená aj ďalším sprostredkovateľom (t. j. účastníkom), ktorí evidujú vo svojej evidencii identifikačné údaje akcionárov, aby ich taktiež poskytli emitentovi. Upozorňujeme, že v tomto prípade si jednotliví sprostredkovatelia môžu voči emitentovi účtovať vlastné poplatky za poskytnutie služby.

Spôsob doručenia  výstupu služby ako aj osobu príjemcu výstupu služby si emitent určuje priamo v žiadosti. CDCP poskytuje výstup tejto služby prioritne v elektronickej podobe.

Bezpečnostné požiadavky na elektronickú podobu doručovania podľa čl. 19, časť IV.  Prevádzkového poriadku CDCP:

V súlade s minimálnymi bezpečnostnými požiadavkami na prenos informácií medzi emitentom a sprostredkovateľmi CDCP pri výbere spôsobu doručenia výstupu služby emitentom uplatňuje nasledujúce pravidlá:

 

Adresa

Pravidlo

BICŽiadne. Prenos cez SWIFT je zabezpečený.
Zabezpečený alebo certifikovaný emailE-mailová adresa musí byť z domény príjemcu výstupu služby, pričom komunikácia bude šifrovaná certifikátom*.
URL zabezpečeného internetového portáluMusí ísť o zabezpečený hypertextový prenosový protokol (https) a prístup musí byť autentifikovaný (login + heslo, resp. certifikát).
Poštovú adresuCDCP zašle výstup služby ako doporučenú zásielku.

* Predpokladom je, že príjemca e-mailovej správy má digitálny certifikát a pred samotným odoslaním výstupu služby dôjde k výmene certifikátov medzi CDCP a príjemcom správy (prostredníctvom výmeny digitálne podpísaných e-mailových správ).

Poskytnutie tejto služby spoplatňuje CDCP sumou 130,00 EUR.

V prípade, ak nie sú splnené vyššie uvedené bezpečnostné požiadavky, CDCP doručí výstup služby poštou.

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?