Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Emisné podmienky dlhopisov a investičných certifikátovEmitent dlhopisov a investičných certifikátov je povinný do 15 dní odo dňa vydania prvého dlhopisu a investičného certifikátu odovzdať CDCP emisné podmienky v písomnej podobe na adresu sídla CDCP alebo e-mailom na adresu registracia@cdcp.sk. Uvedená povinnosť sa uplatňuje aj v prípade zmeny emisných podmienok. CDCP na základe súhlasu emitentov zverejňuje emisné podmienky a zmeny v emisných podmienkach nimi vydávaných emisií. V prípade, že emitent neudelil CDCP súhlas na zverejnenie emisných podmienok, CDCP sprístupní oprávnenej osobe emisné podmienky príslušnej emisie CP k nahliadnutiu a na základe žiadosti jej poskytne ich kópiu.

CDCP nezodpovedá za úplnosť, pravdivosť, správnosť obsahu emisných podmienok a ich vyhotovenie.

ISIN/ČEM

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?