Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Listinné cenné papiere

Registrácia zoznamu akcionárov

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. („Centrálny depozitár“ alebo „CDCP“) zaregistruje zoznam akcionárov na základe Zmluvy s emitentom listinných akcií na meno o vedení zoznamu akcionárov. Uvedenú zmluvu uzatvára emitent osobne v sídle Centrálneho depozitára na odbore Emisií, alebo prostredníctvom Portálu CDCP. V prípade záujmu o uzatvorenie zmluvy (registrácie zoznamu akcionárov) kontaktujte CDCP – odbor Emisií za účelom dohodnutia stretnutia, prípadne za účelom získania ďalších informácií, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie.

Postup pri Registrácii zoznamu akcionárov listinných akcií na meno

1.

PRIDELENIE ČEM

Najneskôr v deň podpisu Zmluvy s emitentom listinných akcií na meno o vedení zoznamu akcionárov (spravidla však vopred) predloží emitent Centrálnemu depozitáru žiadosť o pridelenie ČEM (číslo emisie), ktorá je zverejnená na podstránke  https://www.cdcp.sk/dokumenty-pre-listinne-cp/.

Spôsob predkladania žiadosti:

 • Prostredníctvom Portálu CDCP.
 • Zaslanie prostredníctvom poštového podniku. Na žiadosti sa nevyžaduje úradne overený podpis.
 • Prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu registracia@cdcp.sk. Naskenovaný vyplnený a podpísaný formulár zasiela emitent e-mailom na uvedenú elektronickú adresu.   V prípade zaslania žiadosti o pridelenie ČEM e-mailom je potrebné najneskôr v deň podpisu zmluvy s emitentom predložiť aj jej podpísaný originál.

ČEM predstavuje identifikátor pridelený emisii ku konkrétnemu zoznamu akcionárov pri jeho registrácii. ČEM je emisii v súvislosti s vedením zoznamu akcionárov pridelené až do doby zrušenia zoznamu akcionárov. ČEM emitenta patrí medzi povinné údaje, ktoré emitent vypĺňa pri predkladaní požiadaviek na služby. Emitent nepoužíva ČEM vo vzťahu k iným osobám (napr. akcionárom), nakoľko ide o identifikátor určený výlučne pre potreby Centrálneho depozitára.

2.

UZATVORENIE ZMLUVY S EMITENTOM LISTINNÝCH AKCIÍ NA MENO O VEDENÍ ZOZNAMU AKCIONÁROV

K príprave Zmluvy s emitentom listinných akcií na meno o vedení zoznamu akcionárov je možné pristúpiť po pridelení ČEM. V Zmluve s emitentom listinných akcií na meno o vedení zoznamu akcionárov emitent vypĺňa najmä:

 • záhlavie zmluvy (identifikačné údaje emitenta),
 • údaje v rámci čl. I – definície („emitent“ – obchodné meno),
 • údaje o emisii v čl. II,
 • miesto a dátum podpisu zmluvy,
 • identifikáciu osoby, ktorá koná v mene emitenta – výlučne na strane emitenta,
 • kontaktné údaje emitenta.

Návrh zmluvy je zverejnený na podstránke: https://www.cdcp.sk/dokumenty-pre-listinne-cp/.

3.

PREDLOŽENIE ZMLUVY

Možnosti doručenia zmluvy emitentom:

 • Prostredníctvom Portálu CDCP.
 • Zaslanie návrhu nepodpísanej zmluvy prostredníctvom poštového podniku pred osobným stretnutím, dohodnutým za účelom jej podpisu.
 • Vyplnenú zmluvu je možné doručiť aj prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu registracia@cdcp.sk ešte pred osobným stretnutím, dohodnutým za účelom podpísania zmluvy. Minimalizuje sa tak riziko predloženia chybného alebo neúplného znenia Zmluvy a jej Prílohy č. 1.

4.

ODOVZDANIE ZOZNAMU AKCIONÁROV

K podpisu Zmluvy s emitentom listinných akcií na meno o vedení zoznamu akcionárov je potrebné predložiť zoznam akcionárov prostredníctvom formuláru E-LCP 1 (v prípade akcií v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov osobitný formulár E-LCP 1-BSM alebo osobitný formulár E-LCP 1-PV v prípade akcií v podielovom spoluvlastníctve). Zoznam akcionárov je možné podať aj prostredníctvom Portálu CDCP, alebo technického nosiča údajov (TNU), najmä v prípade rozsiahleho zoznamu. Aplikačné prostredie pre generovanie TNU je dostupné na podstránke:    https://www.cdcp.sk/listinne_cenne_papiere/.

5.

DORUČENIE VYHLÁSENIA O ŠTATUTÁRNYCH ZÁSTUPCOCH A KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOCH VÝHOD

Spolu s formulárom E-LCP1 emitent predkladá aj Záväzné písomné vyhlásenie o štatutárnych zástupcoch a konečných užívateľoch výhod. Tento formulár je zverejnený na podstránke https://www.cdcp.sk/dokumenty-pre-listinne-cp/.

6.

IDENTIFIKÁCIA ŽIADATEĽA O SLUŽBY A PREDLOŽENIE AKTUÁLNEHO VÝPISU Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Pri konaní v sídle CDCP je žiadateľ identifikovaný povereným zamestnancom CDCP, ktorý vybavuje požiadavku klienta/emitenta. Ak je požiadavka vytvorená v prostredí Portálu CDCP, tak žiadateľ/klient k požiadavke na službu prikladá kópiu dokladu totožnosti, vrátane kópie dokladu totožnosti osoby ktorá  udelila plnomocenstvo/poverenie na takéto konanie alebo ďalej splnomocnila tretiu  osobu na konanie (substitučný splnomocnenec).

Zároveň je potrebné konanie v mene emitenta riadne preukázať v zmysle Prevádzkového poriadku, teda pri konaní je potrebné doložiť  Výpis z Obchodného registra nie starší ako 3 mesiace; pri konaní na základe plnomocenstva je potrebné preukázať sa platnou plnou mocou. Podpisom tejto zmluvy akceptuje emitent Obchodné podmienky (https://www.cdcp.sk/dokumenty-pre-listinne-cp/) a Prevádzkový poriadok CDCP (https://www.cdcp.sk/dokumenty/prevadzkovy-poriadok/).

Registrácia zoznamu akcionárov

Email:             registracia@cdcp.sk
Telefón:          +421 2 59395-126,-127,-130,-139,-148,-160

Informácia k emisiám zaregistrovaným do 31.3.2017

Pre emisie a zoznamy akcionárov, registrované do dátumu 31.03.2017, (bez uzatvoreného osobitného dodatku) sa uplatňuje doterajší režim predkladania požiadaviek na službu. Za účelom podania požiadavky na službu je potrebné kontaktovať odbor Emisií.

V prípade emisií a zoznamov akcionárov, registrovaných do dátumu 31.03.2017, Centrálny depozitár odporúča emitentovi za účelom jednoduchšieho, flexibilnejšieho a rýchlejšieho vykonávania zmien v zoznamoch akcionárov (predkladania požiadaviek na službu) uzatvoriť osobitný dodatok k už uzatvorenej zmluve, predmetom ktorého je prevzatie Obchodných podmienok, ako neoddeliteľnej súčasti zmluvy a zrušenie ustanovení zmluvy, najmä v súvislosti so spôsobom predkladania požiadaviek na služby.

Informačný materiál (príručka) pre emitentov

Služby pre emitentov listinných CP – vedenie zoznamu akcionárov – informačný materiál

Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu v podmienkach Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

Zmena údajov v zozname akcionárov

Centrálny depozitár vykoná na základe požiadavky emitenta v súvislosti s vedením zoznamu akcionárov najmä tieto zmeny:

 • zápis zmeny akcionára v zozname akcionárov
 • zápis zmeny údajov o akcionárovi
 • zápis zmeny údajov o emitentovi
 • zápis zmeny údajov o emisii v prípade zmeny druhu akcií, menovitej hodnoty akcií z SKK na EURO alebo odčíslovanie akcií v zozname akcionárov a zápis zmien v zozname akcionárov v prípade zmeny počtu akcií, menovitej hodnoty akcií, základného imania, postupu podľa § 17 ZOCP, vyhlásenia akcií za neplatné podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka podľa bodu 9 Obchodných podmienok

V prípade údajov, ktoré sú zapisované do obchodného registra, Centrálny depozitár vykoná požadovanú zmenu v údajoch a emisii v zozname akcionárov iba v prípade, ak údaje, ktoré sú predmetom požiadavky na zmenu, sú už zapísané v obchodnom registri a preukázané predloženým výpisom z obchodného registra.

Ak má emitent vedený zoznam akcionárov s číselným označením akcií, pred podaním požiadavky na službu na zmenu v osobe akcionára je nutné kontaktovať odbor Emisií za účelom realizácie zmeny v registrácii z číselného označenia na registráciu s počtom kusov akcií.  Ide o zoznamy akcionárov listinných akcií na meno registrované v rokoch 2004 až 2005.

Zrušenie registrácie zoznamu akcionárov

Zrušením registrácie emisie sa rozumie zrušenie registrácie zoznamu akcionárov a jeho vedenia v evidencii Centrálneho depozitára.

Centrálny depozitár zruší registráciu zoznamu akcionárov na základe príkazu (formulár E-LCP 7) emitenta, podaného prostredníctvom predpísaného formulára v listinnej forme alebo doručeného prostredníctvom Portálu CDCP. CDCP môže zrušiť vedenie zoznamu akcionárov aj z vlastného podnetu v prípade, ak emitent zanikol bez právneho nástupcu.

Softvér pre emitentov – predloženie požiadaviek prostredníctvom TNU

Aplikácia pre emitentov, prostredníctvom ktorej môžu vytvoriť súborový vstup ako podklad na registráciu zoznamu akcionárov, ako aj súborový vstup pre realizáciu zmeny v osobe akcionára v zozname akcionárov listinných akcií na meno, ktoré následne predkladajú CDCP prostredníctvom technických nosičov.

Aplikácia eLCP Xml

V prípade otázok a nejasností môžu emitenti CP kontaktovať odbor Emisií na tel. č.: 02 / 59 395 119, -126, -148, -160.

Testovacie súbory

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?