Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Zrušenie účtu

Zrušiť je možné len účet, na ktorom nie sú evidované žiadne cenné papiere. V prípade nezaradeného účtu nie je potrebné žiadať o jeho zrušenie, nakoľko tento zaniká okamihom, keď na ňom nie je evidovaný žiadny zaknihovaný cenný papier.

Právnická osoba, ktorej CDCP vedie účet, môže požiadať osobne alebo poštou o jeho zrušenie prostredníctvom riadne vyplneného formulára F3 v súlade s vysvetlivkami obsiahnutými v tomto formulári.

Údaje uvedené v žiadosti musia byť zhodné s údajmi vedenými v evidencii CDCP. Ak sú tieto údaje odlišné od údajov uvedených v overovacej pečiatke (v prípade doručenia žiadosti poštou alebo osobne do podateľne CDCP), je potrebné doložiť aj overenú kópiu dokladu preukazujúceho predmetnú zmenu (napr. sobášny list, osvedčenie o rodnom čísle, ktoré je potrebné vyžiadať z Odboru správy registrov v Banskej Bystrici – predtým Register obyvateľstva SR).

Zrušenie účtu majiteľa v evidencii CDCP je bezplatné.

Zoznam aktuálnych formulárov a dokumentov

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?