Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Prevod CP

Prevodom CP sa rozumie zmena majiteľa CP uskutočnená na základe zmluvy (napríklad Zmluva o kúpe CP, Zmluva o darovaní CP)

Osoba, ktorej CDCP vedie účet, môže CDCP požiadať o registráciu prevodu CP v prospech alebo na ťarchu jej účtu prostredníctvom riadne vyplneného formulára F6 v súlade s vysvetlivkami obsiahnutými v tomto formulári.

V prípade bezodplatného prevodu CP (darovanie CP) je potrebné k príkazu na registráciu prevodu predložiť aj originál alebo úradne overenú kópiu Zmluvy o darovaní CP s úradne overenými podpismi darcu a obdarovaného, ktorá bude spĺňať všetky formálne a obsahové náležitosti ustanovené príslušnými právnymi predpismi.

Služba sa poskytuje poštou alebo osobne na Prevádzkovom pracovisku v sídle CDCP.

Registráciu prevodu spoplatňuje CDCP podľa Cenníka CDCP.

Upozorňujeme, že od 01.02.2022 dochádza k zmene v poskytovaní služieb CDCP, ktoré sa vzťahujú k účtom majiteľov vedených v CDCP pre
   a) fyzické osoby
   b) štátne orgány konajúce v mene SR
   c) právnické osoby iné než je centrálny depozitár, člen alebo účastník CDCP.

Od 01.02.2022 títo klienti podávajú vo vzťahu k svojmu účtu majiteľa vedeného v CDCP
   a) príkaz na registráciu prevodu zaknihovaného CP v prospech alebo na ťarchu účtu,
   b) príkaz na registráciu/zrušenie registrácie PPN majiteľa,
   c) príkaz na registráciu presunu CP,
   d) príkaz na registráciu prechodu CP,
výlučne prostredníctvom povereného účastníka alebo člena v zmysle Prevádzkového poriadku CDCP, t. j. klienti tieto príkazy už nebudú podávať v CDCP.

V prípade majiteľa účtu – štátny orgán konajúci v mene SR platí výnimka, že majiteľ účtu je oprávnený podať vyššie uvedené príkazy aj priamo CDCP za predpokladu, že príkaz sa netýka zaknihovaného cenného papiera, ktorý je prijatý na obchodovanie alebo je obchodovaný na obchodnom mieste.

Zoznam aktuálnych formulárov a dokumentov

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?