Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Ochrana osobných údajov

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej aj „CDCP“) postupuje pri spracúvaní osobných údajov všetkých fyzických osôb/dotknutých osôb (napr. klientov, zamestnancov, dodávateľov) v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Za účelom plnenia povinností všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ako aj zákona o ochrane osobných údajov, CDCP má prijaté vhodné technické a organizačné opatrenia, aby bola zabezpečená primeraná ochrana údajov. (Pre viac informácii je možné pozrieť aj: https://www.cdcp.sk/cdcpweb/o-cdcp/manazment-rizik/   

Základné pojmy v oblasti ochrany osobných údajov:

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora (rodného čísla), iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Spracúvaním osobných údajov rozumieme systematické narábanie s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie, prenos, šírenie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú. Dotknutou osobou označujeme jednotlivca, o ktorom sú osobné údaje spracúvané. Môžu ním byť napr. klienti spoločnosti, zamestnanci spoločnosti, uchádzači o zamestnanie, atď.

Prevádzkovateľom je taký subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; prevádzkovateľ alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak takýto predpis alebo táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľom je aj CDCP.

Príjemcom je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou.

Právne základy v podmienkach CDCP – v súlade so zásadou zákonnosti spracúvania osobných údajov je možným právnym základom v podmienkach CDCP podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – súhlas,  čl. 6 ods. 1 písm b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov plnenie zmluvy a tzv. predzmluvné vzťahy,  a  čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – zákonná povinnosť, čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – oprávnený záujem.

Súhlasom dotknutej osoby je akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačne potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Súhlas je jedným z tzv. právnych základov – oprávnenie k spracúvaniu osobných údajov. Základným pravidlom súhlasu je dobrovoľnosť. Súhlas nie je možné vynucovať alebo podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby alebo povinnosti, ktorú CDCP ustanovuje právne záväzný akt Európskej únie, medzinárodná zmluva alebo osobitný zákon.

Porušenie ochrany osobných údajov je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim.

Záleží nám na ochrane súkromia dotknutých osôb. Z toho dôvodu Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. poveril výkonom dohľadu nad spracúvaním osobných údajov zodpovednú osobu, ktorú môžete kedykoľvek kontaktovať: 

•    písomne na adrese Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava alebo
•    elektronicky na e-mailovú adresu oou@cdcp.sk

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?