Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Zaknihované cenné papiere

Informácia k emisiám zaregistrovaným do 31.3.2017

Pre emisie registrované do dátumu 31.03.2017 (bez uzatvoreného osobitného dodatku/zmluvy) sa uplatňuje doterajší režim predkladania požiadaviek na službu. Za účelom podania požiadavky na službu je potrebné kontaktovať odbor Emisií.

V prípade emisií registrovaných do dátumu 31.03.2017 Centrálny depozitár odporúča emitentovi za účelom jednoduchšieho, flexibilnejšieho a rýchlejšieho vykonávania zmien v registri emitenta a zápisu údajov o CP na účty (predkladania požiadaviek na službu) uzatvoriť osobitný dodatok k už uzatvorenej zmluve (osobitnú zmluvu v prípade emisií s ISIN s prefixom „CS“), predmetom ktorého je prevzatie Obchodných podmienok ako neoddeliteľnej súčasti zmluvy a zrušenie ustanovení zmluvy, najmä v súvislosti so spôsobom predkladania požiadaviek na služby.

Informačný materiál (príručka) pre emitentov

Služby pre emitentov zaknihovaných CP – registrácia a vedenie emisie – informačný materiál

Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu v podmienkach Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

Pridelenie ISIN, zmena náležitostí ISIN, zrušenie ISIN

Centrálny depozitár prideľuje kódy ISIN v súlade s medzinárodným štandardom ISO 6166. Súčasne s pridelením ISIN Centrálny depozitár pridelí CFI kód a FISN (Krátky názov).

Informácia k ISINom vydávaným od 29.4.2019:

Do 28.4.2019 v prípade ISIN prideleného CDCP prvé tri číslice v  ISIN za prefixom SK označovali druh, podobu a formu finančného nástroja. Od 29.4.2019 sa štruktúra alfanumerického kódu mení, a v podmienkach CDCP sa prvou číslicou za prefixom „SK“ rozlišuje kategória (druh) CP/ finančného nástroja v zmysle rozdelenia podľa ISO 10962 (CFI). Číslica „1“ za prefixom „SK“ od 29.4.2019 označuje majetkové cenné papiere a finančné nástroje. V podmienkach CDCP SR, a.s. sú to najmä akcie, dočasné listy a družstevné podielové listy. Číslica „3“ za prefixom „SK“ od 29.4.2019 označuje nástroje kolektívneho investovania. V podmienkach CDCP SR, a.s. to budú najmä podielové listy podielových fondov. Číslica „4“ za prefixom „SK“ od 29.4.2019 označuje dlhové cenné papiere. V podmienkach CDCP SR, a.s. sú to najmä dlhopisy, kryté dlhopisy, peňažné poukážky a investičné certifikáty. Ostatné druhy finančných nástrojov sú za prefixom „SK“ označené číslicou „0“

Registrácia emisie ZCP a zriadenie registra emitenta

Žiadosť o zriadenie registra emitenta podáva emitent pri registrácii prvej emisie, a to prostredníctvom Zmluvy o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov. Podmienkou pre registráciu emisie v centrálnom depozitári je predchádzajúce pridelenie ISIN danej emisii. Centrálny depozitár zaregistruje emisiu na základe Zmluvy o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov (súčasťou zmluvy je Príloha č. 1, ktorá obsahuje najmä údaje o náležitostiach cenných papierov danej emisie).

Zmena údajov v registri emitenta (zmena údajov emitenta a údajov o emisii CP)

O zmenu údajov v registri emitenta žiada emitent na základe príkazu podaného prostredníctvom príslušného formuláru. V prípade zmeny údajov o emitentovi vykoná Centrálny depozitár zápis zmeny vo vzťahu k všetkým emisiám registrovaným v registri emitenta, vrátane zmeny náležitosti ISIN vo vzťahu k všetkým emisiám. Súčasne so zmenou údajov o emisii centrálny depozitár vykoná zmenu náležitostí ISIN.

Zápis údajov o CP na účty

Emitent môže požiadavku na zápis údajov o CP na účet – v prospech účtu (pripísanie CP) alebo na ťarchu účtu (odpísanie CP) predložiť nasledovnými spôsobmi:

  • Prostredníctvom príkazu podaného na príslušnom formulári v listinnej forme,
  • prostredníctvom technických nosičov údajov – TNU (v požadovanej štruktúre údajov vytvorenej pomocou nástroja „Hromadné generovanie príkazov na pripísanie alebo odpísanie CP“),
  • osobitným spôsobom v prípade emitentov – účastníkov, ktorým bol udelený prístup k Emitentským službám, ktoré sú definované v Prevádzkovom poriadku.

BIC CDCP: CSDSSKBAXXX

Identifikácia (BIC) účastníkov CDCP.

Zrušenie registrácie emisie

Zrušením registrácie emisie sa rozumie zrušenie emisie v registri emitenta a zápis údajov o všetkých cenných papieroch danej emisie na ťarchu účtov.

Centrálny depozitár zruší registráciu emisie na základe príkazu na zrušenie, zmluvy v prípade zmeny podoby CP alebo z vlastného podnetu v prípade zániku emitenta bez právneho nástupcu.

Softvér pre emitentov – predloženie požiadaviek prostredníctvom TNU
Dokumentácia k zoznamu majiteľov (owda.002)

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?