Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Zaknihované cenné papiere

Informačný materiál (príručka) pre emitentov

Služby pre emitentov zaknihovaných CP – registrácia a vedenie emisie – informačný materiál

Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu v podmienkach Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

Pridelenie ISIN, zmena náležitostí ISIN, zrušenie ISIN

Centrálny depozitár prideľuje kódy ISIN v súlade s medzinárodným štandardom ISO 6166. Súčasne s pridelením ISIN Centrálny depozitár pridelí CFI kód a FISN (Krátky názov).

Registrácia emisie ZCP a zriadenie registra emitenta

Žiadosť o zriadenie registra emitenta podáva emitent pri registrácii prvej emisie, a to prostredníctvom Zmluvy o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov. Podmienkou pre registráciu emisie v centrálnom depozitári je predchádzajúce pridelenie ISIN danej emisii. Centrálny depozitár zaregistruje emisiu na základe Zmluvy o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov (súčasťou zmluvy je Príloha č. 1, ktorá obsahuje najmä údaje o náležitostiach cenných papierov danej emisie).

Zmena údajov v registri emitenta (zmena údajov emitenta a údajov o emisii CP)

O zmenu údajov v registri emitenta žiada emitent na základe príkazu podaného prostredníctvom príslušného formuláru. V prípade zmeny údajov o emitentovi vykoná Centrálny depozitár zápis zmeny vo vzťahu k všetkým emisiám registrovaným v registri emitenta, vrátane zmeny náležitosti ISIN vo vzťahu k všetkým emisiám. Súčasne so zmenou údajov o emisii centrálny depozitár vykoná zmenu náležitostí ISIN.

Zápis údajov o CP na účty

Emitent môže požiadavku na zápis údajov o CP na účet – v prospech účtu (pripísanie CP) alebo na ťarchu účtu (odpísanie CP) predložiť nasledovnými spôsobmi:

  • prostredníctvom Portálu CDCP,
  • prostredníctvom príkazu podaného na príslušnom formulári v listinnej forme,
  • prostredníctvom technických nosičov údajov – TNU (v požadovanej štruktúre údajov vytvorenej pomocou nástroja „Hromadné generovanie príkazov na pripísanie alebo odpísanie CP“),
  • osobitným spôsobom v prípade emitentov – účastníkov, ktorým bol udelený prístup k Emitentským službám, ktoré sú definované v Prevádzkovom poriadku.

BIC CDCP: CSDSSKBAXXX

Identifikácia (BIC) účastníkov CDCP.

Zrušenie registrácie emisie

Zrušením registrácie emisie sa rozumie zrušenie emisie v registri emitenta a zápis údajov o všetkých cenných papieroch danej emisie na ťarchu účtov.

Centrálny depozitár zruší registráciu emisie na základe príkazu na zrušenie, zmluvy v prípade zmeny podoby CP alebo z vlastného podnetu v prípade zániku emitenta bez právneho nástupcu.

Softvér pre emitentov – predloženie požiadaviek prostredníctvom TNU
Dokumentácia k zoznamu majiteľov (owda.002)

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?