Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Výpis z registra akcionárov J.S.A.

Akcionár J.S.A alebo ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba môže požiadať CDCP o vyhotovenie výpisu z registra akcionárov J.S.A. prostredníctvom riadne vyplneného formulára E19  v súlade s vysvetlivkami obsiahnutými v tomto formulári.

Klient môže požiadať o vyhotovenie výpisu zo zoznamu akcionárov J.S.A. k aktuálnemu alebo spätnému dátumu alebo o vyhotovenie úplného výpisu, ktorý pozostáva z aktuálneho výpisu a informácií o všetkých účtovných zápisoch, predmetom ktorých boli akcie danej J.S.A. .

Výpis z registra akcionárov, vyhotovený pre akcionára obsahuje iba údaje, ktoré sa týkajú priamo tohto akcionára. Výpis z registra akcionárov vyhotovený pre ktorúkoľvek fyzickú, resp. právnickú osobu (verejnosť) obsahuje údaje o všetkých akcionároch J.S.A. bez uvedenia rodných čísiel a dátumov narodenia fyzických osôb.

CDCP poskytuje výpis z registra akcionárov pre akcionára danej J.S.A. len v listinnej podobe. CDCP poskytuje výpis z registra akcionárov pre verejnosť v elektronickej podobe, prípadne za príplatok aj v listinnej podobe.

Žiadosť je možné podať poštou alebo osobne na prevádzkovom pracovisku v sídle CDCP. Ak žiadosť podáva fyzická alebo právnická osoba ako verejnosť, je možné v žiadosti CDCP požiadať o zaslanie elektronického výstupu služby spolu s faktúrou za vykonanú službu klientovi emailom (aj v tomto prípade však žiadosť musí byť podaná osobne alebo poštou). V prípade požiadavky akcionára na doručenie výstupu služby poštou, doručí CDCP požadovaný stavový výpis z účtu na adresu trvalého pobytu akcionára, resp. sídla akcionára, evidovanú v evidencii majiteľov zaknihovaných cenných papierov.

Vyhotovenie výpisu z registra akcionárov spoplatňuje CDCP podľa Cenníka CDCP.

Zoznam aktuálnych formulárov a dokumentov

Údaje z registra akcionárov J.S.A. zverejnené na webovej stránke CDCP. 

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?