Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Činnosti CDCP

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. vykonáva činnosti centrálneho depozitára na základe udeleného povolenia vydaného dňa 11.01.2019 príslušným orgánom (povolenie bolo vydané Národnou bankou Slovenska). Centrálny depozitár cenných papierov, a.s. je centrálnym depozitárom podľa  Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č.909/2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a nariadenia (EÚ) č.236/2014 (ďalej len „Nariadenie CSDR“). V súlade s povolením na činnosť centrálneho depozitára udeleného podľa Nariadenia CSDR má CDCP povolené poskytovať:

I. Oddiel A

Hlavné služby centrálnych depozitárov cenných papierov

1)     Prvotná evidencia cenných papierov v systéme zaknihovaných cenných papierov („evidenčné služby“).

2)   Poskytovanie a vedenie účtov cenných papierov na najvyššej úrovni ich hierarchie („služby centrálneho                     vedenia účtov“).

3)    Prevádzkovanie systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi („služby vyrovnania“).

II. Oddiel B

Vedľajšie služby centrálnych depozitárov nebankového typu, s ktorými nie je spojené úverové riziko alebo riziko likvidity

Služby poskytované centrálnymi depozitármi cenných papierov, ktoré prispievajú k zvýšeniu bezpečnosti, efektívnosti a transparentnosti trhov s cennými papiermi:

1)      Služby súvisiace so službami vyrovnania:

 • párovanie v rámci vyrovnania, smerovanie príkazov, potvrdzovanie obchodov, overovanie obchodov.

2)       Služby spojené s evidenčnými službami a službami centrálneho vedenia účtov:

 • služby súvisiace s registrami akcionárov,
 • podpora spracovania korporátnych udalostí vrátane daní, valných zhromaždení a informačných služieb,
 • služby súvisiace s novými emisiami vrátane prideľovania s správy kódov ISIN a podobných kódov,
 • smerovanie a spracovanie príkazov, výber a spracovanie poplatkov a súvisiace podávanie správ.

3)      Zriaďovanie prepojení centrálnych depozitárov, poskytovanie, vedenie alebo prevádzkovanie účtov cenných            papierov vo vzťahu k službám vyrovnania, správa zábezpeky, ďalšie vedľajšie služby.

4)      Iné služby:  

 • poskytovanie informácií vyžadovaných právnymi predpismi,
 • poskytovanie informácií, údajov a štatistík trhovým a sčítacím úradom alebo iným vládnym alebo medzivládnym subjektom,
 • vedenie registra záložných práv,
 • vedenie osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov,
 • vedenie zoznamu akcionárov listinných akcií na meno,
 • služby súvisiace s prideľovaním a správou LEI.

Vedenie účtov

V zmysle zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov centrálny depozitár môže zriadiť tri druhy účtov:

 • účet majiteľa
 • klientský účet člena
 • držiteľský účet

Účet majiteľa si v centrálnom depozitári môžu zriadiť jeho účastníci, centrálne depozitáre, štátny orgán konajúci v mene SR, spoločnosť MH Manažment, a.s. a iné právnické osoby.

Na účte majiteľa eviduje centrálny depozitár najmä údaje o druhu a množstve alebo objeme cenných papierov majiteľa tohto účtu. Cenné papiere evidované na účte majiteľa sú prostredníctvom tohto účtu oddelené od cenných papierov evidovaných na iných účtoch vedených v evidencii CDCP (účtov majiteľov, klientskych účtov, držiteľských účtov). Účet majiteľa obsahuje výlučne cenné papiere jedného majiteľa.

Od 1.1.2016 fyzické osoby môžu požiadať o zriadenie nového účtu majiteľa len účastníka centrálneho depozitára.

Účty majiteľa, ktoré CDCP zriadil pre fyzickú a právnickú osobu do 30.septembra 2015 sa považujú za nezaradené účty. Od 6.2.2017 CDCP posilnil členský princíp čo znamená, že majiteľ nezaradeného účtu – fyzická alebo právnická osoba môže požiadať o vybrané služby výhradne povereného člena CDCP.

Povereným členom sa môže stať ktorýkoľvek člen CDCP na základe uzatvorenia rámcovej zmluvy s CDCP. Zoznam poverených členov zverejňuje CDCP na svojej webstránke

Klientsky účet zriadi centrálny depozitár iba svojmu účastníkovi-členovi. Na klientskom účte eviduje centrálny depozitár najmä údaje o členovi, o druhu, množstve alebo objeme cenných papierov a iných údajoch o cenných papieroch evidovaných členom centrálneho depozitára na účtoch majiteľov cenných papierov. Člen, pre ktorého je účet vedený nie je vlastníkom/majiteľom cenných papierov evidovaných na tomto účte alebo cenných papierov evidovaných v súvisiace evidencii člena (účtoch majiteľov – klientov člena evidovaných pod klientskym účtom). Klientsky účet umožňuje členovi oddeliť cenné papiere každého klienta člena prostredníctvom zriadených účtov majiteľov vedených pod týmto účtom (účty majiteľov v evidencii člena) Konkrétny účet majiteľa vedený pod klientskym účtom obsahuje výlučne cenné papiere jedného majiteľa.

Držiteľský účet môže zriadiť centrálny depozitár len pre Národnú banku Slovenska, centrálneho depozitára, zahraničnú právnickú osobu s obdobných predmetom činnosti, obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi s oprávnením na výkon vedľajšej služby držiteľská správa, banku alebo zahraničnú banku s oprávnením na výkon vedľajšej služby držiteľská správa. Na držiteľskom účte eviduje centrálny depozitár údaje o cenných papieroch, ktorých majiteľov eviduje osoba, pre ktorú bol zriadený držiteľský účet. Obchodník s cennými papiermi, pre ktorého bol zriadený držiteľský účet, vedie údaje o majiteľoch cenných papierov v evidencii obchodníka s cennými papiermi podľa §71h ods.2 zákona č.566/2001 Z.z. v platnom znení alebo v obdobnej evidencii podľa právneho poriadku, na základe ktorého bol zriadený zahraničný obchodník s cennými papiermi, alebo v evidencii zriadenej podľa právneho poriadku, na základe ktorého bola zriadená zahraničná právnická osoba, pre ktorú bol zriadený držiteľský účet.

Držiteľ, pre ktorého je účet vedený nie je vlastníkom/majiteľom cenných papierov evidovaných na tomto účte alebo cenných papierov evidovaných v súvisiace evidencii držiteľa. Vlastníkmi cenných papierov sú osoby vedené ako vlastníci v evidencii držiteľa podľa § 71h ods. 2 Zákona alebo v obdobnej evidencii podľa právneho poriadku, na základe ktorého bol zriadený zahraničný držiteľ.

Držiteľský účet umožňuje držiteľovi na tomto účte, držať cenné papiere, ktoré patria rôznym klientom.

CDCP poskytuje služby aj prostredníctvom svojich účastníkov.

Účastníkmi centrálneho depozitára môžu byť:

 • banka alebo zahraničná banka,
 • obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi,
 • centrálna protistrana,
 • zúčtovací agent, zúčtovací ústav alebo prevádzkovateľ systému vyrovnania alebo prevádzkovateľ platobného systému
 • orgán verejnej moci,
 • obchodná spoločnosť, ktorej štát poskytol záruku v súvislosti s jej účasťou v systéme vyrovnania alebo v platobnom systéme,
 • centrálny depozitár, ktorý sa stal účastníkom systému vyrovnania prevádzkovaného centrálnym depozitárom na základe osobitného predpisu, ktorí splnili podmienky pre udelenie prístupu účastníka v zmysle Prevádzkového poriadku centrálneho depozitára.

Členom centrálneho depozitára môže byť:

 • účastník systému vyrovnania prevádzkovaného centrálnym depozitárom
 • centrálny depozitár, ktorý sa stal účastníkom systému vyrovnania prevádzkovaného centrálnym depozitárom na základe osobitného predpisu a ktorý splnil podmienky pre udelenie členstva v zmysle Prevádzkového poriadku centrálneho depozitára.

Účastníci CDCP

Zoznam poverených členov nad nezaradenými účtami

RM – S Market o.c.p., a. s. poskytuje klientom služby povereného člena nad nezaradenými účtami:

 • osobne v sídle spoločnosti na adrese Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, v pracovných dňoch od 9.00 do 17.00 hod.
 • telefonicky na číslach: +421 2 593 29 211, +421 2 593 29 218
 • emailomrmsmarket@rmsmarket.sk

365.bank a.s. poskytuje klientom služby povereného člena nad nezaradenými účtami na pobočkách:

 • Pobočka Bratislava – River Park, Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava I
 • Pobočka Nitra, Štefánikova trieda 65, 949 01 Nitra
 • Pobočka Žilina, Na priekope 19, 120 03 Žilina
 • Pobočka Košice Dargov, Štúrova 1, 040 01 Košice

Systém vyrovnania

Centrálny depozitár v zmysle zákona o cenných papieroch a investičných službách prevádzkuje systém vyrovnania v rámci ktorého zabezpečuje vyrovnanie burzových a mimoburzových obchodov a transakcií s finančnými nástrojmi. Centrálny depozitár poskytuje služby vyrovnania prostredníctvom platformy Target 2-Securities („T2S“). Viac informácií:

http://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/html/index.en.html

Prepojenie s platobným systémom

Centrálny depozitár je pridruženým systémom k platobnému systému:

P.č.
Názov
Prevádzkovateľ
Dátum prepojenia
1.
TARGET2-SK
Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
1.1.2009

Prepojenie s inými emitentskými depozitármi

P.č.
Emitentský depozitár
Typ prepojenia
Stav
1.
Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
FOP ("Free of payment") – Bez platby
Ukončené k 31.10.2017

Prideľovanie kódov ISIN

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. je národná číslovacia agentúra Slovenskej republiky a zároveň člen Asociácie národných číslovacích agentúr (ANNA – Association of National Numbering Agencies). V súlade s normou ISO 6166 priraďuje kódy ISIN pre cenné papiere v SR. Zároveň vykonáva aj činnosti súvisiace so zmenami a rušením týchto kódov.

Prideľovanie kódov LEI

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. vykonáva aj funkciu lokálnej prevádzkovej jednotky (LOU) v Slovenskej republike: CDCP prideľuje kódy LEI pre slovenské a české subjekty podľa pravidiel GLEIF v súlade s normou ISO 17442. Pridelený LEI kód slúži na identifikáciu účastníkov finančných trhov.

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?