Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Výbor používateľov

Výbor používateľov Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. („výbor“) je poradným orgánom Predstavenstva CDCP pre oblasť služieb poskytovaných CDCP v rámci systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi („SVTCP“), ktorý prevádzkuje CDCP.

Výbor je zložený zo zástupcov účastníkov CDCP a zástupcov emitentov, ktorí spĺňajú kritéria účasti vo výbore a z členov výboru, ktorých navrhuje Predstavenstvo CDCP z radov zamestnancov CDCP prípadne zo zástupcov odbornej verejnosti, ako aj zo zástupcu  Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.

Výbor prerokúva najmä:
a) návrhy členov výboru na zaradenie nových služieb CDCP,
b) návrhy zmien a zlepšenie úrovne poskytovaných služieb CDCP najmä ich funkcionality 
    a dostupnosti,
c) návrhy na vykonávanie iných činností CDCP súvisiacich s poskytovaním služieb,
d) návrhy zmien v Cenníku CDCP a zmien v Prevádzkovom poriadku CDCP,
e) kritériá pre prijímanie emitentov a účastníkov do SVTCP, ktorý prevádzkuje CDCP,
f) ďalšie kľúčové opatrenia CDCP, ktoré ovplyvňujú členov výboru,
g) zistenia auditu, ktorý bol vykonaný v CDCP.

Výbor používateľov Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. zriadilo Predstavenstvo CDCP v súlade s  NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 909/2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012. 

Štatút Výboru používateľov Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. –
nadobúda účinnosť dňa 1.7.2017

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?