Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

30 rokov CDCP

Sme tu pre Vás už 30 rokov

Už 30 rokov poskytujeme komplexné služby pre vaše cenné papiere. Registrujeme emisie cenných papierov, vedieme účty, na ktorých evidujeme cenné papiere, prideľujeme kódy v súlade s medzinárodnými štandardmi, či prevádzkujeme systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi. Činnosť vykonávame na základe povolenia udeleného v súlade s európskou legislatívou.

História

1992
Vznik Strediska cenných papierov SR – prechod štátneho majetku do súkromných rúk formou kupónovej privatizácie a budovanie základov kapitálového trhu na Slovensku.
1992
Ing. Emília Mojžišová bola vymenovaná za predsedníčku predstavenstva a generálnu riaditeľku SCP SR, a.s.
1992
Otvorilo sa viac ako 2,6 milióna účtov majiteľov zaknihovaných cenných papierov, na ktoré sa pripísali akcie z emisií vydaných spoločnosťami privatizovanými prostredníctvom prvej vlny kupónovej privatizácie.
1995
Ing. Ján Benian bol vymenovaný za predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa SCP SR, a.s.
1996
Druhá vlna kupónovej privatizácie. Stredisko cenných papierov SR pripísalo 3,3 miliónom obyvateľov na ich majetkové účty dlhopisy Fondu národného majetku SR.
1998
Ing. Emília Palková bola vymenovaná za predsedníčku predstavenstva a generálnu riaditeľku SCP SR, a.s.
2004
Stredisko cenných papierov SR sa transformovalo v súlade s novou legislatívou na Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP SR). Po svojej transformácii sa depozitár začlenil do vznikajúceho jednotného kapitálového trhu EÚ.
2006
Ing. Juraj Lazový bol vymenovaný za predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa CDCP SR, a.s.
2007
Ing. Peter Danko bol vymenovaný za predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa CDCP SR, a.s.
2010
Mgr. Rastislav Pavlík bol vymenovaný za predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa CDCP SR, a.s.
2012
Ing. Daniel Jóna bol vymenovaný za predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa CDCP SR, a.s.
2013
Ing. Martin Wiedermann bol vymenovaný za predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa CDCP SR, a.s.
2017
Centrálny depozitár cenných papierov SR prešiel na európsku platformu Target 2-Securities. Bolo tak dovŕšené niekoľkoročné úsilie CDCP SR a jeho účastníkov o harmonizáciu služieb vysporiadania cenných papierov s európskymi depozitármi a úplné začlenenie do jednotného kapitálového trhu EÚ.
2018
CDCP SR získal od Nadácie GLEIF (Global Legal Entity Indentifier Foundation) certifikát, ktorý potvrdil úspešnú akreditáciu CDCP SR pre prideľovanie kódu LEI subjektom z jurisdikcie Slovenskej a Českej republiky.
2018
CDCP SR získal od Nadácie GLEIF (Global Legal Entity Indentifier Foundation) certifikát, ktorý potvrdil úspešnú akreditáciu CDCP SR pre prideľovanie kódu LEI subjektom z jurisdikcie Slovenskej a Českej republiky.
2019
Národná banka Slovenska udelila CDCP SR povolenie na činnosť v zmysle európskej legislatívy. Harmonizácia procesov pokračovala implementáciou štandardov pre spracovanie vybraných typov korporátnych udalostí.
2021
CDCP SR pôsobí opäť ako jediný centrálny depozitár na Slovensku.
Predošlé
Ďalšie

Súčasnosť

Jediný centrálny depozitár na Slovensku

Centrálny depozitár cenných papierov SR v spolupráci s Národným centrálnym depozitárom cenných papierov (NCDCP) v dňoch 12. až 14. novembra 2021 úspešne uskutočnili migráciu všetkých aktív klientov NCDCP do evidencie CDCP SR. Od 15. novembra 2021 tak CDCP SR poskytuje služby centrálneho depozitára všetkým klientom, ktorých aktíva boli prevedené z NCDCP do evidencie CDCP SR. Týmto sa zavŕšil proces vytvorenia jediného centrálneho depozitára, ktorý bude poskytovať svoje služby na slovenskom kapitálovom trhu.

Ekonomické výsledky

Uplynulý rok 2021 môžeme v mnohých ohľadoch považovať pre CDCP SR za rovnako náročný, ako aj úspešný a zlomový. Dosiahli sme hospodársky výsledok po zdanení, vo výške 6 miliónov EUR. Môžeme tak opäť, aj v tomto roku, vyplatiť dividendy nášmu akcionárovi, Burze cenných papierov v Bratislave. Výrazný vplyv na hospodársky výsledok malo rozpustenie rezerv na významné súdne spory, ktoré sa nám postupne darí eliminovať. Napriek poklesu tržieb, v porovnaní s rokom 2020 a odhliadnuc od vplyvu rozpustenia rezerv, sme dosiahli zisk vo výške 0,8 milióna EUR.

Súčasť kapitálového trhu EÚ

Centrálny depozitár cenných papierov SR úspešne prešiel od 6. februára 2017 na spoločnú technologickú platformu európskych depozitárov Target 2-Securities (T2S), čím sa spolu so slovenským kapitálovým trhom stal integrálnou súčasťou spoločného kapitálového trhu Európskej Únie.

Digitalizácia procesov

V Centrálnom depozitári cenných papierov SR prebehla implementácia nových informačných systémov, ktoré majú za cieľ vytvoriť podmienky pre elektronizáciu vybraných firemných procesov. Okrem toho vzniká externý portál, v rámci ktorého budú môcť emitenti prostredníctvom elektronického konta a kvalifikovaného elektronického podpisu podávať požiadavky na služby, týkajúce sa emisií zaknihovaných cenných papierov a listinných cenných papierov. Spustenie externého portálu je v súčasnosti v prípravnom štádiu.

Budúcnosť

Zaujímavosti 

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?