Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Retailové štátne dlhopisy

Štátne dlhopisy ekonomicky silných štátov patria medzi najbezpečnejšie spôsoby investovania. Predstavujú totiž nástroj s garantovaným výnosom a garanciou splatenia dlžnej čiastky, pretože ich vydáva štát. Obyvateľstvo dosiahne zhodnotenie svojich finančných prostriedkov za porovnateľných podmienok, ako inštitucionálni  investori.

Pozitíva vydania retailových štátnych dlhopisov

Štát vydaním retailových dlhopisov diverzifikuje svoje riziká a dosahuje vyššiu stabilitu, ak štátny dlh nedržia zväčša zahraniční investori, ale aj domáce obyvateľstvo. Financovanie prostredníctvom tohto finančného nástroja predstavuje pre štát alternatívu ku krátkodobému financovaniu, hoci ide len o doplnkový zdroj financovania. Za určitých trhových podmienok môžu byť tieto zdroje pre štát lacnejšie, ako štandardné dlhopisy.

Retailové štátne dlhopisy môžu vhodným spôsobom podporovať dlhodobé ciele štátu v oblasti sociálnej politiky, keďže môžu slúžiť na podporu rodín cez špeciálne sporiace dlhopisy napr. pri narodení dieťaťa, alebo ako ochrana pred infláciou či vankúš pri odchode do dôchodku.

Navyše štát tým zvyšuje aj finančnú gramotnosť obyvateľstva, keďže sa podnecuje prirodzený záujem obyvateľstva o vzdelávanie v oblasti finančných trhov. Retailový štátny dlhopis  predstavuje alternatívu k sporeniu prostredníctvom termínovaného vkladu, čím prispieva k zmene vnímania sporenia zo strany obyvateľstva. Zároveň vedie k zvýšeniu záujmu o verejné veci a tým aj kontroly štátu zo strany občanov. 

V neposlednom rade vydanie tohto investičného nástroja môže podporiť rozvoj domáceho kapitálového trhu zapojením existujúcej infraštruktúry, zvýšením likvidity a ponuky finančných produktov pre obyvateľstvo.

Na druhej strane štát podstupuje veľké reputačné riziko, keďže v prípade neúspechu retailovej emisie svojich dlhopisov by to viedlo k ďalšej nedôvere obyvateľstva k finančnému trhu.

Strategické rozhodnutie o možnej emisii retailových štátnych dlhopisov, ktoré by vydala Slovenská republika, musí byť prijaté na politickej úrovni.  

Základné charakteristiky retailových štátnych dlhopisov

Retailové štátne dlhopisy sú vydávané v nízkych menovitých hodnotách a spravidla nie je určená minimálna suma, ktorú je potrebné investovať; táto je obmedzená len menovitou hodnotou dlhopisu. Štát však môže určiť maximálnu výšku investície na jednu fyzickú osobu. Na rozdiel od niektorých bežne ponúkaných sporiacich produktov nie je výška výnosu dlhopisu odvodená od celkovej hodnoty obstaraných štátnych dlhopisov. Napríklad vlastník 5 000 kusov štátnych dlhopisov získa rovnaký percentuálny výnos ako vlastník, ktorý drží 500 000 kusov štátnych dlhopisov.  

Pokiaľ sú retailové štátne dlhopisy predávané priamo obyvateľom, bez sprostredkovateľa, investor neplatí žiadne sprostredkovateľské alebo servisné poplatky.

Nízke kreditné riziko v prípade tejto investície je vyvážené nižším úrokovým výnosom. V čase vysokej inflácie môžu byť pre obyvateľov zaujímavé štátne dlhopisy, ktorých výnos je naviazaný na infláciu a mal by zmierniť nepriaznivý vplyv inflácie. Osobitným druhom retailových štátnych dlhopisov sú dlhopisy, ktoré nemajú dátum splatnosti (tzv. perpetuity) a kde sa emitent zaväzuje vyplácať úrokový výnos navždy. Vo svete sa stretávame aj s daňovo-zvýhodnenou držbou retailových štátnych dlhopisov.       

Pri emisii štátnych dlhopisov je potrebné vziať do úvahy legislatívne obmedzenia investorov – t.j. kto môže nakupovať dlhopisy pre obyvateľstvo a ako investorov kontrolovať, a zvážiť aj negatívne dopady tohto obmedzenia. Potrebné je určiť spôsob zdaňovania výnosov a stanoviť aj jasný legislatívny rámec prevodu dlhopisov v prípade dedenia, darovania a predaja a použitia dlhopisov ako zábezpeky (hypotekárny úver). Napr. prevoditeľnosť retailových štátnych dlhopisov môže štát obmedziť, prípadne ju úplne vylúčiť, s výnimkou dedenia. Emitent však môže umožniť predčasné splatenie týchto dlhopisov a to bez akejkoľvek finančnej penalizácie.

Slovenské štátne dlhopisy pre obyvateľstvo v minulosti

V novodobej histórii slovenského kapitálového trhu bola na trh uvedená prvá emisia štátnych dlhopisov pre obyvateľstvo v roku 1998. Dlhopis mal splatnosť 1 rok a bol vydaný v niekoľkých menovitých hodnotách začínajúc od 1 000 SKK až po 100 000 SKK. Kupónový výnos bol vo výške 17% p.a. a bol oslobodený od dane. Dlhopis bol vydaný na doručiteľa a nebol verejne obchodovateľný. Z celkového objemu emisie 2 mld SKK sa predala 1 mld.

Neskôr sa vláda zaoberala myšlienkou uvedenia emisie pre obyvateľstvo v rokoch 2007 – 2008 a druhý krát v rokoch 2013 – 2016. Išlo však o istý druh politického marketingu, prípadne o snahu o súťaženie s bankami pri získavaní zdrojov. Najmä v druhom období, v čase klesajúcich výnosov, bola nákladovosť emisie neefektívna, najmä keď sa výnosy štandardných dlhopisov dostali na nulu resp. pod nulu.

Skúsenosti zo zahraničia

Ministerstvo financií Českej republiky (MF ČR) vydalo niekoľko typov štátnych dlhopisov. Každý investor si môže vybrať variant, ktorý najlepšie vyhovuje jeho investičnému zámeru. MF ČR vydáva sporiace štátne dlhopisy a tzv. Dlhopisy Republiky.

Dlhopisy Republiky môžu upisovať alebo nadobúdať iba fyzické osoby. Sporiace štátne dlhopisy môžu nadobúdať fyzické osoby vrátane zahraničných, občianske združenia, odborové organizácie, nadácie, verejné vysoké školy a výskumné inštitúcie, kraje, mestá, obce, stavovské komory a profesijné organizácie, verejno—právne inštitúcie (napr. Česká televízia), zdravotné poisťovne a ďalšie osoby. Okruh možných investorov do sporiacich štátnych dlhopisov je rozdielny pre každú emisiu. 

Výnosy emisií Dlhopisov Republiky vydaných pred 1.1.2021 sú oslobodené od dane z príjmu.

Celková menovitá hodnota retailových štátnych dlhopisov ČR je 90,1 mld CZK a ich podiel na celkovom štátnom dlhu je 3,1%. Priemerný vek držiteľa týchto dlhopisov je 56,9 rokov.

V Maďarsku retailový dlhový program predstavuje pre vládu významný finančný kanál. Nesplatený objem vládnych retailových dlhových cenných papierov ku koncu apríla 2023 bol vo výške 8,953 mld HUF, čo je 19% z celkového dlhu vlády. Sporitelia v druhom štvrťroku toho roku zvýšili držbu domácich štátnych dlhopisov o takmer 1,4 trilióna HUF. Maďarské dlhové cenné papiere majú splatnosti od 1 do 19 rokov a okrem zaknihovanej podoby sa vydávajú aj listinné sporiace pokladničné poukážky. Retailové štátne cenné papiere nie je možné použiť ako zábezpeku.

V Chorvátsku, krátko po vstupe krajiny do eurozóny, vláda začiatkom marca 2023 vydala 2-oj ročný štátny dlhopis určený najmä pre obyvateľstvo. Fyzické osoby upísali štátne dlhopisy v objeme 1,3 mld EUR. Výnos z chorvátskych retailových dlhopisov je oslobodený od dane.

Aktuálne Belgicko získalo od sporiteľov rekordnú sumu 21,9 mld EUR v rámci predaja dlhopisov s cieľom vyvinúť tlak na banky, aby zvýšili úroky z vkladov. Predaj jednoročných štátnych dlhopis bol spustený 24. augusta 2023. Dlhopis je úročený sadzbou 3,3 percenta. Na podporu atraktivity retailových štátnych dlhopisov belgická vláda navrhla zákon, ktorým sa znižuje zrážková daň, ktorú kupujúci budú platiť z výnosov.

Zdroje: V článku boli použité informácie z prezentácie ARDAL „Dlhopisy pre obyvateľstvo“  uvedenej na konferencii Kapitálový trh 2023, webovej stránky štátnych dlhopisov ČR a ďalších zdrojov.

Autor: Ing. Dagmar Kopuncová

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?