Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

CSD Technology Day

Jednodňová konferencia, ktorú organizovala Asociácia európskych centrálnych depozitárov ECSDA  na aktuálnu tému využitia nových technológií v oblasti infraštruktúr kapitálového trhu sa konala dňa 27.novembra 2018 v Bruseli. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia top manažmentu CDCP. Na konferencii vystúpili zástupcovia Európskej komisie, Európskej centrálnej banky, účastníkov trhu – centrálnych depozitárov a medzinárodných asociácií (pôsobiacich v oblasti cenných papierov).

Pohľad Európskej komisie na blockchain prezentoval Roberto Viola, generálny riaditeľ DG Connect. Európska komisia zriadila viaceré expertné skupiny vo veci umelej inteligencie a technológie blockchain. V druhom prípade Komisia zbiera prípadové štúdie využitia technológie blockchain, ktoré by sa dali využiť vo sfére verejných služieb, identifikuje problémy a má za cieľ stanoviť podmienky a štandardy, za ktorých by mohla byť infraštruktúra pre blockchain dôveryhodne uvedená do prevádzky. Pohľad Európskej komisie na technológiu blockchain je taký, že je potrebné ju chápať skôr ako príležitosť než ako hrozbu, avšak veľkým a trvalým problémom zostávajú hrozby kybernetickej bezpečnosti, kde platí, že čo bolo bezpečné dnes, už nemusí byť bezpečné o mesiac.

Andrea Pinna (DG-Market Infrastructure and Payments) prezentoval pohľad Európskej centrálnej banky na technológiu distributed ledger technology (DLT). V ECB rozlišujú dva pohľady na DLT, prvý pohľad je ako na technológiu a možnosti jej využitia v platobných systémoch a infraštruktúre a druhý pohľad ako na krypto menu. Aktuálne majú rozpracované v tejto oblasti 2 projekty. V rámci prvého projektu ECB v spolupráci so 17 centrálnymi bankami skúma nové technológie, ktorou je aj DLT a posudzujú možnosti uplatnenia v platobných systémoch. Na druhom projekte s názvom Stella spolupracuje ECB s Japonskou centrálnou bankou s cieľom hlbšieho pochopenia DLT technológie, zatiaľ však stále bez zámeru nahradiť svoje služby riešeniami založenými na DLT, nakoľko dnes použité technológie v RTS systémoch sú plne postačujúce. Pohľad ECB je taký, že DLT má pre budúcnosť potenciál ovplyvniť finančný trh v podobe akej ho dnes poznáme, avšak technológia musí byť viac vyzretá.

Urs Sauer, predseda pracovnej skupiny pre DLT, ktorú zriadila International Securities Services Association (ISSA) prezentoval hlavné zistenia skupiny. Podľa záverov pracovnej skupiny, hlavnou prekážkou pre inštitucionálnych investorov pre väčšie investovanie na trhoch s krypto aktívami je nedostatok dôvery v integritu, bezpečnosť a efektívnosť týchto trhov. Nedostatok dôvery ešte viac zvyšuje aj nedostatok regulačného a právneho zázemia pre trhy s krypto aktívami. Ďalšou vážnou prekážkou je nedostatočná prevencia vážnych dopadov a strát v prípade straty privátneho kľúča. Služby trhových infraštruktúr v DLT prostredí môžu byť poskytované iba v sieťach s kontrolou prístupu, nie vo verejných DLT sieťach. Nie sú vyriešené ani otázky týkajúce sa finality vyrovnania v DLT prostredí. Na záver skonštatoval, že aj v prípade uplatnenia DLT technológie smerom k decentralizovaným službám budú mať trhové infraštruktúry stále svoje miesto (garantovanie integrity emisie, zabezpečenie finality vyrovnania, štandardizácia, komunikácia s centralizovanými infraštruktúrami).

Na konferencii bolo prezentovaných niekoľko prípadov praktického využitia DLT technológií. Z pohľadu centrálnych depozitárov je zaujímavý projekt nového depozitára ID2S, ktorý sa už stal členom T2S komunity, ale DLT technológiu využíva v obmedzenom rozsahu, nakoľko ID2S poskytuje svoje služby centrálneho depozitára pre short-term cenné papiere prostredníctvom platformy T2S, vyrovnanie prebieha na účtoch v T2S a v peniazoch centrálnej banky, rovnako aj používateľské rozhranie je postavené na tradičných technológiách.

Ďalšia prípadová štúdia sa týkala oblasti transferu likvidity pre malé a stredne veľké spoločnosti (LiquidShare), kde bola využitá DLT technológia s cieľom zjednodušiť procesy manažmentu financií a cenných papierov.

Nasdaq predstavil svoje riešenie pre proxy voting, kde zúročili svoje 15 ročné skúsenosti s poskytovaním služieb pre valné zhromaždenia spoločností a využili DLT technológiu pre výmenu informácií medzi custodiánmi a konečnými majiteľmi, zber informácií potrebných pre hlasovanie a distribúciu výsledkov hlasovania. Autentifikácia používateľov využíva národné identifikačné karty.

Alexander Chekanov uviedol prezentáciu National Settlement Depository, ktorý patrí do skupiny Moscow Exchange Group a ktorý má ambíciu ponúkať služby pre klientov, ktorí potrebujú vyrovnávať a viesť evidenciu krypto aktív, pričom riešenie bude postavené na DLT technológii.

(Autor: K. Gers)

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?