Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Zánik záložného práva

Zmluvné záložné právo k CP zaniká registráciou zániku záložného práva v registri záložných práv.

Osoba podľa § 50 ods. 5 zákona je povinná bezodkladne po vzniku dôvodu zániku zmluvného záložného práva registrovaného v CDCP, podať príkaz na registráciu zániku záložného práva prostredníctvom riadne vyplneného formulára F10B v súlade s vysvetlivkami obsiahnutými v tomto formulári.

Služba sa poskytuje výlučne osobne na Prevádzkovom pracovisku v sídle CDCP.

CDCP neposudzuje a nespracúva príkaz a k nemu priložené doklady v deň ich prijatia.

Podanie príkazu ako aj registráciu zániku zmluvného záložného práva spoplatňuje CDCP podľa Cenníka CDCP.

Zoznam aktuálnych formulárov  a dokumentov

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?