Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Máme povolenie na činnosť centrálneho depozitára od NBS

Naše niekoľkoročne úsilie sa nám vyplatilo. Národná banka Slovenska s účinnosťou od 28. januára 2019 Centrálnemu depozitáru cenných papierov SR, a.s. (CDCP) udelila povolenie na činnosť v súlade s platnou európskou legislatívou.  

Na existujúce depozitáre v EÚ sa vzťahovala povinnosť požiadať o povolenie v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č.909/2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej Únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012 (Nariadenie). „CDCP o povolenie požiadal v septembri 2017, pričom prešiel podrobným hodnotením predložených dokumentov a poskytnutých informácií ako zo strany Národnej banky Slovenska, tak aj zo strany Eurosystému s veľmi pozitívnym výsledkom,” hodnotí Ing. Martin Wiedermann, generálny riaditeľ CDCP.

Spĺňame tak všetky požiadavky na organizáciu a niektoré aspekty činnosti centrálnych depozitárov zriadených v Európskej únii (EÚ). Centrálne depozitáre pôsobiace v EÚ a medzi nimi aj CDCP, podliehajú identickým, priamo aplikovateľným požiadavkám, štandardom a pravidlám, ktoré so sebou prinášajú aj poskytovanie štandardizovaného rozsahu služieb. „Centrálny depozitár zriadený na Slovensku musí spĺňať rovnako náročné požiadavky ako ktorýkoľvek iný depozitár, ktorý vykonáva svoje činnosti na rozvinutom kapitálovom trhu,“ dopĺňa Ing. Martin Wiedermann.

Náročná príprava

CDCP v rámci prípravy na podanie žiadosti o povolenie podľa európskej legislatívy v priebehu posledných troch rokov upravil svoje činnosti a procesy podľa požiadaviek stanovených Nariadením. CDCP sa prispôsobil striktne stanoveným organizačným požiadavkám a požiadavkám na orgány depozitára, zriadil viaceré výbory pre monitorovanie rizík, ako aj nezávislé funkcie. Služby, ktoré CDCP odteraz poskytuje v súlade s udeleným povolením, sú harmonizované a členia sa na hlavné služby a vedľajšie služby centrálnych depozitárov nebankového typu. CDCP splnil aj požiadavky na výšku kapitálu depozitára a zaviedol opatrenia na udržiavanie kapitálovej primeranosti v závislosti od rizík súvisiacich s poskytovanými službami. Z ďalších požiadaviek Nariadenia, ktoré CDCP splnil, je možné uviesť napr. zavedenie harmonizovaných požiadaviek na účastníka a na riadenie rizík činnosti centrálneho depozitára. Zámer harmonizovať a štandardizovať činnosti depozitárov v EÚ s cieľom uľahčiť ich cezhraničnú spoluprácu je zrejmý aj z požiadavky na používanie komunikačných postupov založených na medzinárodných normách, ktorú CDCP splnil zavedením štandardu ISO 20022. „Udelenie povolenia v súlade s Nariadením považujem za ďalší významný míľnik v histórii CDCP a za potvrdenie neustáleho vývoja a zlepšovania jeho činností“, uzatvára Ing. Wiedermann.

Výrok rozhodnutia Národnej banky Slovenska o udelení povolenia je možné nájsť na webovej stránke NBS, link:  https://nbs.sk/vyroky/15027

Asociácia Európskych centrálnych depozitárov cenných papierov ECSDA, ktorého je CDCP členom od roku 2006, zaslala CDCP k udeleniu povolenia gratuláciu a na svojej webovej stránke zverejnila o udelení povolenia informáciu, ktorú je možné nájsť na adrese: https://ecsda.eu/archives/8338. 

(Autor: M. Wiedermann)

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?