Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Sankčný mechanizmus

Nová legislatíva Európskej komisie upravuje disciplínu pri vyrovnaní transakcií s cennými papiermi. Jednou z oblastí, ktorá sa týka centrálnych depozitárov a ich účastníkov je tzv. sankčný mechanizmus.

Sankčný mechanizmus zavádza pre centrálne depozitáre cenných papierov povinnosť v rámci svojich účastníkov vyberať a následne prerozdeľovať peňažné sankcie za neskoro vyrovnané, resp. neskoro spárované príkazy na vyrovnanie. Ide tak o jeden z prostriedkov ako zvýšiť v Európskej Únii disciplínu pri včasnom vyrovnávaní transakcií s cennými papiermi. Cieľom tohto mechanizmu je tak dosiahnuť vyššiu efektivitu vyrovnania. 

Názov predpisu: DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1229, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa disciplíny pri vyrovnaní

Účinnosť: 14. septembra 2020

Kým mechanizmus nevylučuje existenciu peňažných sankcií na úrovni obchodných miest ako sú napríklad burzy, pre centrálne depozitáre zavádza novú a vzhľadom k iným potenciálnym  sankciám nezávisle existujúcu povinnosť monitorovať, vypočítavať, reportovať, vyberať a prerozdeľovať peňažné sankcie za zlyhania vo vyrovnaní. Celý proces monitorovania, reportovania, výberu a prerozdelenia peňažných sankcií bude zharmonizovaný pre všetky depozitáre v Európskej Únii a pre dotknutých účastníkov bude plne transparentný čo sa týka výšky sankcií.

Čoho sa týka?

Kým pojem zlyhania vyrovnania sa do platnosti delegovanej regulácie mohol týkať hlavne nevyrovnania spárovaného príkazu na vyrovnanie v určený deň vyrovnania, po novom sa budú v rovnakej miere a prísnosti sankcionovať i neskoro zadané, resp. spárované príkazy na vyrovnanie. To znamená, že ak obchodná strana pošle centrálnemu depozitáru príkaz na vyrovnanie so spätnou valutou, resp. valutou ktorá už technicky nemôže byť v daný deň vyrovnaná, bude sankcionovaná za každý deň navyše oproti dňu, keď daný spárovaný príkaz mal byť vyrovnaný.

Taktiež budú sankcionované spárované príkazy, ktoré boli pozdržané. Zlyhanie vyrovnania sa teda už nebude viazať len na nedostatok hotovosti alebo cenných papierov, ale aj vedomé pozdržanie príkazu brániace jeho vyrovnaniu. Prípadné ex-post rušenie spárovaných príkazov neodstráni povinnosť platiť sankciu za každý deň, kedy sa spárovaný príkaz nevyrovnal, keďže peňažné sankcie sa počítajú za udalosti, ktoré sú predmetom sankcií a nie za zlyhané príkazy per se. 

Výška sankcie

Sankcie budú vypočítavané na základe reguláciou stanovených sankčných parametrov, trhových cien, typu a likvidity finančného nástroja, objemu a dĺžky trvania zlyhania. Centrálne depozitáre samotné nebudú v rámci sankčného mechanizmu zvyšovať, resp. redukovať  tieto sumy o poplatky alebo iné úpravy. Ich suma bude prevedená od zlyhajúcej strany k oprávnenej strane v plnej výške. Poplatky spojené s prevádzkovaním celého mechanizmu teda nebudú priamo vstupovať do tohto procesu a budú riešené len na úrovni štandardnej fakturácie za služby poskytované centrálnym depozitárom.

Spôsob platby

Centrálne depozitáre budú o sankciách svojich účastníkov informovať každý deň reportmi v ISO20022 formáte, ktoré by mali účastníci kontrolovať a prípadne posúvať ďalej svojím klientom ak si to situácia vyžiada. Samotné platby budú prebiehať na mesačnej báze v započítanej (znetovanej) forme a tu sa očakáva od účastníkov, že budú obdobne ako u reportovania platiť, resp. prijímať sankcie za svojich klientov. Mesačné úhrady sankcií budú striktne oddelené od mesačnej fakturácie za služby a ich harmonogram bude zharmonizovaný na úrovni centrálnych depozitárov v pôsobnosti delegovanej regulácie. Pre hladkosť platobného procesu výberu a prerozdelenia sankcií, ktorý musí celý prebehnúť v rámci jedného dňa, sa počíta s tým, že účastníci udelia centrálnym depozitárom Direct Debit autorizácie k svojím hotovostným účtom na ktorých budú držané prostriedky pre platbu sankcií. Každý účastník dostane o očakávanej platbe dva dni pred valutou platby platobné avízo informujúce o smere, výške, valute platby a taktiež informácie o hotovostných účtoch.

Kontrola sankcií zo strany účastníkov bude možná počas tzv. apelačného obdobia. V tomto období majú účastníci možnosť spätnej väzby a prípadnej nápravy. Apelačné obdobie bude trvať od uplatnenia sankcie až do približne polovice nasledujúceho mesiaca. Po uzavretí apelačného obdobia už nebude za žiadnych podmienok možné upraviť výšku sankcií, tieto budú definitívne a nemeniteľné.

Tento článok má najmä informačný charakter a neposkytuje záväzný výklad uplatňovania sankcií. Všetkým účastníkom, ktorí majú záujem sa dozvedieť viac o sankčnom mechanizme, odporúčame sa oboznámiť so samotným nariadením, ako aj s detailným popisom sankčného mechanizmu vypracovaným organizáciou ECSDA (ECSDA Single Settlement Fails Penalties Framework), ktorý by sa mal začať uplatňovať v deň vstúpenia delegovaného nariadenia do platnosti.

(Autor: Juraj Aksamít)

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?