Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Záujem o dlhopisy sa zvyšuje

Podľa štatistík Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. záujem investorov o dlhopisy sa za posledné roky takmer strojnásobil. V nasledujúcich rokoch sa predpokladá ich ďalší rast.

Rast záujmu o dlhopisy eviduje CDCP od roku 2013. Dôvod toho trendu je potrebné hľadať v zmenách legislatívy.

  1. Zákon č. 530/1990 Zb. (o dlhopisoch)
  2. Zákon č. 483/2001 Z. z. (o bankách)
  3. Zákon č. 566/2001 Z. z. (o cenných papieroch)
  4. Nariadenie CSDR

Výsledkom zmien je súčasný stav, že emitenti povinne predkladajú emisné podmienky do 15 dní od začatia ich vydávania. To znamená, že nemusia byť pri registrácií emisie.  CDCP zverejňuje emisné podmienky v prípade súhlasu emitenta na svojej webovej stránke a sprístupňuje emisné podmienky majiteľovi na základe žiadosti. Vo vzťahu k dohľadu sa odstránila povinnosť emitenta predkladať NBS emisné podmienky a súčasne aj informovať NBS o omeškaní s vyplácaním výnosov dlhopisov. Druhou dôležitou zmenou bola novela zákona o bankách, kde hypotekárne záložné listy boli nahradené krytými dlhopismi. Dôležité bolo aj zadefinovanie kódu LEI v našom právnom poriadku. 

Záujem emitentov o vydávanie  dlhopisov

Z pohľadu na štatistiky všetkých emisií dlhopisov vyplýva, že zatiaľ čo v roku 2012 bolo vydaných 18 nových emisií, v roku 2018 sme zaregistrovali celkový počet 140 nových emisií dlhových cenných papierov. Pri bližšom pohľade vidíme, že významne rastie najmä podiel dlhopisov vydaných nefinančnými subjektmi. „Za posledných päť rokov sa počet emisií dlhopisov vydaných iným emitentom ako štátom alebo finančnými inštitúciami zvýšil takmer šesťnásobne. Z celkového počtu dlhových emisií v roku 2018 tvorili takéto dlhopisy okolo 80 %,“ konštatuje Martin Wiedermann, generálny riaditeľ CDCP. V rámci tejto skupiny dlhopisov evidujeme zvýšený záujem najmä pri zabezpečených dlhopisoch. Ich podiel tvorí za minulý rok 29,29 % z celkového počtu vydaných emisií.

Počet vydaných emisií dlhopisov (2008 – 2018)

Z pohľadu objemu vydaných emisií vidíme prevažujúce postavenie štátom vydaných dlhopisov a pokladničných poukážok. V roku 2018 tvorili 73,59 % z celkového objemu vydaných dlhopisov. Ostatné druhy dlhopisov tvorili 26,41 % z celkového objemu vydaných dlhopisov za minulý rok. Pri vylúčení štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok zo štatistík sú na vedúcich priečkach z pohľadu objemu dlhopisy (42,41 %) a kryté dlhopisy (24,77 %), ktoré ako nový druh cenného papiera v minulom roku nahradili hypotekárne záložné listy.

Objem vydaných dlhopisov po vylúčení štátnych dlhopisov (2008 -2018) – v mil. EUR

Chcete registrovať dlhopisy?

Vydanie emisie dlhopisov v CDCP je v súčasnosti jednoduché. Stačí mať pridelený ISIN pre danú emisiu, LEI kód, splniť požiadavky CDCP pre poskytnutie služby a uhradiť príslušný poplatok. Jednotlivé požiadavky nájdete v prevádzkovom poriadku a cenníku depozitára. Tam získate komplexné informácie o postupe a podmienkach emisie. Depozitár preskúmava riziká spojené s poskytnutím služby žiadateľovi a vykonáva štandardnú starostlivosť v zmysle princípu „Poznaj svojho klienta“. Po preverení CDCP so žiadateľom uzatvorí zmluvu o registrácii emisie a klient vyjadrí svoj súhlas s obchodnými podmienkami. Vzorová zmluva a obchodné podmienky sú zverejnené  na stránke https://www.cdcp.sk/cdcpweb/emitenti/dokumenty-pre-zaknihovane-cp/ .

Zvýšený záujem o dlhopisy v posledných rokoch nie je krátkodobým javom. Predpokladá sa, že môžeme očakávať ďalší rast záujmu  vydávanie dlhopisov. Podmienkou je však zlepšovanie investičného prostredia kapitálového trhu na Slovensku.

(Autor: M. Wiedermann)

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?