Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o spracovaní Corporate Actions v CDCP

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) v rámci prispôsobovaniu sa trhovým štandardom implementoval od 1.10.2019 prvú časť zmien týkajúcich sa spracovania korporátnych udalostí.

Obsahom týchto zmien je informovanie účastníkov o realizovaní všeobecných zmien týkajúcich sa emisií a emitentov prostredníctvom správ podľa ISO 20022 štandardu cez informačný systém CDCP (IS CDCP). Všeobecnou zmenou je zmena najmä náležitostí cenného papiera a vybraných údajov emitenta, tzn. zmena pri ktorej nedochádza k zmene zostatku predmetných cenných papierov na účtoch. CDCP bude rozsah korporátnych udalostí o ktorých realizácii budú účastníci informovaní cez IS CDCP postupne rozširovať aj o reorganizácie, tzn. korporátne udalosti, ktoré majú dopad na zostatky predmetných cenných papierov na účtoch. Prvým typom reorganizácie, ktorý CDCP do IS CDCP v novembri 2019 implementoval, je squeeze-out (právo výkupu).

V súvislosti so spracovaním korporátnych udalostí je potrebné zmieniť aj začatie prác na harmonizácii spracovania vybraných typov korporátnych udalostí týkajúcich sa dlhových cenných papierov. Harmonizačné potreby boli identifikované AMI-SeCo v roku 2017 a ich implementácia do produkčnej prevádzky je naplánovaná na november 2022. Implementovanie štandardov vyplývajúcich z tejto harmonizácie si vyžiada komplexnú analýzu s regulátorom a zákonodarcom za účelom zharmonizovania súčasných trhových postupov a praktík a následné úpravy legislatívy a prevádzkových postupov CDCP, emitentov a účastníkov CDCP najneskôr do novembra 2021.

Autor: Peter Nagy

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?