Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov

Podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov sa dočkalo výraznej zmeny. Cieľom novely je uľahčenie komunikácie medzi akcionármi a emitentmi, resp. spoločnosťami, ktoré majú sídlo v členskom štáte EÚ a ktorých akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu nachádzajúcom sa alebo fungujúcom v rámci členského štátu EÚ.

Akcie takýchto obchodných spoločností sú často držané prostredníctvom zložitých reťazcov sprostredkovateľov (napr. rôznymi investičnými inštitúciami, centrálnymi depozitármi cenných papierov a ich účastníkmi), čo v praxi sťažuje výkon práv akcionárov a môže teda predstavovať prekážku zapojenia akcionárov vo vzťahu k emitentovi. Nová právna úprava za účelom odstránenia týchto prekážok stanovuje tzv. sprostredkovateľom povinnosti, ktoré smerujú k vytvoreniu „komunikačného kanálu“ medzi emitentom a jeho akcionármi. Postavenie sprostredkovateľa v týchto prípadoch má napríklad centrálny depozitár cenných papierov, účastníci centrálneho depozitára cenných papierov, ale aj obchodníci s cennými papiermi a ďalšie obdobné zahraničné finančné inštitúcie.

Identifikácia akcionárov

Prvým predpokladom priamej komunikácie medzi akcionármi a emitentom je uľahčenie procesu identifikácie všetkých akcionárov pre emitenta. Sprostredkovatelia, a teda aj Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., budú povinní na žiadosť emitenta mu oznámiť identifikačné údaje o všetkých jeho akcionároch s podielom na základnom imaní alebo na hlasovacích právach emitenta vyšším ako 0,5 %. Ak sprostredkovateľ, u ktorého emitent podal žiadosť o identifikovanie jeho akcionárov zistí, že vo svojej evidencii neeviduje osobu konečného akcionára, ale iba držiteľa predmetných akcií, ktorým je ďalší sprostredkovateľ, tak bude povinný bezodkladne žiadosť emitenta postúpiť príslušnému ďalšiemu sprostredkovateľovi na vybavenie. Týmto spôsobom by sa žiadosť emitenta mala dostať v rámci reťazca sprostredkovateľov až k tomu sprostredkovateľovi, ktorý eviduje identifikačné údaje konečného akcionára. K emitentovi sa následne dostanú identifikačné údaje o jeho akcionároch od všetkých tuzemských a prípadne aj zahraničných sprostredkovateľov a to na základe jednej podanej žiadosti.

Uľahčený prístup k informáciám

Nová právna úprava ďalej uľahčuje prístup informácií potrebných na výkon práv vyplývajúcich z vlastnených akcií od emitenta k akcionárom a naopak. Centrálny depozitár bude povinný bezodkladne postúpiť od emitenta akcionárovi vedenému v jeho evidencii informácie, ktoré je emitent povinný poskytnúť akcionárovi, aby mohol vykonávať práva akcionára vyplývajúce z jeho akcií, a ktoré sú určené všetkým akcionárom, ktorí sú majiteľmi rovnakého druhu akcií, alebo oznámenie, v ktorom centrálny depozitár uvedie, kde na webovom sídle emitenta možno nájsť uvedené informácie, ak sú tieto informácie k dispozícii akcionárom na webovom sídle emitenta. Taktiež budú sprostredkovatelia povinní bezodkladne podľa pokynov akcionára postupovať emitentovi informácie prijaté od akcionára, ktoré súvisia s výkonom práv vyplývajúcich z ním vlastnených akcií. V súvislosti s touto novou povinnosťou v zmysle Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/1212 z 3. septembra 2018, ktorým sa stanovujú minimálne požiadavky na vykonávanie ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/36/ES, pokiaľ ide o identifikáciu akcionárov, prenos informácií a zjednodušenie výkonu práv akcionárov budú CDCP ako aj ostatní sprostredkovatelia povinní zabezpečiť:

  • Prenos oznámenia emitenta o zvolaní valného zhromaždenia akcionárovi.
  • Vystavenie potvrdenia nároku na výkon práv akcionára na valnom zhromaždení akcionárovi alebo tretej strane určenej akcionárom.
  • Prenos oznámenia o účasti akcionára na valnom zhromaždení emitentovi, ak to vyžaduje emitent alebo o to požiada akcionár.
  • Prenos potvrdenia o prijatí a zaznamenaní a započítaní hlasov akcionára na valnom zhromaždení od emitenta akcionárovi.
  • Prenos ďalších informácií špecifických pre iné korporátne udalosti ako valné zhromaždenie medzi emitentom a akcionárom.

Pri prenose týchto informácií medzi emitentom a akcionárom, resp. akcionármi, sa opätovne predpokladá aj prípad, keď daný sprostredkovateľ vo svojej evidencii neeviduje osobu konečného akcionára, ale iba držiteľa predmetných akcií, ktorým je ďalší sprostredkovateľ. Vtedy bude sprostredkovateľ povinný vyššie uvedené informácie bezodkladne postúpiť príslušnému ďalšiemu sprostredkovateľovi na zabezpečenie ich prenosu k akcionárovi. Týmto spôsobom by sa vyššie uvedené informácie potrebné na výkon práv akcionárov mali dostať v rámci reťazca sprostredkovateľov až priamo k samotnému akcionárovi, resp. naopak od akcionára priamo k emitentovi.

Medzinárodný rozmer

Nakoľko reťaz sprostredkovateľov môže v konkrétnom prípade presiahnuť aj hranice Slovenskej republiky, prenos identifikácie akcionárov a informácií potrebných na výkon práv akcionárov sa bude uskutočňovať v anglickom jazyku a v štandardizovaných formátoch ustanovených Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/1212 a formátoch zavedených medzinárodne používanými priemyselnými normami (ISO).

Autor: Michal Ninis

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?