Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Novinky v zavádzaní sankčného mechanizmu

Pripravili sme pre vás aktualizované a detailnejšie informácie týkajúce sa Sankčného mechanizmu, ktorý bude na slovenskom trhu zavedený v dôsledku implementácie delegovaného nariadenia Európskej komisie 2018/1229, dopĺňajúceho nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 909/2014.

Platobný proces

Najvýznamnejšiu zmenu predstavuje iný spôsob vyrovnania sankčných záväzkov a oprávnení. Do budúcnosti sa už nepočíta s pôvodne plánovanými platbami v RTGS systéme a s tým súvisiacou, zo strany účastníkov, udelenou autorizáciou k Direct Debit-u. Nový prístup k platbám v rámci sankčného mechanizmu predstavuje použitie payment-free-of-delivery (PFOD) príkazov, ktoré sa podobne ako samotné príkazy na vyrovnanie cenných papierov vyrovnajú v systéme T2S. Tieto PFOD príkazy budú podobne ako klasické príkazy na vyrovnanie podané do T2S v ISO20022 formáte ako príkazy s nulovým počtom, resp. objemom cenných papierov a nenulovým finančným objemom na vyrovnanie. V 15. obchodný deň mesiaca nasledujúceho po reportovanom období podá CDCP do T2S dané PFOD príkazy predstavujúce buď debetné (t.j. DCA účet účastníka bude debetovaný a DCA účet CDCP kreditovaný) alebo kreditné (t.j. DCA účet CDCP bude debetovaný a DCA účet účastníka kreditovaný) platby na vyrovnanie sankčných záväzkov a oprávnení. V rámci štandardných T2S funkcionalít dostanú účastníci o týchto príkazoch a ich detailoch kópie, ktoré budú zároveň v určitom zmysle predstavovať platobné avíza informujúce o čiastke, ktorú by mal účastník počas 17. obchodného dňa (ktorý sa rovná požadovanému dňu vyrovnania daných PFOD príkazov) uhradiť alebo obdržať. Keďže CDCP ako centrálny depozitár nemôže z titulu vyššie uvedeného nariadenia 909/2014 vstupovať do finančného rizika, je nutné aby najprv všetky prostriedky k prerozdeleniu (t.j. debetné PFOD) vyzbieral v plnej výške a až následne vyrovnal kreditné PFOD. Pre účastníkov to znamená povinnosť mať v prípade avizovaných debetných PFOD inštrukcií na T2S DCA účtoch k začiatku nočného vyrovnania 17. obchodného dňa vždy zostatky umožňujúce vyrovnanie týchto debetných PFOD inštrukcií ešte behom nočného vyrovnania.

Nastavenia DCA účtov

Čo sa týka T2S DCA účtov, ktoré budú použité na vyrovnanie PFOD príkazov v rámci sankčného mechanizmu, nebude CDCP účastníkom predpisovať či si majú otvoriť špecializované (pre sankčný mechanizmus) DCA účty, alebo či budú používať DCA účty pre štandardné vyrovnanie. V oboch prípadoch ale bude CDCP po účastníkoch žiadať mimo štandardného prepojenia DCA účtu na účet cenných papierov i autorizáciu k použitiu týchto účtov pre účely vyrovnania PFOD príkazov v rámci sankčného mechanizmu a prepojenie týchto účtov. V tejto súvislosti CDCP upozorňuje účastníkov na potrebu zváženia možných rizík a výhod spojených s využívaním všeobecných DCA (t.j. ak by účastník použil DCA na štandardné vyrovnanie i vyrovnania sankčného mechanizmu) hlavne v prípadoch kedy jeden DCA užíva niekoľko samostatných subjektov súčasne.

Reporting a komunikácia

CDCP bude účastníkom zasielať mesačne agregované mesačné reporty a každý deň denné reporty obsahujúce prvotné výpočty sankcií za predošlý deň a modifikované prepočty sankcií v prípade zmien či už kvalitatívnych (napr. v dôsledku apelačnej procedúry) alebo kvantitatívnych (zmeny vo vstupných parametroch ako je napríklad klasifikácia alebo cena podkladového cenného papiera). Oba typy reportov budú účastníkom zasielané formou správy semt.044 zásadne v ISO20022 formáte, t.j. so zasielaním akýchkoľvek správ v ISO15022 formáte sa nepočíta. SWIFT už na svojich stránkach zverejnil schému správy semt.044 a účastníci sú vyzvaní sa s ňou oboznámiť, kým samotné CDCP dodá trhu lokálnu špecifikáciu v 2. štvrťroku 2020.

Na detailoch apelačnej procedúry sa momentálne ešte interne pracuje. Je už ale teraz stanovené, že bude prebiehať formou e-mailovej komunikácie s použitím štandardizovaných komunikačných šablón.

Ako ďalej

S testovaním sankčného mechanizmu vo všetkých jeho aspektoch na úrovni komunity sa počíta v 3. štvrťroku 2020. 

Na štandardizovaných postupoch, ktoré sa budú aplikovať v jednotlivých národných sankčných mechanizmov, sa pracuje v rámci asociácie ECSDA a tieto budú zverejnené vo forme dokumentu „ECSDA Settlement fails penalties framework“. Z hľadiska T2S, konkrétne článku 20 Nariadenia 909/2014, sa počíta s vysoko harmonizovaným postupom všetkých depozitárov fungujúcich na tejto platforme.

Autor: Juraj Aksamít

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?