Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

CDCP spustil služby pre jednoduché spoločnosti na akcie

Od 1. mája 2021 CDCP začal poskytovať nové služby týkajúce sa jednoduchej spoločnosti na akcie. Jednoduchá spoločnosť na akcie (ďalej len „j.s.a.“) predstavuje hybridnú formu kapitálovej obchodnej spoločnosti preberajúcu niektoré prvky spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti. Právna forma j.s.a. bola do právneho poriadku SR zavedená od 1.1.2017 v súvislosti s implementáciou opatrení vlády na zlepšenie startup-ového ekosystému na Slovensku.

Podľa koncepcie na podporu startup-ov z júna 2015 sú startup-y začínajúce podniky, ktoré sú zdrojom inovatívnych riešení s významným rastovým potenciálom. Vládna podpora by mala smerovať k týmto typom podnikov počas fáz ich vývoja od vzniku po vstup na kapitálový trh (IPO). V kontexte činností CDCP, ktorý registruje emisie zaknihovaných cenných papierov, je relevantným opatrením vznik novej formy kapitálovej spoločnosti, ktorá môže vydávať kmeňové akcie a akcie s osobitnými právami. Akcie j.s.a. môžu byť vydané len v zaknihovanej podobe a môžu znieť iba na meno. Nová právna forma umožňuje akcionárom uzavrieť osobitnú neverejnú akcionársku dohodu, v ktorej sa môžu dohodnúť napríklad na práve pridať sa k prevodu akcií za rovnakých podmienok ako majoritný akcionár, práve požadovať prevod akcií, kúpnej opcia, predajnej opcia a rôznych iných právach. Uvedenými právami má byť zabezpečená flexibilita pri vstupe a výstupe investorov do startup-u.

Právo pridať sa k prevodu akcií, ako aj právo požadovať prevod akcií si môžu akcionári jednoduchej spoločnosti na akcie dohodnúť ako práva registrované v osobitných registroch vedených Centrálnym depozitárom cenných papierov SR a prístupných na webovej stránke depozitára.

Hlavné zmeny v službách CDCP v súvislosti s j.s.a. tak spočívajú v zavedení nových registrov vedených CDCP, konkrétne:

  1. Register akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie
  2. Register práv pridať sa k prevodu akcií
  3. Register práv požadovať prevod akcií

Údaje zapísané v uvedených registroch, okrem rodných čísiel a dátumov narodenia, CDCP zverejňuje na svojej webovej stránke

O výpis z registra akcionárov j.s.a., registra práv pridať sa k prevodu a registra požadovať prevod akcií môže požiadať emitent, akcionár j.s.a., ale aj akákoľvek fyzická alebo právnická osoba. Spôsob a podmienky poskytovania služby výpisu z registrov vedených v súvislosti s j.s.a. upravuje časť IV, článok 20 až 23 Prevádzkového poriadku CDCP, ktorý nadobudol účinnosť 1.5.2021.

CDCP okrem služieb spojených s vedením registra akcionárov poskytuje aj ďalšie služby spojené s j.s.a. a to prevod akcií, ku ktorým sa viaže právo pridať sa k prevodu akcií a právo požadovať prevod akcií, registráciu vzniku/zmien/výmazu práva pridať sa k prevodu a práva požadovať prevod akcií, registráciu zmluvného záložného práva alebo zabezpečovacieho prevodu. Podmienky poskytovania uvedených služieb upravuje Prevádzkový poriadok CDCP v znení účinnom od 1.5.2021. 

Formuláre na podávanie požiadaviek na služby spojené s j.s.a. CDCP zverejňuje na svojej webovej stránke v častiach určených pre emitentov a majiteľov cenných papierov.

Služby CDCP spojené s j.s.a. sú spoplatnené podľa článku IV Cenníka CDCP, ktorý nadobudol účinnosť 1.5.2021.

Autor: Ing. Dagmar Kopuncová

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?