Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Implementácia corporate actions v CDCP v súlade so štandardami

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) zrealizoval od dátumu uvedenia spracovania vybraných typov korporátnych udalostí podľa trhových štandardov do prevádzky (30.9.2019) do súčasnosti (august 2020) 36 korporátnych udalostí.  

CDCP plánuje do konca roku 2020 rozšíriť množinu korporátnych udalostí o ďalšie typy reorganizácií, čím sa rozšíri informačný servis pre účastníkov.

V septembri 2020 CDCP nasadil do produkcie vybrané správy v súvislosti so smernicou SRD II. Ide o zverejňovanie identifikácie akcionárov a informácie o valných zhromaždeniach.

V prípade zverejňovania identifikácie akcionárov bude môcť emitent so sídlom v členskom štáte EÚ, ktorého zaknihované akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu nachádzajúcom sa alebo pôsobiacom v rámci členského štátu EÚ, požiadať CDCP prostredníctvom príslušného formulára o poskytnutie informácií o totožnosti svojich akcionárov s podielom na základnom imaní emitenta vyšším ako 0,5 %. CDCP v prípade, že o to emitent požiada, postúpi túto žiadosť aj ďalším sprostredkovateľom (t. j. účastníkom), ktorí evidujú vo svojej evidencii identifikačné údaje akcionárov, aby ich taktiež poskytli emitentovi. CDCP túto službu spoplatní sumou 130,00 EUR/ISIN, pričom emitent musí brať do úvahy, že v prípade postúpenia žiadosti sprostredkovateľom si títo môžu voči emitentovi účtovať vlastné poplatky za poskytnutie služby.

V prípade informácií o valných zhromaždeniach emitenta so sídlom v členskom štáte EÚ, ktorého zaknihované akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu nachádzajúcom sa alebo pôsobiacom v rámci členského štátu EÚ, bude CDCP na základe informácie od emitenta doručenej prostredníctvom príslušného formulára distribuovať účastníkom informácie o valných zhromaždeniach, resp. súvisiace informácie za účelom ich následnej distribúcie akcionárom a ďalším sprostredkovateľom. Tieto služby CDCP nebude emitentovi, resp. účastníkom a akcionárom spoplatňovať.

Za účelom vyššie uvedených nových služieb pripravil CDCP zmenu Prevádzkového poriadku, ktorá upravuje spôsob realizácie týchto služieb. Podrobnejšie informácie k implementácii SRD II v CDCP môžete nájsť v samostatnom príspevku.

CDCP taktiež realizuje práce v súvislosti s harmonizáciou spracovania vybraných typov korporátnych udalostí týkajúcich sa dlhových cenných papierov. Harmonizácia je súčasťou „Single Collateral Management Rulebook for Europe – SCoRE“. Harmonizačné potreby boli identifikované v roku 2017 poradným orgánom ECB AMI-SeCo a ich implementácia do produkčnej prevádzky je naplánovaná na november 2022. Aj keď je táto harmonizačná činnosť nezávislá od iných projektov na úrovni ECB, bol jej plánovaný termín uvedenia do prevádzky v súlade s pôvodným plánovaným dátumom zavedenia „Eurosystem Collateral Management System – ECMS“. Avšak vzhľadom k tomu, že Rada guvernérov ECB schválila posun projektu konsolidácie systémov T2/T2S o jeden rok na november 2022 a posun zavedenia ECMS na november 2023, prebieha diskusia o možnom posune harmonizácie vybraných typov korporátnych udalostí.

Autor:  Peter Nagy

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?