Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Implementácia SRD II v CDCP

Implementácia SRD II je aktuálnou témou. Aký je momentálny stav a ako je pripravený centrálny depozitár? 

Cieľom Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/36/ES o výkone určitých práv akcionárov spoločností registrovaných na regulovanom trhu (SRD II) je uľahčenie komunikácie medzi akcionármi a emitentmi. Implementácia sa týka spoločností so sídlom v členskom štáte EÚ, ktorých akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu nachádzajúcom sa alebo fungujúcom v rámci členského štátu EÚ. Sprostredkovatelia, a teda aj Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) a jeho účastníci, ktorí vedú účty pre svojich klientov, sú od 3.9.2020 povinní na žiadosť emitenta mu oznámiť identifikačné údaje o všetkých jeho akcionároch s podielom na základnom imaní alebo na hlasovacích právach emitenta vyšším ako 0,5 %. Taktiež je CDCP povinný postúpiť žiadosť emitenta ďalšiemu sprostredkovateľovi, ktorému vedie účet.

Sprostredkovatelia majú povinnosť bezodkladne postúpiť informácie od emitenta akcionárovi vedenému v jeho evidencii. Ide o informácie, ktoré je emitent povinný poskytnúť akcionárovi, aby mohol vykonávať práva akcionára vyplývajúce z jeho akcií. Tieto informácie sú určené všetkým akcionárom, ktorí sú majiteľmi rovnakého druhu akcií. Súčasťou je aj oznámenie, v ktorom centrálny depozitár uvedie, kde na webovom sídle emitenta možno nájsť uvedené informácie, ak sú tieto informácie k dispozícii akcionárom na webovom sídle emitenta.  

Snaha o posun účinnosti SRD II

Vzhľadom na neuspokojivý stav pripravenosti finančných trhov na implementáciu SRD II, ktorá bola naplánovaná na 3.9.2020 bol Európskej komisii 9.4.2020 zaslaný list, kde jednotlivé odvetvové združenia (Európska banková asociácia, Európska asociácia centrálnych depozitárov, Asociácia globálnych depozitárov, Medzinárodná asociácia pre požičiavanie cenných papierov, Asociácia pre finančné trhy v Európe,…) žiadali Európsku komisiu o odklad implementácie na 3.9.2021.

Odpoveď na žiadosť, ktorá nebola zaslaná Sekciou finančných trhov Európskej Komisie, ale výkonným riaditeľom Európskej komisie pre spravodlivosť a spotrebiteľa, bola negatívna a posun neumožnila. Odpoveď sa sústredila iba na argumenty súvisiace s COVID-19 a neakceptovala celkový slabý stav pripravenosti trhov. SRD II je preto, aj napriek nepripravenosti trhov a neukončenej implementácii do právnych poriadkov niektorých krajín, od 3.9.2020 v platnosti.

Stav implementácie SRD II v CDCP

CDCP v príprave na implementáciu Identifikácie akcionárov a Valných zhromaždení od júna 2020 testoval zasielanie správ v internom akceptačnom testovaní a od augusta 2020 vykonával testovanie spoločne s účastníkmi. CDCP vyhodnotil testovanie ako úspešné.

Potrebné zmeny CDCP premietol aj do Prevádzkového poriadku, kde upravil podmienky poskytovania služieb súvisiacich so žiadosťou emitenta o identifikáciu akcionárov voči emitentovi, resp. voči účastníkom CDCP. V Prevádzkovom poriadku CDCP taktiež upravil podmienky poskytovania služieb týkajúcich sa informovania o konaní valného zhromaždenia.

Pre účely poskytovania služieb v rámci SRD II vytvoril CDCP nové sekcie na svojej webovej stránke, zvlášť pre emitentov a majiteľov. Pre potreby emitentov obsahujú nové sekcie informácie nevyhnutné pre využitie služieb CDCP.  V prípade majiteľov obsahuje nová sekcia informácie o konaní valných zhromaždení, ktoré sú emitenti povinní v zmysle SRD II CDCP oznámiť.

Relevantné zmeny v službách budú premietnuté aj do Cenníka CDCP pri jeho najbližšej aktualizácii, dátum účinnosti predpokladáme od 1.1.2021.

SRD II – ďalšie kroky

Komunikácia správ medzi CDCP a sprostredkovateľmi je preferovaná prostredníctvom SWIFT. CDCP túto možnosť podporuje a vie zasielať dané informácie prostredníctvom služieb SWIFT FileAct. Vzhľadom k záujmu účastníkov sa CDCP zároveň pripravuje na využívanie služby SWIFT FINPlus, ktorá umožňuje výmenu správ medzi zapojenými subjektmi –  momentálne najmä pre SWIFT správy týkajúce sa  SRD II.

Vzhľadom k nízkemu počtu domácich emitentov patriacich pod SRD II a nízkej miere informovanosti o SRD II, CDCP spoločne s účastníkmi a s vybranými emitentmi zrealizoval v auguste 2020 spoločné online stretnutie emitentov, Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB), CDCP a jeho účastníkov. Na online stretnutí predložili zástupcovia emitentov niekoľko návrhov a požiadaviek ohľadom valných zhromaždení a zoznamu akcionárov, nie všetky sa však týkali CDCP a účastníkov. Na stretnutí sa okrem iného dohodlo aj to, že v budúcnosti sa vytvorí jednotný postup v komunikácii s emitentmi a akcionármi zo strany CDCP a jeho účastníkov.  Pre účely zistenia stavu implementácie SRDII u širšieho okruhu emitentov sa pripraví spoločný dotazník, ktorý sa následne zašle všetkým emitentom zaregistrovaným na regulovanom trhu BCPB.

Autor:  Peter Nagy

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?