Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Spustenie sankčného mechanizmu

CDCP plánuje v súlade s posunutou platnosťou SDR (Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1229, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č.909/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa disciplíny pri vyrovnaní) spustiť k 1.2.2022 Sankčný mechanizmus.

T2S DRY RUN

Keďže Sankčný mechanizmus bude predstavovať pre účastníkov CDCP najmä nové povinnosti a procesy, pripojí sa CDCP od 14.9.2021 podobne ako ostatné T2S CSD do tzv. T2S Dry run-u. Toto všeobecné paneurópske testovanie v produkčných podmienkach bude pre účastníkov príležitosťou vidieť, aký vplyv by na nich Sankčný mechanizmus mal, ak by začal práve k 14.9.2021. T.j. ako analyzovať sankčné reporty, ako ich spracovávať, aké závery na základe nich prijať. Práve možnosť vidieť, aké dopady by Sankčný mechanizmus na účastníka mal hlavne vo forme finančných nákladov a tokov, a to bez toho aby prípadné náklady účastník ešte musel znášať v plnej miere, by mohla byť jedným z hlavných dôvodov prečo sa Dry runu zúčastniť čo najaktívnejšie.

Pre lepšiu ilustráciu, T2S Dry run účastníkom ukáže formou denných a kumulovaného mesačného reportu so sankciami za zlyhanie vyrovnania, s akými eurovými čiastkami na zápočtovom princípe, či už na strane príjmu alebo výdaju bude nutné ďalší mesiac počítať dodatočne k nárokom na riadenie likvidity vyplývajúcim z vyrovnávania transakcií s cennými papiermi. Počas Dry run-u ale CDCP ešte nebude tieto platby debetovať a kreditovať, bude ich len reportovať. Ďalším dôvodom aktívne sa zúčastniť Dry run-u je, že účastníci CDCP budú mať presnú predstavu aké náklady sú spojené s držaním nevyrovnaných transakcií a umožní im to zoptimalizovať portfólio aktívnych transakcií smerom, ktorý pre nich bude po 1.2.2022 finančne čo najmenej negatívny.

Zber statických údajov

V súvislosti so Sankčným mechanizmom CDCP vyzve v najbližších týždňoch účastníkov CDCP k doplneniu niektorých údajov, ktoré predstavujú nové administratívne procesy spojené práve so Sankčným mechanizmom. Okrem iného budú účastníci povinní oznámiť CDCP nastavenia prepojení účtov CP a DCA účtov, ktoré sú nutné na vyrovnanie príkazov v súvislosti so zberom a distribúciou sankcií za zlyhanie vyrovnania. Detaily budú uvedené vo výzvach k doplneniu týchto údajov.

Opatrenia k nevyrovnaným príkazom

Za účelom prijatia adekvátnych opatrení v súvislosti s dlhodobo nevyrovnaných obchodov, ktoré sa v posledných mesiacoch stali na slovenskom trhu vážnym problémom efektívne hroziacim povinným zavedením čiastočného vyrovnania, budú v 2. polovici júla 2021 kontaktovaní vybraní účastníci s významnou mierou zlyhania podaných príkazov s výzvou k  zredukovaniu hlavne  dlhodobo otvorených transakcií a prijatia opatrení na ich strane.

Keďže SDR ešte nie je účinný, môže si slovenský trh zatiaľ dovoliť používať formou výziev, pozorovania, testovania len tieto mäkké nástroje redukcie zlyhaných príkazov. Po vstúpení SDR do platnosti sa ako CDCP, tak i  účastníci CDCP kolektívne dostanú do situácie, kedy bude potrebné  s ohľadom na zlyhania vo vyrovnaní začať používať prikázané a na európskej úrovni harmonizované „tvrdé“ nástroje vo forme peňažných sankcií za zlyhania, povinných odkupov, povinného zavedenia čiastočného vyrovnania, reportovania zlyhaných účastníkov národnej kompetentnej autorite s potenciálnym obmedzením plného účastníctva významne zlyhávajúcim účastníkom.

Ohľadne už spomenutých odkupov, CDCP bude v tejto oblasti hrať skôr pasívnu úlohu, kedy bude do tejto aktivity zapojený len v rámci povinného reportovania priebehu a výsledkov odkupu. Sledovanie nutnosti spustiť odkup, samotné spustenie a organizácia procesu odkupu (vymenovanie agenta odkupu, správa inštrukcií spojených s procesom odkupu) je plne v zodpovednosti obchodných strán, resp. sprostredkovane účastníkov CDCP.

 Autor: Ing. Juraj Aksamít

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?