Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Finančné spoločnosti na Slovensku budú viac transparentné

24.03.2022

Fyzické alebo právnické osoby, ktoré vykonávajú obchodnú alebo inú podnikateľskú činnosť a sú zodpovedné za transakcie s finančnými nástrojmi, majú povinnosť mať tzv. LEI kód (Legal Entity Identifier). Tento kód zaručuje jedinečnú identifikáciu subjektov v celosvetovom meradle a zabezpečuje kvalitu referenčných údajov. Povinnosť preukázať sa LEI kódom majú okrem emitentov cenných papierov aj úverové a finančné inštitúcie, fondy, vrátane penzijných,  správcovia fondov, poisťovne ako aj každý subjekt, ktorý je právne alebo finančne zodpovedný za finančné operácie. Novinkou je, že od marca tohto roka dochádza k skvalitneniu kategorizácie organizácií s LEI kódom. Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP SR), ktorý kódy na Slovensku vydáva, okrem toho  získal oprávnenie prideľovať LEI kódy aj podielovým fondom.

Stalo sa tak na základe novej akreditácie prideľovania LEI kódov, ktorý získal CDCP SR od nadácie GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation). Cieľom nového opatrenia je presnejšia, detailnejšia a spoľahlivejšia databáza informácií o subjektoch, ktorým bolo LEI pridelené.  K zmenám dochádza v troch veľkých oblastiach. Prvou oblasťou sú vládne subjekty. Doteraz postačovalo iba ich označenie vládny subjekt. Podľa najnovších pravidiel budú musieť byť označené presnejšie, a to v súlade metodikou pre systém národných účtov 2008 (SNA 2008). To znamená, že základná štruktúra bude subjekty rozdeľovať na ústredné orgány štátnej správy, orgány štátnej správy, regionálne subjekty štátnej správy a subjekty sociálneho zabezpečenia.

Druhou oblasťou, ktorej sa dotknú zmeny, sú podielové fondy. Aj tu ide o rozšírenie štruktúry dát, ktoré sa reportujú GLEIFu a sú teda k dispozícii širokej verejnosti. Doteraz mal LEI subjekt povinnosť označiť iba, že ide o subjekt typu fond. Aktuálne sa bude označovať a zverejňovať správca fondu, ako aj typ fondu (napríklad či ide o fond alebo podfond).

Treťou dôležitou oblasťou je implementácia štandardizovaných udalostí pre firmy. Ide o súbor udalostí, ktoré poznáme pod anglickým názvom „Corporate actions“. Verejnosti tak budú prezentované udalosti typu zmena obchodného mena, zmena názvu, premena právnej formy a mnohé ďalšie. Udalosti budú kvôli ich jednoznačnej identifikácii číslované a reportované.

Potrebná akreditácia

Zmeny sa aktuálne najviac dotknú podielových fondov. Dôvodom akreditácie na prideľovanie LEI pre fondy je totiž súbor nových zlepšení, ktorý pozostáva z rozšírenia získavania množstva dát a sofistikovanejšieho označovania LEI subjektov.

 „V súvislosti s rozsiahlymi zmenami v štruktúre údajov o podielových fondoch, ktoré centrálny depozitár udržiava a reportuje nadácii GLEIF, sa GLEIF rozhodol, že všetky LOU (Local Operating Units), ktoré prideľujú LEI kódy pre podielové fondy budú musieť prejsť dodatočnou akreditáciou, ktorá sa bude týkať priamo fondov,“ konštatuje Ľubomír Demčák, vedúci odboru Emisií CDCP. 

 Dopad na LEI subjekty

Centrálny depozitár cenných papierov SR je povinný riadiť sa novými zmenami od 24. marca.

Organizácií sa dotknú zmeny takým spôsobom, že pri najbližšej pravidelnej obnove LEI kódu bude potrebné doplniť dodatočné informácie. Doplnenie týchto informácií bude nevyhnutné na predĺženie platnosti LEI kódu. „Niektoré požadované údaje, ako napríklad dátum vzniku fondu/spoločnosti, bude našim klientom predvypĺňať naša webová aplikácia pre uľahčenie obnovy LEI kódu,“ konštatuje Ľubomír Demčák.

Dôvodom implementácie týchto zmien je získanie lepšej a detailnejšej predstavy o štruktúre údajov o LEI subjektoch. Mimo slovenskej jurisdikcie sa napríklad vyskytli prípady, keď LEI subjekt označený ako podielový fond nespĺňal podmienky pre to, aby bol vedený ako fond. Uvedenými zmenami sa zvýši kontrola údajov o LEI subjektoch a vďaka nim bude GLEIF databáza presnejšia a spoľahlivejšia. Tieto zmeny tak ocení každý, kto využíva databázu GLEIF, teda široká verejnosť, najmä v oblasti kapitálového trhu.

GLEIF – The Global LEI Foundation (GLEIF) – Nadácia GLEIF bola založená v júni 2014 ako nezisková organizácia pod dohľadom Regulatory Oversight Committee (ROC) s cieľom pôsobiť ako operačné rameno globálneho LEI systému pri zavádzaní a využívaní LEI. GLEIF poveruje a monitoruje miestne prevádzkové jednotky zapojené do systému  GLEIS. Zároveň poskytuje technickú infraštruktúru potrebnú k zjednoteniu verejne prístupných informácií o LEI zverejňovaných miestnymi prevádzkovými jednotkami.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP SR) je stabilnou spoločnosťou, ktorá pôsobí na kapitálovom trhu 30 rokov. CDCP SR vykonáva činnosti centrálneho depozitára na základe udeleného povolenia vydaného Národnou bankou Slovenska. CDCP SR je centrálnym depozitárom podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č.909/2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a nariadenia (EÚ) č.236/2014. CDCP SR poskytuje služby emitentom zaknihovaných a listinných cenných papierov, účastníkom, majiteľom účtov ako aj ďalším skupinám osôb.

Tlačová správa na stiahnutie

Zdielať:

Share on facebook
Share on linkedin

Viac príspevkov

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?