Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Novela zákona zjednodušila právo výkupu akcií. Ako prvý ho využil Slovnaft, a.s.

17.12.2019

Zmena legislatívy zjednodušila realizáciu práva výkupu akcií od minoritných akcionárov. Toto právo medzi prvými využil Slovnaft, a.s., kde sa jediným akcionárom stane MOL Nyrt. 

Novelou zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách z roku 2018 sa zjednodušilo doteraz ťažko realizovateľné právo výkupu. Doteraz navrhovateľ práva výkupu musel uzatvoriť zmluvu s každým jedným minoritným akcionárom a až následne tak mohlo dôjsť k prevodu cenných papierov. Vyžadovaný súhlas minoritného akcionára spôsoboval, že všetky doterajšie pokusy o právo výkupu boli neúspešné.

Aktuálna právna úprava

V zmysle aktuálnej právnej úpravy navrhovateľ nadobúda cenné papiere minoritných akcionárov formou prechodu vlastníckeho práva. Základom je rozhodnutie valného zhromaždenia emitenta, že si navrhovateľ uplatňuje právo výkupu. Emitent následne dá rozhodnutie valného zhromaždenia zapísať do Obchodného registra SR. „Po uplynutí 30 dní od zápisu do Obchodného registra dochádza k prechodu všetkých akcií minoritných akcionárov na navrhovateľa. CDCP následne na základe príkazu emitenta odpíše z účtov všetkých minoritných akcionárov predmetné akcie a pripíše ich na účet navrhovateľa,“ konštatuje Michal Ninis, vedúci odboru Obchodných služieb CDCP. CDCP odpíše cenné papiere, ktoré sú predmetom práva výkupu, z účtov majiteľa vedených v evidencii CDCP, ako aj v evidencii členov CDCP.

Navrhovateľ tak už nepotrebuje súhlas minoritných akcionárov ani s nimi uzatvárať zmluvu o kúpe cenných papierov. Na celý proces dohliada Národná banka Slovenska. Navrhovateľ totiž musí mať na uplatnenie práva výkupu udelený predchádzajúci súhlas od Národnej banky Slovenska.

Prvý je Slovnaft

Právo výkupu podľa nových pravidiel medzi prvými využil Slovnaft, a.s., kedy mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov dňa 10.10.2019 schválilo prechod akcií minoritných akcionárov na spoločnosť MOL Nyrt. Jediným akcionárom bratislavskej rafinérie a najväčšieho predajcu palív na Slovensku sa tak stane medzinárodná ropná a plynárenská Skupina MOL, ktorá doteraz kontrolovala 98,72-percentný podiel Slovnaftu.

Zmenové výpisy

Centrálny depozitár cenných papierov o realizácii práva výkupu informuje minoritných akcionárov zmenovým výpisom. „Ten si nájdu akcionári v najbližších dňoch po úspešnej registrácii prechodu akcií na navrhovateľa v poštových schránkach. Ak po odpísaní všetkých cenných papierov majiteľovi zostane prázdny účet, ten mu CDCP automaticky zruší. Alikvotný poplatok za vedenie účtu za dobu, počas ktorej na účte boli ešte evidované cenné papiere, je však majiteľ účtu povinný zaplatiť,“ vysvetľuje Michal Ninis. Zmenové výpisy bude CDCP zasielať na adresu majiteľa účtu evidovanú v databáze CDCP. V prípade, že má majiteľ účtu v CDCP evidovanú neaktuálnu adresu, je potrebné, aby bezodkladne písomne požiadal CDCP o jej zmenu.

Výplata protiplnenia

Majiteľov účtov upozorňujeme, že CDCP nezabezpečuje výplatu protiplnenia za akcie, ktoré boli predmetom uplatnenia práva výkupu. Ak majitelia účtov majú akékoľvek otázky týkajúce sa výšky protiplnenia alebo spôsobu výplaty protiplnenia, je potrebné, aby kontaktovali osobu poverenú na výplatu protiplnenia, v tomto prípade OTP Banka Slovensko, a.s.

Register záložných práv

Ak predmetom prechodu cenných papierov v dôsledku realizácie práva výkupu sú aj založené akcie, tak navrhovateľ nadobúda prechodom zároveň aj postavenie záložcu. CDCP zaeviduje zmenu osoby záložcu v registri záložných práv iba na základe príkazu na zmenu registrácie záložného práva, ktorý musí v CDCP podať nový záložca (t. j. navrhovateľ) alebo záložný veriteľ.

Zdielať:

Share on facebook
Share on linkedin

Viac príspevkov

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.