Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Proces vytvorenia jedného centrálneho depozitára na Slovensku naberá reálne kontúry

28.07.2021

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) a Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s. (NCDCP) spolu uzatvorili zmluvu o prevode aktív klientov z NCDCP na CDCP. Uzatvorenie zmluvy je pokračovaním procesu vytvorenia jedného centrálneho depozitára na Slovensku, o čom zúčastnené strany informovali vo februári minulého roka. Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s. v tejto súvislosti predložil koncom minulého roka Národnej banke  Slovenska oznámenie o úmysle vzdať sa povolenia na činnosť centrálneho depozitára. Cieľom transakcie je vytvorenie jedného moderného centrálneho depozitára cenných papierov, ktorý bude poskytovať služby efektívne a na vysoko profesionálnej úrovni. Na Slovensku bude teda pôsobiť a poskytovať služby jeden centrálny depozitár cenných papierov – CDCP – s ambíciou aj naďalej napĺňať požiadavky európskej legislatívy a medzinárodných štandardov.

Na základe uzatvorenej zmluvy prevedie Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s. všetky klientske aktíva na Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., ktorý tak prevezme všetkých klientov, ktorým poskytuje služby NCDCP. „Prevod aktív klientov NCDCP nebude mať žiadny dopad na existujúcich klientov CDCP, či už hovoríme o účastníkoch, emitentoch alebo majiteľoch účtov,“ hovorí Martin Wiedermann, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. „Rovnako sa to nijako nedotkne ani služieb, ktoré im náš centrálny depozitár poskytuje.“

„Urobili sme ďalší zásadný krok k tomu, aby sa sfinalizoval projekt vytvorenia jediného centrálneho depozitára na Slovensku,“ hovorí Peter Dávid, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. ktorá je jediným akcionárom NCDCP.

Klienti NCDCP

O plánovanom prevode aktív klientov na CDCP bude NCDCP informovať všetkých svojich klientov, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb centrálneho depozitára. „Dovoľujeme si Vás ubezpečiť, že NCDCP si bude aj naďalej, do okamihu migrácie aktív, plniť všetky svoje záväzky a poskytovať Vám profesionálny servis tak, ako tomu bolo doposiaľ. Od klientov NCDCP sa v súvislosti s touto transakciou nebudú vyžadovať žiadne aktívne kroky,“ hovorí Ing. Ľubor Jenis, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a.s. V súvislosti s prevodom aktív sa CDCP, ako preberajúci centrálny depozitár, odo dňa prevodu aktív zaväzuje plniť povinnosti centrálneho depozitára vo vzťahu ku klientom NCDCP, ktorých aktíva budú prevedené na CDCP. „Po dni prevodu aktív budeme poskytovať klientom NCDCP služby v rozsahu a za podmienok stanovených v predpisoch Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.,“ hovorí Martin Wiedermann. „Chceme upraviť aj náš prevádzkový poriadok tak, aby zabezpečil kontinuálne poskytovanie služieb klientom, ktorých aktíva budú prevedené z NCDCP na CDCP.“ Špecifické informácie a podmienky, ktoré sa vzťahujú na poskytovanie služieb po prevode aktív bude CDCP komunikovať priamo s klientmi NCDCP v dostatočnom časovom predstihu pred realizáciou prevodu aktív.

Termín prevodu aktív klientov
Oba depozitáre začali v súčasnosti intenzívne pracovať na technickej príprave migrácie aktív klientov. Konkrétny termín realizácie prevodu aktív by mal byť dohodnutý do troch mesiacov od uzatvorenia zmluvy. Depozitáre predpokladajú, že to bude vo štvrtom štvrťroku tohto roka. Konkrétny termín verejne oznámia v dostatočnom časovom predstihu. Pri stanovení plánovaného termínu prevodu aktív budú depozitáre spolupracovať s Európskom centrálnou bankou, ktorá obidvom depozitárom poskytuje služby vyrovnania transakcií s cennými papiermi v rámci platformy Target 2-Securities. Na celý proces prevodu aktív klientov NCDCP dohliada Národná banka Slovenska a vzťahujú sa na neho ustanovenia Zákona o cenných papieroch a investičných službách, ako aj ustanovenia Nariadenia Európskej únie o centrálnych depozitároch.

Otázky klientov
Bližšie informácie k migrácii aktív môžu klienti získať aj z častých otázok, ktoré obidva depozitáre zverejnili na svojich webových stránkach. Časté otázky môžu klienti nájsť na linkoch:

CDCP: Prevod aktív klientov NCDCP – CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, a.s.
NCDCP: Prevod aktív klientov NCDCP | Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. vo svojej činnosti kontinuálne nadviazal na činnosť predošlého Strediska cenných papierov SR, a.s. To bolo do Obchodného registra SR zapísané koncom roka 1992. Od 16. marca 2006 sa stala stopercentným akcionárom centrálneho depozitára spoločnosť Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.
Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s. vznikol v máji 2014 a formálne vznikol zápisom do Obchodného registra SR 1. novembra 2014. Zakladateľom a jediným akcionárom je Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Zdielať:

Share on facebook
Share on linkedin

Viac príspevkov

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?