Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Registrácia výmazu práva pridať sa / požadovať prevod akcií J.S.A.

Právo pridať sa k prevodu / požadovať prevod akcií J.S.A. zaniká len čo nastane právna skutočnosť ustanovená Obchodným zákonníkom alebo dohodnutá v akcionárskej zmluve.

Bezodkladne po zániku práva pridať sa k prevodu / požadovať prevod akcií je oprávnený z práva pridať sa k prevodu / požadovať prevod akcií J.S.A. povinný dať príkaz na registráciu výmazu tohto práva. Povinný z práva pridať sa k prevodu / požadovať prevod akcií J.S.A. môže dať príkaz na registráciu výmazu tohto z registra, je však povinný súčasne predložiť písomné potvrdenie vystavené oprávneným z práva pridať sa k prevodu / požadovať prevod akcií J.S.A. alebo inú listinu, ktorá preukazuje zánik práva pridať sa k prevodu / požadovať prevod akcií J.S.A. .

Klient podáva príkaz na registráciu výmazu práva pridať sa / požadovať prevod akcií J.S.A. z registra prostredníctvom riadne vyplneného formulára F13 v súlade s vysvetlivkami a usmerneniami obsiahnutými v tomto formulári v prípade, že predmetné akcie J.S.A sú evidované na účte majiteľa vedenom v CDCP.

Ak boli predmetom práva pridať sa k prevodu / požadovať prevod akcií J.S.A. akcie, ktoré sú evidované na účte majiteľa vedenom u niektorého z členov CDCP, je potrebné sa obrátiť priamo na predmetného člena CDCP.

Služba sa poskytuje poštou alebo osobne na Prevádzkovom pracovisku v sídle CDCP. V prípade doručenia príkazu poštou, musí byť podpis klienta úradne osvedčený.

CDCP neposudzuje a nespracúva príkaz a k nemu priložené doklady v deň ich prijatia.

Podanie príkazu ako aj registráciu výmazu práva pridať sa k prevodu/ požadovať prevod akcií J.S.A.  spoplatňuje CDCP podľa Cenníka CDCP.

Zoznam aktuálnych formulárov a dokumentov

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?