Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Výpis z registra práv pridať sa / požadovať prevod akcií J.S.A.

Emitent J.S.A., akcionár J.S.A. alebo ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba (verejnosť) môže CDCP požiadať o výpis z registra práv pridať sa k prevodu / požadovať prevod akcií J.S.A. prostredníctvom riadne vyplneného formulára F13B v súlade s vysvetlivkami a usmerneniami obsiahnutými v tomto formulári.

Výpisy poskytované emitentovi J.S.A. budú obsahovať všetky údaje z registra týkajúce sa danej J.S.A. .

Výpisy poskytované akcionárovi J.S.A. budú obsahovať údaje len v rozsahu, ktorý sa ho týka tohto akcionára.

Výpisy poskytované verejnosti budú obsahovať všetky údaje z registra okrem rodného čísla a dátumu narodenia fyzických osôb.

Služba sa poskytuje poštou alebo osobne na Prevádzkovom pracovisku v sídle CDCP.

Vyhotovenie výpisu z registra práv pridať sa k prevodu / požadovať prevod akcií J.S.A. spoplatňuje CDCP podľa Cenníka CDCP.

Zoznam aktuálnych formulárov a dokumentov

Údaje z registra práv pridať sa k prevodu / požadovať prevod akcií J.S.A. zverejnené na webovej stránke CDCP

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?