Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Zmena registrácie práva pridať sa / požadovať prevod akcií J.S.A.

Právo pridať sa k prevodu / požadovať prevod akcií J.S.A.  sa mení registráciou tejto zmeny v registri vedenom centrálnym depozitárom.

Osoba podľa § 107h ods. 8, resp. § 107l ods. 8 zákona je povinná bezodkladne odo dňa, keď nastala skutočnosť, z ktorej vyplýva zmena údajov o práve pridať sa / požadovať prevod akcií J.S.A., podať príkaz na zmenu registrácie tohto práva prostredníctvom riadne vyplneného formulára F13A v súlade s vysvetlivkami a usmerneniami obsiahnutými v tomto formulári v prípade, že predmetné akcie J.S.A sú evidované na účte majiteľa vedenom v CDCP.

Ak sú predmetom práva pridať sa k prevodu / požadovať prevod akcií J.S.A. akcie, ktoré sú evidované na účte majiteľa vedenom u niektorého z členov CDCP, je potrebné sa obrátiť priamo na predmetného člena CDCP.

Služba sa poskytuje poštou alebo osobne na Prevádzkovom pracovisku v sídle CDCP. V prípade doručenia príkazu poštou, musí byť podpis klienta úradne osvedčený.

CDCP neposudzuje a nespracúva príkaz a k nemu priložené doklady v deň ich prijatia.

Podanie príkazu ako aj zmenu registrácie práva pridať sa k prevodu/ požadovať prevod akcií J.S.A.  spoplatňuje CDCP podľa Cenníka CDCP.

Zoznam aktuálnych formulárov a dokumentov

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?