Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Hospodársky výsledok CDCP v roku 2020

Centrálny depozitár cenných papierov SR dosiahol rekordný hospodársky výsledok za rok 2020. Aj napriek pandémii COVID-19 zaknihoval CDCP zisk po zdanení vo výške 7,52 miliónov EUR. Vynikajúcim hospodárskym výsledkom nadviazal CDCP na pozitívny trend uplynulých rokov, keď od roku 2013 sa drží bilancia hospodárenia inštitúcie v plusových číslach.

Dôvodov tohto mimoriadneho hospodárskeho výsledku je viacero. Najvýraznejší vplyv malo rozpustenie rezerv na významné súdne spory, ukončené v prospech CDCP. Aj bez tohto rozpúšťania by však CDCP dosiahol zisk vo výške 2,9 miliónov EUR. Podstatnou zložkou príjmov v uplynulom roku boli poplatky za vydanie štátnych dlhopisov Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity SR. Štát reagoval na vzniknutú krízu mimoriadnymi emisiami. Aj po odrátaní týchto mimoriadnych príjmov by CDCP dosiahol nárast zisku vo výške 6,6 percent.

Graf: Hospodársky výsledok CDCP (v mil. EUR) v rokoch 2010 – 2020:

Rozpustenie dlhodobých rezerv vo výške 5,6 mil. EUR na ukončené súdne spory v prospech CDCP prispelo k mimoriadnemu poklesu nákladov o 75% v porovnaní s rokom 2019.

CDCP súčasne zaznamenal nárast výnosov o 9% v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Celkové výnosy boli najviac ovplyvnené tržbami za vlastné výkony, ktoré v roku 2020 vzrástli o 7%. K celkovým výnosom CDCP aj v uplynulom roku významne prispeli evidenčné služby emitentom zaknihovaných cenných papierov, ktoré v roku 2020 vygenerovali výnosy vo výške 4,15 mil. EUR, čo predstavovalo nárast o 1 mil. EUR v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Vysoké výnosy boli dosiahnuté aj vďaka registrácii štátnych dlhových cenných papierov v súvislosti s potrebou krytia schodku štátneho rozpočtu („ŠR“), ktorý vznikol výpadkom príjmov ŠR, spôsobeného pandémiou COVID-19. V roku 2020 bolo v CDCP zaregistrovaných 5 nových emisií štátnych dlhopisov a 4 emisie štátnych pokladničných poukážok. Druhý najvýznamnejší výnos v roku 2020 predstavovali poplatky za vedenie účtu majiteľa cenných papierov, ktoré boli fakturované vo výške 2,97 mil. EUR. CDCP zaznamenal mierny pokles výnosov z poplatku za vedenie účtu majiteľa (o 91 tis. EUR) v porovnaní s rokom 2019. Ten súvisel so znížením počtu účtov majiteľa, ktoré eviduje CDCP a ktorých počet v roku 2020 poklesol o 5 824 účtov. Tretím najvýznamnejším výnosom za uplynulý rok boli poplatky za obchodné služby emitentom listinných cenných papierov, ktoré vygenerovali výnosy vo výške 1,14 mil. EUR. 

Z dosiahnutého výsledku hospodárenia za rok 2020 vo výške 7,52 mil. EUR centrálny depozitár zúčtoval straty minulých rokov vo výške 1,828 mil. EUR a realizoval prídel do nerozdeleného zisku minulých rokov vo výške 1,764 mil. EUR. Dosiahnutý hospodársky výsledok umožnil CDCP umorenie strát z minulých období a v roku 2021 CDCP prvý krát vyplatil dividendu svojmu akcionárovi – Burze cenných papierov v Bratislave vo výške 3,160 mil. EUR.   

Finančná situácia CDCP bola počas celého roka 2020 stabilná. Bežné, ako aj kapitálové výdavky boli financované z vlastných prostriedkov. Pozitívny hospodársky výsledok ovplyvnil výšku vlastného imania, ktoré sa medziročne zvýšilo o 81%  na úroveň 16,757 mil. EUR.

Kapitálové výdavky CDCP v minulom roku dosiahli 1,428 mil. EUR. Investičné aktivity smerovali najmä do úprav hlavného produkčného softwaru a projektu digitalizácie.

CDCP v súlade s Nariadením (EÚ) č.909/2014 (CSDR) sleduje ukazovateľ kapitálovej primeranosti, ktorý verifikuje, že CDCP je dostatočne kapitalizovaný proti rizikám, ktorým je vystavený a schopný v prípade potreby vykonať riadnu likvidáciu a reštrukturalizáciu svojich činností. Nižšie percento kapitálovej primeranosti v roku 2020 je výsledkom kladného hospodárskeho výsledku a zvýšenia vlastných zdrojov, t.j. požiadavka na krytie týchto rizík tvorila za rok 2020 52% vlastných zdrojov, resp. výška vlastných zdrojov je takmer dvojnásobná oproti požiadavke na krytie rizík.

Graf: Trojročný vývoj kapitálovej primeranosti CDCP

Hospodársky výsledok CDCP v ďalších rokoch bude ovplyvnený výrazným úbytkom účtov majiteľa, ktoré CDCP eviduje pre fyzické osoby a to z dôvodu uplatnenia práva výkupu akcií majoritnými akcionármi spoločností kótovaných na Burze cenných papierov v Bratislave, ako aj ukončenia zriaďovania nových účtov pre fyzické osoby v centrálnom depozitári. Pozitívny vplyv na výšku nákladov môže mať pokračujúca digitalizácia a s ňou súvisiace zefektívňovanie procesov, ako aj zavádzanie nových technológií ako napr. DLT.

Autor: Ing. Dagmar Kopuncová

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?