Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Prevod aktív klientov NCDCP

14.11.2021

V nadväznosti na migráciu aktív klientov Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a.s. (ďalej len „NCDCP“) v súlade so Zmluvou o prevode aktív klientov NCDCP, ktorú dňa 23.07.2021 uzatvorili Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“) a NCDCP, od 15.11.2021 CDCP poskytuje služby centrálneho depozitára všetkým klientom, ktorých aktíva boli prevedené z NCDCP do evidencie CDCP. CDCP poskytuje svoje služby v súlade s povolením na činnosť centrálneho depozitára a za podmienok stanovených predpismi CDCP, najmä Prevádzkovým poriadkom a Cenníkom CDCP.

Pred podaním prvej požiadavky na službu CDCP, vybrané skupiny klientov musia aktualizovať zmluvné vzťahy s CDCP:

1. Emitent zaknihovaných cenných papierov, vrátane emitenta akcií jednoduchej spoločnosti na akcie
Emitent zaknihovaných cenných papierov vrátane emitenta emisie akcií jednoduchej spoločnosti na akcie (ďalej len „JSA“), ktorého emisie boli prevedené do evidencie CDCP – uzatvorí Zmluvu o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov. Ku každej emisii zaknihovaných CP emitent uzatvorí osobitnú zmluvu. 
Obchodné podmienky k Zmluve o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov.  
Zmluva o registrácii emisie zaknihovaných CP sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch. Emitent podpisuje zmluvu v súlade s pravidlami podpisovania, ktoré sú uvedené v aktuálnom výpise z obchodného registra, prípadne v udelenom plnomocenstve. Emitent pri podpise Zmluvy o registrácii zaknihovaných CP predloží CDCP Výpis z obchodného registra, ktorý nie je starší ako 3 mesiace. Úplné pravidlá CDCP, ktoré upravujú prikladanie dokladov upravuje Časť I, Čl.7 Prevádzkového poriadku CDCP . 
Emitenti zaknihovaných cenných papierov, ktorých emisie boli prevedené do evidencie CDCP na základe zmluvy o prevode aktív klientov NCDCP neuhrádzajú žiaden poplatok za registráciu tejto emisie v CDCP. Ostatné služby, ktoré CDCP poskytuje v súvislosti s emisiou zaknihovaných cenných papierov sú spoplatnené podľa Čl. IV. bodu 2 Cenníka CDCP . 
Informácie k uzatvoreniu Zmluvy o registrácii emisie zaknihovaných CP k emisiám, ktoré boli prevedené z NCDCP, ako aj iným zmluvám s emitentom zaknihovaných CP, Vám poskytnú pracovníci Odboru Emisií CDCP. Vaše otázky a požiadavky k uzatvoreniu zmluvy posielajte e-mailom zaslaným na adresu registracia@cdcp.sk. Zmluvu o registrácii emisie zaknihovaných CP k emisii, ktorá bola prevedená z NCDCP bude možné uzatvoriť v sídle CDCP vo vopred vzájomne dohodnutom termíne a čase.

2.Emitent listinných akcií na meno, ktorý vedie zoznam akcionárov v centrálnom depozitári 
Emitent listinných akcií na meno, ktorého zoznam akcionárov listinných akcií na meno vedený v NCDCP bol prevedený do evidencie CDCP – uzatvorí Zmluvu s emitentom listinných akcií na meno o vedení zoznamu akcionárov. Pre každý zoznam akcionárov listinných akcií na meno je potrebné uzatvoriť samostatnú zmluvu. 
Obchodné podmienky k Zmluve s emitentom listinných akcií na meno o vedení zoznamu akcionárov.  
Zmluva s emitentom listinných akcií na meno o vedení zoznamu akcionárov sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch. Emitent podpisuje zmluvu v súlade s pravidlami podpisovania, ktoré sú uvedené v aktuálnom výpise z obchodného registra, prípadne v udelenom plnomocenstve. Emitent pri podpise zmluvy predloží CDCP Výpis z obchodného registra, ktorý nie je starší ako 3 mesiace. Úplné pravidlá CDCP, ktoré upravujú prikladanie dokladov upravuje Časť I, Čl.7 Prevádzkového poriadku CDCP 
Emitenti listinných akcií na meno, ktorých zoznam akcionárov bol prevedený do evidencie CDCP na základe Zmluvy o prevode aktív klientov NCDCP neuhrádzajú žiaden poplatok za registráciu zoznamu akcionárov v CDCP. Ostatné služby, ktoré CDCP poskytuje v súvislosti so zoznamom akcionárov listinných akcií na meno sú spoplatnené podľa Čl. IV. bodu 3 Cenníka CDCP . 
Informácie k uzatvoreniu Zmluvy s emitentom listinných akcií na meno o vedení zoznamu akcionárov k zoznamom akcionárov, ktoré boli prevedené z NCDCP, ako aj iným zmluvám s emitentom listinných akcií na meno, Vám poskytnú pracovníci Odboru Emisií CDCP. Vaše otázky a požiadavky k uzatvoreniu zmluvy posielajte e-mailom zaslaným na adresu registracia@cdcp.sk.
Zmluvu s emitentom listinných akcií na meno o vedení zoznamu akcionárov k zoznamom akcionárov, ktoré boli prevedené z NCDCP bude možné uzatvoriť v sídle CDCP vo vopred vzájomne dohodnutom termíne a čase.

 Kontakty – Odbor Emisií: Tel. 02/59395 -126,-127,-130,-139,-148,-160 

3. Ďalšie informácie  
CDCP na základe prevodu aktív klientov NCDCP zabezpečí bez žiadosti alebo osobitnej zmluvy aj:

  1. vedenie údajov v osobitných registroch JSA (registra práv pridať sa k prevodu akcií a registra práv požadovať prevod akcií),
  2. vedenie údajov o registrácii PPN,
  3. vedenie údajov o registrácii záložných práv vo vzťahu k zaknihovaným CP v registri záložných práv a na príslušných účtoch v evidencii CDCP a evidencii členov,
  4. vedenie údajov o registrácii záložných práv vo vzťahu k listinným CP v registri záložných práv,
  5. vedenie údajov o registrácii zabezpečovacích prevodov zaknihovaných CP v osobitnej evidencii zabezpečovacích prevodov a na príslušných účtoch v evidencii CDCP a evidencii členov,
  6. vedenie údajov o registrácii zabezpečovacích prevodov listinných CP v osobitnej evidencii zabezpečovacích prevodov.

 Klienti NCDCP, ktorí nebudú ďalej využívať služby CDCP, ukončia poskytovanie služieb CDCP postupom v súlade s Prevádzkovým poriadkom CDCP (podľa typu právneho vzťahu). 

Zdielať:

Share on facebook
Share on linkedin

Viac príspevkov

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?