Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Sprístupňovanie informácií

CDCP ako povinná osoba sprístupňuje na žiadosť informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Infozákon“) výlučne v rozsahu § 3 ods. 2, t. j. najmä informácie týkajúce sa hospodárenia a nakladania s majetkom (s verejnými financiami, majetkom štátu), vrátane informácií o obsahu, plnení a činnostiach podľa súvisiacich zmlúv.

Zo žiadosti o sprístupnenie informácií podľa Infozákona musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Žiadosť možno podať:

  1. poštou na adresu sídla CDCP,
  2. osobne do podateľne CDCP v čase otváracích hodín
  3. e-mailom: PR@cdcp.sk,

Pri vybavovaní žiadosti CDCP postupuje v zmysle Infozákona. Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi, ktoré je CDCP oprávnený požadovať podľa § 21 Infozákona. CDCP môže úhradu týchto nákladov odpustiť.

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?