Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Vymáhanie pohľadávok

Plná moc  – M.B.A. Consulting SK s.r.o.

Áno, v prípade neuhradených poplatkov za poskytnuté služby je CDCP SR, a.s. (ďalej „centrálny depozitár“) oprávnený vymáhať svoje pohľadávky. Centrálny depozitár ako podnikateľský subjekt poskytuje svoje služby za odplatu v zmysle platného cenníka. Ak majiteľ účtu poplatok za vedenie účtu riadne a včas neuhradí, je v omeškaní. V tomto prípade môže centrálny depozitár v zmysle platných právnych predpisov vymáhať svoju pohľadávku súdnou alebo mimosúdnou cestou. Okrem dlžnej čiastky má nárok centrálny depozitár do pohľadávky zahrnúť aj úroky z omeškania a náklady spojené s uplatnením samotnej pohľadávky.

V prípade mimosúdneho vymáhania pohľadávky externými spoločnosťami nepotrebuje centrálny depozitár v zmysle platných právnych predpisov súhlas majiteľa účtu na poskytnutie osobných údajov. Centrálny depozitár spracúva osobné údaje z dôvodu ochrany a domáhania sa svojich práv voči dlžníkom. Pri spracúvaní osobných údajov dodržiava centrálny depozitár ako aj sprostredkovateľské externé spoločnosti všetky platné právne predpisy (Nariadenie Európskeho parlamentu o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).

V prípade vedenia účtu majiteľa nie je v súlade s platnou legislatívou potrebný súhlas majiteľa účtu so spracovaním osobných údajov.
Centrálny depozitár môže spracúvať Vaše osobné údaje v nasledujúcich prípadoch:
a) ak ste dali súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel – napríklad v prípade zasielania Newslettra
b) ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy uzatvorenej medzi Vami a centrálnym depozitárom
c) ak sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozsahu nevyhnutnom na splnenie si zákonných povinností zo strany centrálneho depozitára – napríklad pri plnení  povinností súvisiacich s evidenciou cenných papierov
d) ak je to nevyhnutné na účely ochrany oprávnených záujmov centrálneho depozitára alebo poverených tretích strán – napríklad pri vymáhaní pohľadávok.

Pri spracúvaní osobných údajov dodržiava centrálny depozitár ako aj sprostredkovateľské externé spoločnosti všetky platné právne predpisy (Nariadenie Európskeho parlamentu o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).

Právo na vymazanie osobných údajov majú dotknuté osoby len v zákonom stanovených prípadoch, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
•  osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
•  dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva (ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie);
•  dotknutá osoba namieta v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie   údajov;
•  osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
•  osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky;
•  osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na vymazanie osobných údajov si nie je možné uplatniť, ak sú tieto údaje potrebné napr. na preukazovanie právnych nárokov, plnenie povinnosti centrálneho depozitára uchovávať údaje v zmysle právnych predpisov alebo existuje iný oprávnený dôvod v zmysle platnej právnej úpravy.

Viac informácií na webovej stránke www.cdcp.sk v sekcii „Ochrana osobných údajov“ v dokumente „Informácie pre dotknuté osoby podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov“.

Tieto poplatky nefakturuje centrálny depozitár. Preto sa prosím obráťte priamo na spoločnosť M.B.A. Consulting SK s.r.o., s ktorým centrálny depozitár pri vymáhaní pohľadávok spolupracuje.

Kontakty na uvedené spoločnosti:

M.B.A. Consulting SK, tel : 048/3233 233

M.B.A. Legal, tel : 02/32 383 499

AK Galadik, tel:  048/2211 992

Centrálny depozitár posiela klientom upomienky každý rok, sú súčasťou faktúry za vedenie účtu za aktuálny rok. Upomienky sú v podobe sumarizačnej tabuľky, v ktorej je prehľad neuhradených pohľadávok za predchádzajúce roky. Nakoľko sa tento spôsob vymáhania pohľadávok ukazuje ako nie dostatočne efektívny, centrálny depozitár sa rozhodol spolupracovať s externou spoločnosťou.

Majiteľ účtu je povinný zabezpečiť doručiteľnosť poštových zásielok uvedením správneho a aktuálneho mena, priezviska a adresy, vrátane oznámenia príslušných zmien. V opačnom prípade centrálny depozitár nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté nedoručením poštovej zásielky. Centrálny depozitár nie je ani povinný na základe vlastného podnetu skúmať aktuálnosť týchto údajov.
Preto Vám odporúčame aktualizovať svoje údaje v evidencii CDCP SR, a.s. Zmenu (aktualizáciu) údajov majiteľa účtu centrálny depozitár urobí na základe písomnej žiadosti podanej prostredníctvom vypísaného formuláru F2A, ktorý je zverejnený na webovej stránke spoločnosti:
Zmena údajov o osobe, pre ktorú je v CDCP SR, a.s. vedený účet .
Aj vzhľadom na skutočnosť, že vo väčšine prípadov k nedoručeniu faktúr za poskytnuté služby dochádza v dôsledku nesplnenia si povinností zo strany klientov centrálneho depozitára, centrálny depozitár sa rozhodol pri vymáhaní svojich pohľadávok spolupracovať s externou spoločnosťou M.B.A. Consulting SK s.r.o. Táto spoločnosť má možnosť zistiť aktuálne korešpondenčné adresy klientov. To znamená, že bude možné osloviť aj klientov, ktorí v centrálnom depozitári nemajú  aktualizované údaje a z uvedeného dôvodu im nie je možné zásielky doručiť. V budúcnosti to prispeje k lepšej doručiteľnosti poštových zásielok a k predchádzaniu vzniku ďalších nedoplatkov. 

Centrálny depozitár vedie od roku 2012 účet majiteľa pre zomrelého bezplatne. Ak centrálny depozitár vystavil faktúru na zomrelého, dôvodom je, že o tejto skutočnosti nevedel. Preto ak dediči dostanú faktúru zaslanú zomrelému, je potrebné, aby na email info@cdcp.sk, prípadne listom na adresu sídla CDCP SR, a.s. zaslali kópiu úmrtného listu (nie oznámenia o úmrtí). Tento doklad, ktorý nie je potrebné notársky overiť, bude podkladom k nespoplatňovaniu vedenia účtu. Centrálny depozitár zastaví  vymáhanie neuhradených poplatkov až po doručení kópie úmrtného listu.

Zákonný proces bezodplatných prevodov cenných papierov na Fond národného majetku SR (ďalej len „FNM SR“) a neskôr na spoločnosť MH Manažment, a.s. (spolu ďalej aj „štát“) nikdy nevykonával centrálny depozitár. Bezodplatné prevody na štát realizovali spoločnosť DLHOPIS, o.c.p., a.s. a RM – S Market o.c.p., a.s. (predtým JELLYFISH, o.c.p., a.s.).

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?