Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Poplatok, Cenník

Minimálna cena za vedenie účtu majiteľa vedeného pre fyzickú osobu je 1,00 EUR bez DPH mesačne, pre právnickú osobu je to 30,00 EUR bez DPH mesačne.
Maximálna cena je 10 000,00 EUR bez DPH mesačne pre fyzickú aj právnickú osobu. Ak je k poslednému dňu kalendárneho mesiaca objem cenných papierov na účte 0,00 EUR alebo je účet zrušený, je vedenie účtu pre fyzickú osobu za daný mesiac bezplatné. Podľa čl. IV bodu 6.2.2 cenníka CDCP SR, a.s. platného v roku 2022 je cena za vedenie účtu majiteľa tvorená súčtom 12 cien vypočítaných k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca v kalendárnom roku sčítaním ceny za majetkové cenné papiere a ceny za dlhové cenné papiere.

Cena za vedenie účtu majiteľa sa počíta z objemu cenných papierov vedených na účte majiteľa a je určená funkciou. Minimálna cena za vedenie účtu majiteľa pre fyzickú osobu je 1,00 EUR mesačne a maximálna cena 10 000,00 EUR za mesiac bez DPH. Pre právnickú osobu je minimálna cena za vedenie účtu majiteľa 30,00 EUR bez DPH mesačne a maximálna cena 10 000,00 EUR bez DPH za mesiac. Cena za vedenie účtu majiteľa za rok 2022 sa fakturuje na začiatku roka 2023. Cenu za vedenie účtu majiteľa CDCP SR, a.s. fakturuje aj v prípade, ak bol účet majiteľa vedený kratšie ako kalendárny rok. Spoplatnené nie sú prázdne účty. Podľa Cenníku centrálneho depozitára je od 1. januára 2012 vedenie účtu majiteľa cenných papierov pre zosnulého bezplatné.

Centrálny depozitár vykonáva svoju činnosť v súlade so zákonom č. 566/2001 Z. z. v platnom znení a ten mu umožňuje viesť vo svojej evidencii cenné papiere len v menovitej hodnote. Z tohto dôvodu nemôže výšku poplatku inak stanoviť.

Cenník je dostupný na web stránke spoločnosti www.cdcp.sk v sekcii O CDCP/ Dokumenty/Cenník.

O vedení účtu majiteľa informuje čl. IV. bod 6.2 aktuálneho znenia cenníka CDCP SR, a.s. O výške poplatku za vedenie účtu majiteľa za rok 2022 informuje Cenník CDCP SR, a.s. účinný do 1.1.2022. 

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?