Anonymný užívateľ 
Infolinka: +421/2 5939 5939
Cenník CDCP

Novinky

Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za január 2016.


Zoznam zrušených emisií

Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 29.1.2016 v dôsledku zrušenia registrov emitentov, ktorí zanikli bez právneho nástupcu. Násl
viac ...


Oznam o opätovnom spustení bezodplatných prevodov cenných papierov

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. oznamuje svojim klientom, že od 25. januára 2016 môžu opätovne svoje cenné papiere bez hodnoty prevádzať na štát. Prevody
viac ...


Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 16.12.2015

Rozhodnutím Národnej banky Slovenska číslo: ODT- 14744/2015-1 zo dňa 11.1.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 15.1.2016, bola schválená Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 16.12.2
viac ...


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za december 2015.

Bezodplatný prevod cenných papierov na štát Overte si hodnotu svojich cenných papierov Mám otázky k faktúre

Novinky

8. 2. 2016Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za január 2016.
1. 2. 2016Zoznam zrušených emisií
Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 29.1.2016 v dôsledku zrušenia registrov emitentov, ktorí zanikli bez právneho nástupcu. Následkom zrušenia emisií je výmaz cenných papierov týchto emisií z účtov majiteľov.
27. 1. 2016Oznam o opätovnom spustení bezodplatných prevodov cenných papierov
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. oznamuje svojim klientom, že od 25. januára 2016 môžu opätovne svoje cenné papiere bez hodnoty prevádzať na štát. Prevody cenných papierov bez hodnoty na štát bude naďalej zabezpečovať spoločnosť Dlhopis o.c.p., a.s. avšak nadobúdateľom týchto akcií už nebude Fond národného majetku SR, nakoľko k 31. 12. 2015 zanikol, ale akciová spoločnosť MH Manažment, a.s. ktorá je 100% dcérskou spoločnosťou Ministerstva hospodárstva SR. Zoznam pobočiek, na ktorých je možné prevody realizovať nájdete na internetovej stránke www.akciebezhodnoty.sk a www.dlhopisocp.sk.
15. 1. 2016Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 16.12.2015
Rozhodnutím Národnej banky Slovenska číslo: ODT- 14744/2015-1 zo dňa 11.1.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 15.1.2016, bola schválená Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 16.12.2015, ktorá nadobúda účinnosť 16.1.2016.
8. 1. 2016Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za december 2015.
7. 1. 2016Oznam o prerušení bezodplatných prevodov cenných papierov
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. oznamuje svojim klientom, že v zmysle Zákona č. 375/2015 Z. z. o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol k 31.12.2015 zrušený FNM SR. Od 1.januára 2016 bude dočasne prerušená možnosť požiadať o bezodplatný prevod cenných papierov bez hodnoty na štát. Po realizácii nevyhnutných technických opatrení bude ku koncu januára 2016 bezodplatný prevod cenných papierov na štát opäť obnovený.
4. 1. 2016Zoznam emitentov a ich emisií po vykonaní zmeny IČE-ISIN dňa 31.12.2015

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje zoznam emitentov a ich emisií po vykonaní zmeny IČE-ISIN dňa 31.12.2015.

28. 12. 2015Vykonávacie predpisy k Prevádzkovému poriadku

Vykonávací predpis č. 3 k Prevádzkovému poriadku - Formuláre používané pri požiadavkách na služby CDCP, účinný od 1.1.2016

Vykonávací predpis č. 6 k Prevádzkovému poriadku - Používanie SWIFT správ, účinný od 1.1.2016

21. 12. 2015Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s.
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „Cenník CDCP“), ktorý nadobúda účinnosť dňa 1.1.2016.

Dňa 10.12.2015 bolo schválené nové znenie Cenníka CDCP, ktoré opätovne zavádza spoplatnenie presunov cenných papierov v dôsledku zmeny zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov (§173w), ktorý odkladá povinný bezplatný presun cenných papierov na účet u člena. V Cenníku CDCP v Čl.II bode 6. Prevody, prechody cenných papierov bol z tohto dôvodu vypustený pôvodný bod 6.4 a 6.16. Ďalej boli vykonané úpravy v Prílohe č.2 Cenníka CDCP doplnením a vypustením niektorých kódov služieb.

17. 12. 2015Oznam

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len "CDCP") si dovoľuje oznámiť svojim klientom, že v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a v súlade s Prevádzkovým poriadkom, bude od 01.01.2016 zriaďovať účty majiteľov iba nasledujúcim osobám:

  • a) členovi CDCP,
  • b) centrálnemu depozitáru, štátnemu orgánu konajúcemu v mene Slovenskej republiky a právnickej osobe podľa § 2 ods. 2 zákona č. 375/2015 Z. z. o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • c) právnickej osobe.

V súlade s vyššie uvedeným CDCP od 01.01.2016 už nebude zriaďovať účty majiteľov fyzickým osobám. Fyzické osoby môžu naďalej o zriadenie účtu majiteľa požiadať niektorého z členov CDCP.

7. 12. 2015Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za november 2015.
1. 12. 2015Zoznam zrušených emisií
Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 30.11.2015 v dôsledku zrušenia registrov emitentov, ktorí zanikli bez právneho nástupcu. Následkom zrušenia emisií je výmaz cenných papierov týchto emisií z účtov majiteľov.
6. 11. 2015Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za október 2015.
2. 11. 2015Zoznam zrušených emisií
Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 30.10.2015 v dôsledku zrušenia registrov emitentov, ktorí zanikli bez právneho nástupcu. Následkom zrušenia emisií je výmaz cenných papierov týchto emisií z účtov majiteľov.
8. 10. 2015Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za september 2015.
6. 10. 2015Jedinečná možnosť na bezodplatný prevod cenných papierov na FNM SR !
Občania majú stále možnosť bezodplatne previesť cenné papiere, ktoré nemajú pre nich žiadnu hodnotu, na Fond národného majetku SR (FNM SR). Prevod na fond môžu urobiť do 31.12.2015, pretože FNM SR sa ku koncu roka ruší. V zmysle súčasne platnej legislatívy však môžu občania prevody robiť do konca júna budúceho roka. Prevody je v súčasnosti možné realizovať prostredníctvom spoločnosti Dlhopis, o.c.p., a.s. na vybraných pobočkách Slovenskej pošty, a.s.
30. 9. 2015Oznámenie tykajúce sa zriadenia a zrušenia účtu majiteľa od 1.10.2015

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len ,,CDCP“) si dovoľuje oznámiť svojim klientom, že v zmysle zákona č. 117/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a v súlade s Prevádzkovým poriadkom, bude od 01.10.2015 zriaďovať účty majiteľov iba nasledujúcim osobám:

  • a) členovi CDCP,
  • b) centrálnemu depozitáru, štátnemu orgánu konajúcemu v mene Slovenskej republiky a Fondu národného majetku Slovenskej republiky,
  • c) právnickej osobe,
  • d) fyzickej alebo právnickej osobe na žiadosť obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi, emitenta alebo burzy cenných papierov.

V súlade s vyššie uvedeným CDCP od 01.10.2015 už nebude zriaďovať účty majiteľov fyzickým osobám na základe nimi podanej žiadosti. Fyzické osoby môžu naďalej o zriadenie účtu majiteľa požiadať niektorého z členov CDCP.

CDCP zároveň oznamuje, že s účinnosťou od 01.10.2015 účet majiteľa zriadený u CDCP do 30.09.2015 pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorej CDCP nie je povinný od 01.10.2015 podľa § 105 ods. 2 zákona o cenných papieroch zriadiť na jej žiadosť účet majiteľa, sa považuje za nezaradený účet majiteľa.

Nezaradený účet majiteľa (t. j. účet majiteľa zriadený u CDCP do 30.09.2015), na ktorom nebude evidovaný žiadny zaknihovaný cenný papier, bude zrušený bez žiadosti.

30. 9. 2015Zoznam zrušených emisií
Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 30.9.2015 v dôsledku zrušenia registrov emitentov, ktorí zanikli bez právneho nástupcu. Následkom zrušenia emisií je výmaz cenných papierov týchto emisií z účtov majiteľov.
30. 9. 2015Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 19.8.2015
Rozhodnutím Národnej banky Slovenska číslo: ODT-10110/2015-1 zo dňa 21.9.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 30.9.2015, bola schválená Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 19.8.2015, ktorá nadobúda účinnosť 1.10.2015.
29. 9. 2015Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s.
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „Cenník CDCP“), ktorý nadobúda účinnosť dňa 1.10.2015.

Dňa 25.9.2015 bolo schválené nové znenie Cenníka CDCP, ktoré v Čl.II bode 6.4 zavádza bezplatný presun cenných papierov v dôsledku povinného bezplatného poskytovania presunu cenných papierov v zmysle §173v zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov. Ďalej Cenník CDCP v Čl.II bode 7 upresňuje, že pri predčasnom splatení dlhových cenných papierov sa majiteľovi/držiteľovi ich vedenie nespoplatní až vtedy, ak budú takéto cenné papiere do konca daného mesiaca zrušené na základe žiadosti emitenta, ktorú CDCP obdrží najneskôr 5 pracovných dní pred koncom daného mesiaca. Okrem iného sa v Čl.II bode 8 zlučujú niektoré položky týkajúce sa poplatkov spojených s vyznačením doložky na listinných cenných papieroch, ďalej sa upresňujú niektoré pojmy v Cenníku CDCP a z Prílohy č.2 Cenníka CDCP sa vypúšťajú niektoré kódy služieb.

10. 9. 2015Výročná správa 2014
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejnil Výročnú správu za rok 2014.
4. 9. 2015Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za august 2015.
2. 9. 2015Zoznam zrušených emisií
Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 31.8.2015 v dôsledku zrušenia registrov emitentov, ktorí zanikli bez právneho nástupcu. Následkom zrušenia emisií je výmaz cenných papierov týchto emisií z účtov majiteľov.