Anonymný užívateľ 
Infolinka: +421/2 5939 5939
Cenník CDCP

Novinky

Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za október 2015.


Zoznam zrušených emisií

Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 30.10.2015 v dôsledku zrušenia registrov emitentov, ktorí zanikli bez právneho nástupcu. Nás
viac ...


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za september 2015.


Jedinečná možnosť na bezodplatný prevod cenných papierov na FNM SR !

Občania majú stále možnosť bezodplatne previesť cenné papiere, ktoré nemajú pre nich žiadnu hodnotu, na Fond národného majetku SR (FNM SR). Prevod na fond môžu urobiť do 31.12.2015, pretože FNM SR sa
viac ...


Oznámenie tykajúce sa zriadenia a zrušenia účtu majiteľa od 1.10.2015

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len ,,CDCP“) si dovoľuje oznámiť svojim klientom, že v zmysle zákona č. 117/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenn
viac ...

Bezodplatný prevod cenných papierov na FNM Overte si hodnotu svojich cenných papierov Mám otázky k faktúre

Novinky

6. 11. 2015Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za október 2015.
2. 11. 2015Zoznam zrušených emisií
Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 30.10.2015 v dôsledku zrušenia registrov emitentov, ktorí zanikli bez právneho nástupcu. Následkom zrušenia emisií je výmaz cenných papierov týchto emisií z účtov majiteľov.
8. 10. 2015Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za september 2015.
6. 10. 2015Jedinečná možnosť na bezodplatný prevod cenných papierov na FNM SR !
Občania majú stále možnosť bezodplatne previesť cenné papiere, ktoré nemajú pre nich žiadnu hodnotu, na Fond národného majetku SR (FNM SR). Prevod na fond môžu urobiť do 31.12.2015, pretože FNM SR sa ku koncu roka ruší. V zmysle súčasne platnej legislatívy však môžu občania prevody robiť do konca júna budúceho roka. Prevody je v súčasnosti možné realizovať prostredníctvom spoločnosti Dlhopis, o.c.p., a.s. na vybraných pobočkách Slovenskej pošty, a.s.
30. 9. 2015Oznámenie tykajúce sa zriadenia a zrušenia účtu majiteľa od 1.10.2015

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len ,,CDCP“) si dovoľuje oznámiť svojim klientom, že v zmysle zákona č. 117/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a v súlade s Prevádzkovým poriadkom, bude od 01.10.2015 zriaďovať účty majiteľov iba nasledujúcim osobám:

  1. členovi CDCP,
  2. centrálnemu depozitáru, štátnemu orgánu konajúcemu v mene Slovenskej republiky a Fondu národného majetku Slovenskej republiky,
  3. právnickej osobe,
  4. fyzickej alebo právnickej osobe na žiadosť obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi, emitenta alebo burzy cenných papierov.

V súlade s vyššie uvedeným CDCP od 01.10.2015 už nebude zriaďovať účty majiteľov fyzickým osobám na základe nimi podanej žiadosti. Fyzické osoby môžu naďalej o zriadenie účtu majiteľa požiadať niektorého z členov CDCP.

CDCP zároveň oznamuje, že s účinnosťou od 01.10.2015 účet majiteľa zriadený u CDCP do 30.09.2015 pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorej CDCP nie je povinný od 01.10.2015 podľa § 105 ods. 2 zákona o cenných papieroch zriadiť na jej žiadosť účet majiteľa, sa považuje za nezaradený účet majiteľa.

Nezaradený účet majiteľa (t. j. účet majiteľa zriadený u CDCP do 30.09.2015), na ktorom nebude evidovaný žiadny zaknihovaný cenný papier, bude zrušený bez žiadosti.

30. 9. 2015Zoznam zrušených emisií
Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 30.9.2015 v dôsledku zrušenia registrov emitentov, ktorí zanikli bez právneho nástupcu. Následkom zrušenia emisií je výmaz cenných papierov týchto emisií z účtov majiteľov.
30. 9. 2015Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 19.8.2015
Rozhodnutím Národnej banky Slovenska číslo: ODT-10110/2015-1 zo dňa 21.9.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 30.9.2015, bola schválená Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 19.8.2015, ktorá nadobúda účinnosť 1.10.2015.
29. 9. 2015Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s.
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „Cenník CDCP“), ktorý nadobúda účinnosť dňa 1.10.2015.

Dňa 25.9.2015 bolo schválené nové znenie Cenníka CDCP, ktoré v Čl.II bode 6.4 zavádza bezplatný presun cenných papierov v dôsledku povinného bezplatného poskytovania presunu cenných papierov v zmysle §173v zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov. Ďalej Cenník CDCP v Čl.II bode 7 upresňuje, že pri predčasnom splatení dlhových cenných papierov sa majiteľovi/držiteľovi ich vedenie nespoplatní až vtedy, ak budú takéto cenné papiere do konca daného mesiaca zrušené na základe žiadosti emitenta, ktorú CDCP obdrží najneskôr 5 pracovných dní pred koncom daného mesiaca. Okrem iného sa v Čl.II bode 8 zlučujú niektoré položky týkajúce sa poplatkov spojených s vyznačením doložky na listinných cenných papieroch, ďalej sa upresňujú niektoré pojmy v Cenníku CDCP a z Prílohy č.2 Cenníka CDCP sa vypúšťajú niektoré kódy služieb.

10. 9. 2015Výročná správa 2014
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejnil Výročnú správu za rok 2014.
4. 9. 2015Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za august 2015.
2. 9. 2015Zoznam zrušených emisií
Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 31.8.2015 v dôsledku zrušenia registrov emitentov, ktorí zanikli bez právneho nástupcu. Následkom zrušenia emisií je výmaz cenných papierov týchto emisií z účtov majiteľov.
6. 8. 2015Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za júl 2015.
3. 8. 2015Zoznam zrušených emisií
Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 31.7.2015 v dôsledku zrušenia registrov emitentov, ktorí zanikli bez právneho nástupcu. Následkom zrušenia emisií je výmaz cenných papierov týchto emisií z účtov majiteľov.
27. 7. 2015Proces bezodplatného prevodu bezcenných akcií na FNM pokračuje.
Od júla 2015 môžu občania opäť prevádzať svoje akcie bez hodnoty na Fond národného majetku zadarmo (tlačová správa Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.).
9. 7. 2015Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za jún 2015.
3. 7. 2015Prevádzkový poriadok - pracovná verzia
účinný od 4.7.2015
3. 7. 2015Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 22.6.2015
Rozhodnutím Národnej banky Slovenska číslo: ODT-7311/2015-1 zo dňa 1.7.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňom 3.7.2015, bola schválená Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 22.6.2015, ktorá nadobúda účinnosť 4.7.2015.
1. 7. 2015Zoznam zrušených emisií
Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 1.7.2015 v dôsledku zrušenia registrov emitentov, ktorí zanikli bez právneho nástupcu. Následkom zrušenia emisií je výmaz cenných papierov týchto emisií z účtov majiteľov.
1. 7. 2015Opätovná možnosť bezodplatného prevodu cenných papierov na Fond národného majetku SR
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. si dovoľuje oznámiť svojim klientom, že zákon č. 117/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, opätovne umožnil bezodplatný prevod zaknihovaných cenných papierov, o ktoré ich majiteľ nemá záujem, na Fond národného majetku SR ("FNM"). Možnosť bezodplatného prevodu je časovo obmedzená a trvá od 1. júla 2015 do 30. júna 2016. Bezodplatné prevody cenných papierov na FNM zabezpečuje spoločnosť DLHOPIS, o.c.p., a.s. prostredníctvom siete vybraných pobočiek Slovenskej pošty, a.s. Podmienky prevodu cenných papierov, o ktoré majiteľ nemá záujem, na FNM sú nezmenené – FNM preberá záväzok úhrady poplatku za vedenie účtu majiteľa za rok, v ktorom nastal prevod a vráti uhradené poplatky za predchádzajúce dva kalendárne roky za bezodplatne prevedené cenné papiere. Aktuálny zoznam pobočiek Slovenskej pošty, a.s. na ktorých je možné vybaviť bezodplatný prevod na FNM, ako aj ďalšie informácie, je možné nájsť na webstránke www.cdcp.sk. Ďalšie informácie týkajúce sa bezodplatných prevodov na FNM je možné nájsť na webstránke www.dlhopisocp.sk a www.natfund.gov.sk.
19. 6. 2015Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 21.5.2015
Rozhodnutím Národnej banky Slovenska číslo: ODT-6196/2015 zo dňa 11.6.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňom 19.6.2015, bola schválená Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 21.5.2015, ktorá nadobúda účinnosť 20.6.2015.
16. 6. 2015Dodatok č.1 k Cenníku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejnil Dodatok č.1 k Cenníku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. ("ďalej len Cenník CDCP").

Dňa 2.6.2015 bol schválený Dodatok č.1 k Cenníku CDCP, ktorý nadobúda účinnosť dňa 1.7.2015. Dodatok č.1 k Cenníku CDCP mení spôsob spoplatňovania zmeny údajov v emisii pri znížení počtu kusov cenných papierov, pri zmene menovitej hodnoty alebo formy cenných papierov a pri vyznačení alebo zrušení obmedzenosti prevoditeľnosti. Dodatok č.1 k Cenníku CDCP znižuje maximálny poplatok za poskytnutie uvedených služieb. Dodatok č.1 k Cenníku CDCP, ako aj úplné znenie Cenníka CDCP so zapracovaním Dodatku č.1, je možné nájsť tu.

8. 6. 2015Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za máj 2015.