Anonymný užívateľ 
Infolinka: +421/2 5939 5939
Cenník CDCP

Novinky

Schválenie Prevádzkového poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. a súvisiacich vykonávacích predpisov

Centrálny depozitár Cenných papierov SR, a.s. (CDCP) dňa 18.01.2017 schválil nový Prevádzkový poriadok Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (Prevádzkový poriadok), ktorý nadobudo
viac ...


Oznámenie o zmene v prideľovaní LEI kódov

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. si Vám dovoľuje oznámiť, že od 1. februára 2017 nebude prideľovať pre-LEI kódy zahraničný
viac ...


Majitelia nezaradených účtov vedených v CDCP budú na ich obsluhu potrebovať povereného člena

Fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú majiteľmi nezaradených účtov vedených v Centrálnom depozitári cenných papierov SR (ďalej len CDCP), budú môcť od 6.2.2017 žiadať o niektoré služby súvisiace s t
viac ...


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za december 2016.


Zoznam zrušených emisií

Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 30.12.2016 v dôsledku zrušenia registrov emitentov, ktorí zanikli bez právneho nástupcu. Nás
viac ...

Žiadosť na pridelenie LEI Overenie existencie účtu pre FO Bezodplatný prevod cenných papierov na štát Mám otázky k faktúre

Novinky

20. 1. 2017Schválenie Prevádzkového poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. a súvisiacich vykonávacích predpisov

Centrálny depozitár Cenných papierov SR, a.s. (CDCP) dňa 18.01.2017 schválil nový Prevádzkový poriadok Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (Prevádzkový poriadok), ktorý nadobudol platnosť dňom jeho schválenia Predstavenstvom CDCP, a teda dňa 18.01.2017 a účinnosť nadobudne dňa 06.02.2017 za splnenia podmienky úspešnej migrácie CDCP na platformu T2S. Znenie predchádzajúcej podmienky predstavuje odkladaciu podmienku nadobudnutia účinnosti Prevádzkového poriadku. V nadväznosti na predchádzajúcu vetu Prevádzkový poriadok nadobudne účinnosť len za podmienky úspešnej migrácie CDCP na platformu T2S, pričom v prípade nesplnenia odkladacej podmienky podľa predchádzajúceho znenia, zostáva naďalej platný a účinný doterajší Prevádzkový poriadok Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. schválený rozhodnutím Úradu pre finančný trh č. GRUFT-003/2004/PPCD v znení jeho všetkých zmien. Splnenie odkladacej podmienky CDCP bezodkladne zverejní na svojej webovej stránke.

Súčasne s novým Prevádzkovým poriadkom boli schválené nové vykonávacie predpisy k tomuto Prevádzkovému poriadku - Vykonávací predpis č. 1 - Komunikácia účastníka s informačným systémom CDCP a Vykonávací predpis č. 2 - Podrobnosti postupu pri poskytovaní služieb počas prevádzkového zlyhania osoby, ktorej bol udelený prístup.

20. 1. 2017Oznámenie o zmene v prideľovaní LEI kódov

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. si Vám dovoľuje oznámiť, že od 1. februára 2017 nebude prideľovať pre-LEI kódy zahraničným subjektom, okrem subjektov, ktoré majú sídlo v Českej republike.

Zahraničné subjekty môžu požiadať o pridelenie pre-LEI kódu v inej organizácii prideľujúcej pre-LEI kódy alebo LEI kódy. Zoznam všetkých organizácií, ktoré prideľujú pre-LEI kódy alebo LEI kódy sa nachádza na webovej stránke GLEIF.

16. 1. 2017Majitelia nezaradených účtov vedených v CDCP budú na ich obsluhu potrebovať povereného člena
Fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú majiteľmi nezaradených účtov vedených v Centrálnom depozitári cenných papierov SR (ďalej len CDCP), budú môcť od 6.2.2017 žiadať o niektoré služby súvisiace s týmito účtami už iba prostredníctvom povereného člena.
4. 1. 2017Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za december 2016.
2. 1. 2017Zoznam zrušených emisií
Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 30.12.2016 v dôsledku zrušenia registrov emitentov, ktorí zanikli bez právneho nástupcu. Následkom zrušenia emisií je výmaz cenných papierov týchto emisií z účtov majiteľov.
22. 12. 2016Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. si dovoľuje informovať svojich klientov, že zverejnil Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len "Cenník CDCP"), ktorý nadobúda účinnosť dňa 6.2.2017 za splnenia podmienky úspešnej migrácie CDCP na platformu T2S.

Dňa 14.12.2016 bol schválený nový Cenník CDCP, v ktorom boli pridané služby naviazané na cenník platformy Target 2-Securities napr. pozdržanie alebo uvoľnenie príkazu, recyklovanie príkazov, autokolateralizácia. Ďalej boli doplnené služby, ktoré si vyžiadali členovia CDCP napr. boli zjednotené ceny za výpisy, boli tiež zjednotené ceny pri prevodoch cenných papierov bez ohľadu na prevádzaný počet cenných papierov a typ prevodu. Cena pri prevodoch s finančným vyrovnaním bola stanovená ako jedna položka. Položky cenníka boli prekódované, aby bolo zabezpečené transparentné a logické usporiadanie cenníkových položiek v súlade s požiadavkami európskej regulácie. V Cenníku boli okrem toho vykonané aj niektoré formálne zmeny a zmeny súvisiace so zmenou Zákona č.566/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.

5. 12. 2016Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za november 2016.
11. 11. 2016CDCP SR migruje na európsku platformu T2S
CDCP sa intenzívne pripravuje svoju migráciu na spoločnú technologickú platformu európskych depozitárov - Target2-Securities. Prvým prevádzkovým dňom CDCP SR na platforme T2S bude 6. február 2017, ktorému bude predchádzať migračný víkend a obmedzenie prevádzky v piatok 3. 2. 2017.
11. 11. 2016Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za október 2016.
20. 10. 2016Zoznam emitentov a emisií po vykonaní zmeny identifikačného čísla emisie na identifikačný kód emisie (zmena IČE – ISIN)
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje zoznam emitentov a ich emisií po vykonaní zmeny IČE – ISIN dňa 20.10.2016.
19. 10. 2016CDCP inovuje informačný systém na poskytovanie služieb k listinným akciám na meno
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. ("CDCP"), pristúpil k modernizácii svojho informačného systému, ktorý je určený na poskytovanie služieb súvisiacich s vedením zoznamov akcionárov pri listinných akciách na meno.
6. 10. 2016Oznam o zmene informačného systému na poskytovanie služieb k listinným akciám na meno

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“) oznamuje svojim klientom, že od 31.10.2016 mení informačný systém slúžiaci na poskytovanie služieb súvisiacich s vedením zoznamov akcionárov pri listinných akciách na meno.

Súčasťou tejto zmeny je aj aplikácia pre emitentov, prostredníctvom ktorej môžu emitenti vytvoriť súborový vstup ako podklad na registráciu zoznamu akcionárov, ako aj súborový vstup pre realizáciu zmeny v osobe akcionára v zozname akcionárov listinných akcií na meno, ktoré následne predkladajú CDCP prostredníctvom technických nosičov.

Aplikácia (eLCP Xml) je spolu s príručkou dostupná v menu „Emitenti“ v zamknutej časti „Softvér a dokumentácia pre emitenta“. Prihlasovacie údaje si môže emitent, ktorý má záujem predkladať súborové vstupy prostredníctvom technických nosičov vyžiadať na e-mailovej adrese: registracia@cdcp.sk.

Súborové vstupy v štruktúre platnej pre pôvodný informačný systém nebude CDCP od 31.10.2016 spracovávať.

5. 10. 2016Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 6.9.2016
Rozhodnutím Národnej banky Slovenska číslo: ODT- 10911/2016-1 zo dňa 28.09.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 05.10.2016, bola schválená Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 06.09.2016, ktorá nadobúda účinnosť 06.10.2016.
4. 10. 2016Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za september 2016.
27. 9. 2016Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. si dovoľuje informovať svojich klientov, že zverejnil Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len "Cenník CDCP"), ktorý nadobúda účinnosť dňa 1.10.2016.

Dňa 26.9.2016 bolo schválené nové znenie Cenníka CDCP, ktoré dopĺňa ceny za služby CDCP, týkajúce sa registrácie akciovej spoločnosti s premenlivým základným imaním v súvislosti so zaknihovanými cennými papiermi, ako aj v súvislosti s vedením zoznamov akcionárov listinných akcií na meno. Ceny za nové služby boli doplnené do Čl. II Tabuľkovej časti 2, 3 a 7 Cenníka CDCP. Bola doplnená aj cena za novú službu pre emitentov, ktorým CDCP vedie zoznam akcionárov listinných akcií na meno - výpis informácií o registrovaných emisiách.
23. 9. 2016Ročná štatistika – rok 2015
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje ročné štatistické údaje za rok 2015 s komentárom.
5. 9. 2016Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za august 2016.
31. 8. 2016Zoznam zrušených emisií
Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 31.08.2016 v dôsledku zrušenia registrov emitentov, ktorí zanikli bez právneho nástupcu. Následkom zrušenia emisií je výmaz cenných papierov týchto emisií z účtov majiteľov.
4. 8. 2016Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za júl 2016.