Anonymný užívateľ 
Infolinka: +421/2 5939 5939
Cenník CDCP

Novinky

Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za júl 2015.


Zoznam zrušených emisií

Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 31.7.2015 v dôsledku zrušenia registrov emitentov, ktorí zanikli bez právneho nástupcu. Násl
viac ...


Proces bezodplatného prevodu bezcenných akcií na FNM pokračuje.

Od júla 2015 môžu občania opäť prevádzať svoje akcie bez hodnoty na Fond národného majetku zadarmo (tlačová správa Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.).
viac ...


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za jún 2015.


Prevádzkový poriadok - pracovná verzia

účinný od 4.7.2015

Bezodplatný prevod cenných papierov na FNM Overte si hodnotu svojich cenných papierov Mám otázky k faktúre

Novinky

6. 8. 2015Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za júl 2015.
3. 8. 2015Zoznam zrušených emisií
Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 31.7.2015 v dôsledku zrušenia registrov emitentov, ktorí zanikli bez právneho nástupcu. Následkom zrušenia emisií je výmaz cenných papierov týchto emisií z účtov majiteľov.
27. 7. 2015Proces bezodplatného prevodu bezcenných akcií na FNM pokračuje.
Od júla 2015 môžu občania opäť prevádzať svoje akcie bez hodnoty na Fond národného majetku zadarmo (tlačová správa Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.).
9. 7. 2015Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za jún 2015.
3. 7. 2015Prevádzkový poriadok - pracovná verzia
účinný od 4.7.2015
3. 7. 2015Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 22.6.2015
Rozhodnutím Národnej banky Slovenska číslo: ODT-7311/2015-1 zo dňa 1.7.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňom 3.7.2015, bola schválená Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 22.6.2015, ktorá nadobúda účinnosť 4.7.2015.
1. 7. 2015Zoznam zrušených emisií
Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 1.7.2015 v dôsledku zrušenia registrov emitentov, ktorí zanikli bez právneho nástupcu. Následkom zrušenia emisií je výmaz cenných papierov týchto emisií z účtov majiteľov.
1. 7. 2015Opätovná možnosť bezodplatného prevodu cenných papierov na Fond národného majetku SR
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. si dovoľuje oznámiť svojim klientom, že zákon č. 117/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, opätovne umožnil bezodplatný prevod zaknihovaných cenných papierov, o ktoré ich majiteľ nemá záujem, na Fond národného majetku SR ("FNM"). Možnosť bezodplatného prevodu je časovo obmedzená a trvá od 1. júla 2015 do 30. júna 2016. Bezodplatné prevody cenných papierov na FNM zabezpečuje spoločnosť DLHOPIS, o.c.p., a.s. prostredníctvom siete vybraných pobočiek Slovenskej pošty, a.s. Podmienky prevodu cenných papierov, o ktoré majiteľ nemá záujem, na FNM sú nezmenené – FNM preberá záväzok úhrady poplatku za vedenie účtu majiteľa za rok, v ktorom nastal prevod a vráti uhradené poplatky za predchádzajúce dva kalendárne roky za bezodplatne prevedené cenné papiere. Aktuálny zoznam pobočiek Slovenskej pošty, a.s. na ktorých je možné vybaviť bezodplatný prevod na FNM, ako aj ďalšie informácie, je možné nájsť na webstránke www.cdcp.sk. Ďalšie informácie týkajúce sa bezodplatných prevodov na FNM je možné nájsť na webstránke www.dlhopisocp.sk a www.natfund.gov.sk.
19. 6. 2015Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 21.5.2015
Rozhodnutím Národnej banky Slovenska číslo: ODT-6196/2015 zo dňa 11.6.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňom 19.6.2015, bola schválená Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 21.5.2015, ktorá nadobúda účinnosť 20.6.2015.
16. 6. 2015Dodatok č.1 k Cenníku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejnil Dodatok č.1 k Cenníku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. ("ďalej len Cenník CDCP").

Dňa 2.6.2015 bol schválený Dodatok č.1 k Cenníku CDCP, ktorý nadobúda účinnosť dňa 1.7.2015. Dodatok č.1 k Cenníku CDCP mení spôsob spoplatňovania zmeny údajov v emisii pri znížení počtu kusov cenných papierov, pri zmene menovitej hodnoty alebo formy cenných papierov a pri vyznačení alebo zrušení obmedzenosti prevoditeľnosti. Dodatok č.1 k Cenníku CDCP znižuje maximálny poplatok za poskytnutie uvedených služieb. Dodatok č.1 k Cenníku CDCP, ako aj úplné znenie Cenníka CDCP so zapracovaním Dodatku č.1, je možné nájsť tu.

8. 6. 2015Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za máj 2015.
22. 5. 2015Ročná štatistika – rok 2014
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje ročné štatistické údaje za rok 2014 s komentárom.
11. 5. 2015Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za apríl 2015.
5. 5. 2015Tlačová beseda CDCP
Dňa 4.mája 2015 sa uskutočnila spoločná tlačová beseda spoločnosti Dlhopis, o.c.p., a.s. a Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. („CDCP“) k možnosti prevodu cenných papierov bez trhovej hodnoty na spol. Dlhopis CP, s.r.o. Generálny riaditeľ CDCP Ing. Wiedermann vo svojej prezentácii informoval o aktuálnom stave účtov, ktoré CDCP vedie pre ich majiteľov. Hovoril aj o schválenej zmene v Cenníku CDCP, ktorý nadobudne účinnosť 1.júla 2015. Zároveň predstavil novú filozofiu centrálneho depozitára, v rámci ktorej sa chce CDCP orientovať najmä na posilňovanie členského princípu. Prezentáciu CDCP z uvedenej tlačovej besedy a ďalšie materiály je možné nájsť tu.
21. 4. 2015Centrálny depozitár mení svoju filozofiu
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. ("CDCP SR", "centrálny depozitár") mení filozofiu spoplatnenia svojich účtov. Zámerom je dosiahnuť štandardný spôsob spoplatňovania, čo by malo prispieť k ďalšiemu skvalitňovaniu a modernizácii služieb poskytovaných centrálnym depozitárom. V tejto súvislosti schválil CDCP SR nový "Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s." ("Cenník"), ktorý nadobúda účinnosť od 1. júla tohto roku.
8. 4. 2015Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za marec 2015.
7. 4. 2015Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s.
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (CDCP), ktorý nadobúda účinnosť dňa 1.7.2015.

Dňa 30.3.2015 bolo schválené nové znenie Cenníka CDCP, ktorým sa o.i. zavádza štandardný spôsob spoplatňovania účtov majiteľa, klientskeho účtu a držiteľského účtu. Zmeny v novom Cenníku CDCP sa týkajú spoplatnenia vydávania emisie dlhopisov, ktoré sa spoplatňuje po tranžiach. V Cenníku bolo zrušené spoplatnenie používania programových aplikácií a využívania hardvéru členmi CDCP a boli spresnené názvy niektorých služieb a cenníkových položiek. Spoplatnenie služieb, ktoré CDCP poskytuje členom je uvedené v Článku II. bode 5 Cenníka a spoplatnenie vedenia účtov cenných papierov pre fyzické osoby a právnické osoby iné ako člen je uvedené v Článku II. bode 7 Cenníka. Pri členoch a subjektoch, ktorým CDCP vedie držiteľský účet sa zavádza mesačná fakturácia ceny za vedenie účtu. Pri účtoch vedených pre fyzické osoby a právnické osoby iné ako člen zostáva ročná fakturácia ceny za vedenie účtu. Vedenie účtov v období od 1.1.2015 do 30.6.2015 bude spoplatnené podľa Cenníka, ktorého platnosť a účinnosť sa končí dňa 30.6.2015.
9. 3. 2015Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za február 2015.