Anonymný užívateľ 
Infolinka: +421/2 5939 5939
Cenník CDCP

Novinky

Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za november 2014.


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za október 2014.


Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 19.8.2014

Rozhodnutím Národnej banky Slovenska číslo: ODT-9427/2014 zo dňa 23.9.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňom 8.10.2014, bola schválená Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 19.8.2014,
viac ...


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za september 2014.


Prechod na cyklus vyrovnania T+2

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. informuje svojich klientov, že s účinnosťou od 6. októbra 2014 (vrátane) bola skrátená lehota na vyrovnanie z tretieho dňa po uzatvorení obchodu na obchod
viac ...

Bezodplatný prevod cenných papierov na FNM Overte si hodnotu svojich cenných papierov Mám otázky k faktúre

Novinky

9. 12. 2014Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za november 2014.
6. 11. 2014Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za október 2014.
9. 10. 2014Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 19.8.2014
Rozhodnutím Národnej banky Slovenska číslo: ODT-9427/2014 zo dňa 23.9.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňom 8.10.2014, bola schválená Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 19.8.2014, ktorá nadobúda účinnosť 9.10. 2014.
9. 10. 2014Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za september 2014.
7. 10. 2014Prechod na cyklus vyrovnania T+2
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. informuje svojich klientov, že s účinnosťou od 6. októbra 2014 (vrátane) bola skrátená lehota na vyrovnanie z tretieho dňa po uzatvorení obchodu na obchodnom mieste (T+3) na druhý deň po uzatvorení obchodu na obchodnom mieste (T+2).

Zmena lehoty na vyrovnanie sa týka všetkých cenných papierov prijatých na obchodovanie na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. a uzatvorených kurzotvorných (anonymných) burzových a MTF obchodov vyrovnávaných prostredníctvom Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.
30. 9. 2014Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s.
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. zverejňuje Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s., účinný od 1.10.2014.
24. 9. 2014Na bezodplatný prevod cenných papierov zostávajú už iba tri mesiace!
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. vydal tlačovú správu k ukončeniu možnosti bezodplatných prevodov cenných papierov na FNM SR ku koncu roka 2014.
19. 9. 2014Oznam pre majiteľov účtov - Prevod CP neuvedených v rozhodnutí o dedičstve
Dovoľujeme si informovať klientov Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. ("CDCP"), že od 6. septembra 2014 je možné vykonať bezodplatný prevod cenných papierov na Fond národného majetku SR, aj keď cenné papiere nie sú uvedené v rozhodnutí o dedičstve. Podmienky tohto prevodu stanovuje Prevádzkový poriadok CDCP v Časti IV C.

Cenné papiere, ktoré neboli uvedené v rozhodnutí o dedičstve, je možné previesť len na Fond národného majetku SR ("FNM"). Dedičské konanie musí byť právoplatne ukončené a nesmie byť dedičom odmietnuté. Na FNM je možné previesť len všetky cenné papiere z účtu poručiteľa, ak cenné papiere neboli uvedené v rozhodnutí o dedičstve. Dedič pri podávaní príkazu na prevod na FNM musí priložiť výpis z účtu poručiteľa (zosnulého), prvopis alebo úradne overenú kópiu dedičského rozhodnutia a Vyhlásenie dedičov. Vzor Vyhlásenia dedičov je uvedený v Prevádzkovom poriadku, Časť IV C Príloha č.1 (Vzor Vyhlásenia dedičov). Ak cenný papier bezodplatne prevádza na FNM viac dedičov, vyžaduje sa uvedenie každého dediča vo Vyhlásení dedičov, pričom podpis každého dediča na Vyhlásení dedičov musí byť úradne overený. Dedičia môžu na zastupovanie pri zabezpečení bezodplatného prevodu cenných papierov na FNM splnomocniť jedného z dedičov. Toto splnomocnenie je možné udeliť prostredníctvom Vyhlásenia dedičov vyplnením údajov o splnomocnenej osobe.
11. 9. 2014Výročná správa 2013
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejnil Výročnú správu za rok 2013.
9. 9. 2014Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za august 2014.
5. 9. 2014Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 30.7.2014
Rozhodnutím Národnej banky Slovenska číslo: ODT-8142/2014 zo dňa 20.8.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňom 5.9.2014, bola schválená Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 30.7.2014, ktorá nadobúda účinnosť 6.9. 2014 s výnimkou ustanovení týkajúcich sa zmeny termínu vyrovnania z T+3 na T+2.

Pozn.:
Ustanovenia týkajúce sa zmeny termínu vyrovnania z T+3 na T+2 nadobudnú účinnosť 6.10.2014.

11. 8. 2014Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za júl 2014.
8. 7. 2014Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za jún 2014.
26. 6. 2014Zoznam zrušených emisií
Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 25.06.2014 v dôsledku zrušenia registrov emitentov, ktorí zanikli bez právneho nástupcu. Následkom zrušenia emisií je výmaz cenných papierov týchto emisií z účtov majiteľov.
24. 6. 2014Ročná štatistika – rok 2013
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje ročné štatistické údaje za rok 2013 s komentárom.