Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Iné dokumenty

Názov súboru
Stiahnuť
Politika riadenia rizík
Štatút výboru pre riziká
Pravidlá pre sprístupňovanie informácií podľa Nariadenia CSDR a Delegovaného nariadenia
Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa Nariadenia (EÚ) č.909/2017 a Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č.2017/392
Politika riadenia konfliktov záujmov
Oznámenie o existencii konfliktu záujmov tretej osoby
Politika na zvýšenie zastúpenia nedostatočne zastúpeného pohlavia v riadiacom orgáne CDCP SR, a.s.
Koncepcia Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. v oblasti prevencie a odhaľovania legalizácie výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?