Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Časté otázky

Je potrebné emitovať naraz všetky pripravené emisie alebo sa to dá robiť postupne?

Emitent môže získať naraz celý objem peňažných prostriedkov, alebo postupným vydávaním cenných papierov z danej emisie získava finančné prostriedky podľa aktuálnej potreby. Dlhopisy pre emitenta tak predstavujú flexibilný, avšak vysoko individualizovaný zdroj stredno a dlhodobých finančných prostriedkov.

Je možné vydané dlhopisy splatiť aj predčasne?

Emitent môže vydané dlhopisy splatiť aj predčasne, ak takáto možnosť je uvedená v emisných podmienkach.

Čo v prípade, ak ako emitent nedokáže splniť svoje záväzky?

V prípade nesplnenia záväzkov vyplývajúcich z dlhopisov majitelia dlhopisov postupujú v zmysle platnej legislatívy tak ako s každou inou pohľadávkou voči emitentovi.

Je vhodné podporiť vydanie dlhopisov aj marketingovo?

Väčšiu emisiu dlhopisov je vhodné podporiť aj marketingovou kampaňou v spolupráci s manažérom emisie.

Ak musím pred vydaním emisie vypracovať aj prospekt emitenta, čo presne má obsahovať?

Presný obsah prospektu emitenta stanovuje Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2019/980, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o formát, obsah, preskúmanie a schvaľovanie prospektu, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu.

Všetky formuláre, zmluvy a prílohy potrebné k úspešnej registrácii dlhopisov sú k dispozícii na stránke https://www.cdcp.sk/emitenti/dokumenty-pre-zaknihovane-cp/.

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?