Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Terminológia

Čo je to dlhopis

Podľa Zákona č.530/1990 Zb. o dlhopisoch je dlhopis cenný papier. Je to zároveň finančný nástroj, s ktorým môžeme obchodovať na finančných trhoch. Dlhopis môže teda slúžiť, podobne ako úver z banky, na financovanie rôznych projektov alebo rozvoj podniku. Je to návratný zdroj financovania, ktorý musí emitent investorovi, ktorý si dlhopis kúpi, vrátiť v dohodnutom termíne a vyplatiť mu aj dohodnutý výnos.

Emitent dlhopisu

Je to subjekt vydávajúci cenný papier. Zväčša ide o stredné alebo väčšie podniky z rôznych sektorov. Dlhopisy môže vydávať aj štát, banky a obce. 

Majiteľ dlhopisu

Majiteľ dlhopisu alebo investor je ten, ktorý si dlhopis kúpi. Investor má právo požadovať splatenie dlžnej sumy v menovitej hodnote, ako aj vyplácanie dohodnutých výnosov z nej k určitému dátumu.

Kapitálový trh

Trh cenných papierov je súčasťou kapitálového trhu, na ktorom sa stretáva ponuka voľných peňažných prostriedkov investorov s dopytom zo strany podnikov, štátov, bánk, municipalít a ďalších subjektov po strednodobých a dlhodobých zdrojoch financovania. Podniky môžu emisiou dlhových cenných papierov a ich predajom investorom získať voľné finančné prostriedky napr. na nákup strojov, technológií, nehnuteľností. Predaj novo vydaných cenných papierov prvým nadobúdateľom sa realizuje na primárnom trhu.    

Sekundárny trh s cennými papiermi

S vydanými cennými papiermi môžu investori obchodovať na sekundárnom trhu, ktorý môže byť neorganizovaný, tzv. OTC trh, alebo organizovaný, ktorý organizuje burza cenných papierov alebo viacstranný obchodný systém. Na sekundárnom trhu sa tvorí cena cenného papiera a v prípade, že je trh likvidný, majiteľ dlhopisu ho môže rýchlo predať a získať tak voľné finančné prostriedky ešte pred jeho splatnosťou. O podmienkach prijatia dlhopisov na trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. sa emitent môže informovať na uvedenej burze, kontakty je možné nájsť na webovej stránke burzy www.bsse.sk

Zaknihované cenné papiere

Cenné papiere evidované v centrálnom depozitári majú podobu zápisu v evidencii ustanovenej podľa Zákona o cenných papieroch a sú teda zaknihovanými cennými papiermi. V prípade dlhopisov, ich evidenciu vedie Centrálny depozitár cenných papierov SR. V prípade dlhopisov na doručiteľa uvedený zákon umožňuje ich vydanie len v zaknihovanej podobe. Investori držia zaknihované cenné papiere na svojich účtoch majiteľa, ktoré v prípade fyzických osôb môžu zriadiť a viesť len obchodníci s cennými papiermi, vrátane bánk.

Zákon o cenných papieroch

Zákon č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o cenných papieroch“)

Zákon o cenných papieroch upravuje cenné papiere, investičné služby, niektoré zmluvné vzťahy k cenným papierom, niektoré vzťahy súvisiace s činnosťou osôb poskytujúcich investičné služby a s činnosťou centrálneho depozitára cenných papierov (ďalej len „centrálny depozitár“), poskytovanie služieb vykazovania údajov, niektoré vzťahy súvisiace s pôsobením iných subjektov v oblasti finančného trhu a dohľad nad kapitálovým trhom (ďalej len „dohľad“) v rozsahu podľa uvedeného zákona.

Zákon o dlhopisoch

Zákon č.530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dlhopisoch“)

Zákon o dlhopisoch upravuje dlhopis, ktorý je druhom cenného papiera, jeho náležitosti, vydanie, splácanie a osobitné druhy dlhopisov.

Dohľadový benchmark

Stanovisko odboru dohľadu nad kapitálovým trhom Národnej banky Slovenska zo dňa 28.04.2021 k distribúcii podnikových dlhopisov.

ISIN kód (ISO 6166 International securities identification numbering system – ISIN)

Je to 12-miestny alfanumerický kód na identifikáciu cenných papierov a finančných nástrojov prideľovaný podľa ISO štandardu 6166 Medzinárodný číslovací systém pre identifikáciu cenných papierov. Registračnou autoritou pre ISO štandard 6166 je Asociácia národných číslovacích agentúr (ANNA). ISIN kód v súlade s ISO štandardom 6166 a smernicami ANNA prideľujú národné číslovacie agentúry (NNA) združené v ANNA.

Viac informácii o ISIN kóde a jeho prideľovaní v Centrálnom depozitári cenných papierov SR nájdete na stránke: ISIN – CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, a.s. (cdcp.sk)

CFI kód (ISO 10962 – Classification of Financial Instruments (CFI code)

Je to 6-miestny alfanumerický kód prideľovaný podľa ISO štandardu 10962 Klasifikácia finančných nástrojov (CFI kód). CFI kód odráža charakteristiky finančného nástroja, ktoré sú zadefinované pri jeho vydávaní a ktoré sa počas života finančného nástroja nemenia. CFI kód prideľuje agentúra, ktorá finančnému nástroju pridelil ISIN kód.

Viac informácii o CFI kóde a jeho prideľovaní v Centrálnom depozitári cenných papierov SR nájdete na stránke: CFI – CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, a.s. (cdcp.sk)

FISN kód (ISO 18774 – Financial Instrument Short Name)

Je to 35-miestny alfanumerický kód prideľovaný podľa ISO štandardu 18774 Skrátený názov finančného nástroja. ISO štandard zavádza konzistentný a jednotný spôsob skráteného označovania finančných nástrojov.

Viac informácií o FISN kódu a jeho prideľovaní v Centrálnom depozitári cenných papierov SR nájdete na stránke: FISN – CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, a.s. (cdcp.sk)

LEI kód  (ISO 17442  Legal Entity Identifier – identifikátor právnej entity (subjektu)

Ide o štandardizovaný 20 – miestny alfa-numerický kód, ktorého presná štruktúra je určená medzinárodnou normou. Slúži na presnú, jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu právneho subjektu v globálnom meradle. Význam  LEI kódu spočíva v tom, že  vylučuje, aby dva rôzne subjekty na svete mali pridelený rovnaký identifikačný kód, resp.  aby jeden subjekt mal 2 rôzne kódy. Pre slovenské subjekty LEI kód prideľuje Centrálny depozitár cenných papierov SR.

Všetky informácie k prideľovaniu LEI kódu v Centrálnom depozitári cenných papierov SR nájdete na stránke: O LEI – CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, a.s. (cdcp.sk)

TARGET2-Securities (T2S)

Jednotná technická platforma Eurosystému, ktorá umožňuje centrálnym depozitárom cenných papierov (CSD) a národným centrálnym bankám poskytovať v Európe základné, cezhraničné a neutrálne služby vyrovnania cenných papierov v peniazoch centrálnej banky. Prevádzka T2S bola spustená v roku 2015. Centrálny depozitár cenných papierov SR využíva platformu T2S na vyrovnanie transakcií s cennými papiermi od februára 2017.

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?