Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Registrácia zaknihovaných dlhopisov

Identifikačné kódy emisií

Centrálny depozitár pridelí emisii identifikačné kódy ISIN, CFI a FISN, ktoré sa prideľujú v súlade s medzinárodnou normou ISO 6166. Pred ich pridelením musí mať emitent pridelený platný LEI kód, ktorý taktiež prideľuje centrálny depozitár. Registráciu emisie zaknihovaných dlhopisov a ich pripísanie na účty prvých nadobúdateľov vykonáva centrálny depozitár na základe Zmluvy o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov a príslušnej prílohy.

Zmluva o registrácii emisie

Pre účely uzatvorenia Zmluvy o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov emitent predloží centrálnemu depozitáru dokumenty, ktoré bližšie špecifikujú Obchodné podmienky k Zmluve o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov, Prevádzkový poriadok CDCP a Program AML centrálneho depozitára. Informácie o požadovaných dokumentoch poskytnú emitentovi pracovníci Odboru Emisií Centrálneho depozitára cenných papierov SR, ktorí určia aj minimálny rozsah predkladaných dokumentov.

Registrácia emisie

V podmienkach Centrálneho depozitára cenných papierov SR môže emitent zaregistrovať emisiu zaknihovaných dlhopisov, ktorú investori budú držať na účtoch majiteľa cenných papierov vedených spravidla v banke alebo u obchodníka s cennými papiermi.

Na účte majiteľa môže majiteľ držať dlhopisy rôznych emitentov. Zaknihovaný dlhopis existuje len v podobe zápisu v príslušnej evidencii, ktorá spĺňa všetky požiadavky domácej legislatívy na zaknihované cenné papiere. Centrálny depozitár cenných papierov SR pri vedení rôznych druhov evidencie využíva najnovšie informačné technológie.

Informácie o registrácii zaknihovaných cenných papierov v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. je možné nájsť na webovej stránke:

Zaknihované cenné papiere – CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, a.s. (cdcp.sk)

Dokumenty používané pre služby zaknihovaných cenných papierov: Dokumenty pre zaknihované CP – CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, a.s. (cdcp.sk)  

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?