Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Cenník za služby CDCP

Centrálny depozitár cenných papierov SR poskytované služby spoplatňuje cenou podľa aktuálneho Cenníka CDCP. Aktuálny Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, môžete nájsť na stránke: Cenník – CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, a.s. (cdcp.sk)

V prípade služieb zriadenia registra emitenta a registrácie emisie zaknihovaných dlhopisov ceny  upravuje Cenník CDCP, Čl. IV bod. 2. CDCP.  K výslednej cene za službu sa pripočítava DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, v čase poskytnutia služby okrem služieb, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie od DPH.

Výška poplatku za registráciu dlhových cenných papierov sa vypočítava z objemu emisie a zohľadňuje počet začatých kalendárnych mesiacov do splatnosti. S rastúcou dobou splatnosti emisie klesá aj  koeficient použitý pri výpočte ceny za registráciu emisie. Minimálna cena za registráciu emisie zaknihovaných dlhových cenných papierov je 150,00 EUR, maximálna 550 000,00 EUR. Výpočet poplatku za registráciu emisie dlhopisov stanovuje Cenník CDCP, Čl. IV bod. 2.2.1. resp. bod 2.2.2. pri postupnom vydávaní dlhopisov z emisie.

Zľavy z ceny registrácie emisie

Pre aktívnych emitentov CDCP od 1. januára 2021 zaviedol zľavy z cien za registráciu emisie dlhopisov resp. vydanie dlhopisov. V prípade, že CDCP vyfakturuje konkrétnemu emitentovi v kalendárnom roku za služby registrácie emisie alebo vydania dlhopisov (Čl. IV. bod 2.2.1 písm. a) a 2.2.2 Cenníka CDCP) spolu sumu aspoň vo výške podľa nižšie uvedenej tabuľky, CDCP poskytne tomuto emitentovi prislúchajúcu zľavu z ceny každej ďalšej služby registrácie emisie alebo vydania dlhopisov poskytnutej v tom istom kalendárnom roku.

       Výška vyfakturovanej sumy bez DPH za kalendárny rok (hranica)

Zľava v %
250 000,00 EUR10 %
500 000,00 EUR25 %
1 000 000,00 EUR50 %
2 000 000,00 EUR80 %

Výpočet poplatku za registráciu emisie

Predbežnú výšku poplatku za registráciu emisie zaknihovaných cenných papierov si emitent môže vypočítať prostredníctvom kalkulačky poplatkov, zverejnenej na stránke: Kalkulačka poplatkov – CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, a.s. (cdcp.sk)

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?