Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Vydávanie zaknihovaných dlhopisov

Kto môže vydať dlhopis

Emitentom dlhopisov podľa legislatívy Slovenskej republiky môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom fungujúca na trhu za účelom získania kapitálu pre financovanie svojich aktivít alebo pre financovanie svojho ďalšieho rozvoja. Vydávanie dlhových cenných papierov je vhodné pre strednú a veľkú firmu bez ohľadu na sektor, v ktorom pôsobí. 

Aké podmienky musí emitent splniť

Pred uzatvorením zmluvy Centrálny depozitár cenných papierov SR posudzuje, či emitent je osobou v zmysle zákona, ktorá dlhopisy môže vydať. Okrem toho prihliada aj na iné kritériá, akými sú serióznosť a majetkové pozadie emitenta. Preveruje sa tiež, či prostriedky nie sú využívané na kriminálnu činnosť. Väčšinou sú to všetko podmienky, ktoré bežné podniky bez problémov spĺňajú.

Ako vydať dlhopis

Rozhodnutie o vydaní dlhopisu  vykonáva predstavenstvo alebo valné zhromaždenie. Pred vydaním emisie dlhopisov emitent vypracuje návrh emisných podmienok, ktoré sú súhrnom práv a povinností emitenta a majiteľa dlhopisu. Schvaľuje ich orgán, ktorý o vydaní emisie dlhopisov rozhodol.

Obsah emisných podmienok

Emisné podmienky dlhopisov obsahujú presné pravidlá vydávania dlhopisov, ich splatenia a určenie jeho výnosu. Emitent si teda presne podľa svojich potrieb stanoví dĺžku splatnosti emisie, výšku úrokového výnosu, spôsob jeho výpočtu, frekvenciu vyplácania výnosu. Môže si stanoviť aj spôsob zabezpečenia dlhopisov, ako aj ďalšie podmienky emisie, rešpektujúc pritom situáciu na trhu. Do 15 dní odo dňa začatia vydávania dlhopisov emitent predloží emisné podmienky aj Centrálnemu depozitáru cenných papierov SR.  

Prospekt emitenta

Od 21. júla 2019 vstúpilo do platnosti nariadenie 2017/1129 a verejná ponuka cenných papierov je od tohto dátumu upravená týmto nariadením. V ten istý deň vstúpilo do platnosti aj Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2019/980, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o formát, obsah, preskúmanie a schvaľovanie prospektu, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu. V prípade verejnej ponuky cenných papierov ak celková hodnota každej takejto ponuky v Európskej únii vypočítaná za obdobie 12 mesiacov presahuje 1 000 000 eur, alebo ak sa ponúka okruhu viac ako 100 investorov, emitent vypracuje a zverejní prospekt emitenta.

Využitie agenta emisie

Na všetky vyššie uvedené činnosti pred centrálnym depozitárom môže emitenta zastupovať na základe plnej moci agent emisie. Agentom emisie môže byť účastník centrálneho depozitára a obchodník s cennými papiermi, ktorí majú povolenie na poskytovanie investičných služieb udelené Národnou bankou Slovenska. Agent emisie dokáže nielen plniť funkciu manažéra emisie, ale aj poskytnúť odborné poradenstvo vo všetkých etapách vydávania podnikových dlhopisov.

Možné riziká

Podnik, ktorý má záujem o vydanie dlhopisov, by mal mať udržateľný biznis model, ktorý môže byť predpokladom pre splatenie investície do dlhopisov v budúcnosti. Podnik preto musí mať dobrú podnikateľskú stratégiu a prepracovaný podnikateľský plán. Rizikom môže byť, že podniku nevyjde jej podnikateľský zámer, alebo projekt a nebude mať dostatok finančných prostriedkov na splatenie vydaných dlhopisov. Nie je to však riziko, ktoré by bolo špecifické len pre financovanie prostredníctvom dlhopisov. Obdobné riziko znáša aj banka, keď poskytuje podniku úver.

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?