Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Odporúčania NBS pre distribútorov a predajcov podnikových dlhopisov

Aby retailoví investori – fyzické osoby, ktoré nie sú profesionálnymi investormi vedeli posúdiť, vhodnosť investovania do ponúkaného podnikového dlhopisu („PD“), Národná banka Slovenska („NBS“) ako orgán dohľadu nad kapitálovým trhom, vydala odporúčania pre distribútorov a predajcov PD, ako postupovať pri predaji PD neprofesionálnym klientom. S cieľom zjednotiť postup distribútorov pri distribúcii PD podporila NBS stanoviskom tzv. dohľadovým benchmarkom zo dňa 28.04.2021.

Vo svojom stanovisku NBS uvádza, že PD považuje za legitímny nástroj financovania obchodných spoločností prostredníctvom nástrojov kapitálového trhu. Pri posudzovaní PD je potrebné brať do úvahy rôznu kvalitu jednotlivých PD a ich emitentov. NBS v stanovisku uvádza, že slovenské PD a ich emitenti zväčša nemajú rating a až na niekoľko výnimiek nie sú obchodované na regulovaných trhoch, čo má za následok neexistenciu likvidného sekundárneho trhu pre tieto cenné papiere. S investíciami do PD je preto spojené kreditné riziko emitenta, pri materializácii ktorého môže nastať situácia, že emitent nie je schopný plniť svoje vopred určené záväzky voči investorom. Pri emisiách PD bez povinnosti vypracovať prospekt cenného papiera často nie sú pre investorov dostupné dôležité a dôveryhodné informácie o hospodárení emitenta a súvisiacom podnikateľskom zámere, ktorý je predmetom financovania.

NBS preto upravila požiadavky na distribútorov a predajcov PD, ktoré vyjadrujú jej očakávania v oblasti nastavenia distribučného reťazca, určenia cieľového trhu PD, povahy poskytovaných služieb, primeranosti a vhodnosti PD s vysokým rizikom pre investorov, ako aj marketingovej komunikácie, predzmluvných informácií a fyzického kontaktu s klientom pri predaji PD. Predajcom PD odporúča pri predaji oboznámiť retailového klienta s informáciami o emitentovi, najmä o činnosti, ktorú chce prostredníctvom PD financovať, o povahe a parametroch ponúkaného PD, významných rizikách spojených s PD, ako je napr. neexistencia likvidného sekundárneho trhu, a špecifických rizikách daného emitenta a taktiež o nákladoch súvisiacich s obstaraním a držaním PD na strane retailového klienta.

Úplné znenie stanoviska NBS k distribúcii PD, ktoré NBS začne uplatňovať od konca októbra 2021, môžete nájsť na webovej stránke NBS:

Stanovisko_ODK_podnikove_dlhopisy_dohladovy_benchmark_20210420_final.pdf (nbs.sk)

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?